Det finska pensionssystemet

Suomen eläkejärjestelmä
Här kan du läsa om vilka pensioner som finns i Finland och hur du tjänar in pension. Reglerna gäller även Åland.

Det finska pensionssystemet består av arbetspension, som du tjänar in genom att arbeta i Finland, och folkpension, som är baserad på att du bor i Finland.

Arbetspension och folkpension betalas ut i form av ålderspension, sjukpension, rehabiliteringsstöd och familjepension. Från och med 2017 kan du också få arbetspension som partiell ålderspension och arbetslivspension.

Arbetspension

Arbetsgivare ska försäkra sina arbetstagare och företagare ska försäkra sig själva hos någon arbetspensionsanstalt. Arbetspensionsanstalterna omfattar arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor, pensionsstiftelser och specifika pensionsanstalter för vissa branscher. Läs mer på Arbetspension.fi.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren betalar arbetspensionsavgift. Arbetsgivaren drar av en arbetspensionsavgift från din lön och betalar den till arbetspensionsanstalten. Om du är företagare betalar du din arbetspensionsavgift själv. Olika grupper försäkras enligt olika arbetspensionslagar. Som pensionstagare får du hela din arbetspension från samma arbetspensionsanstalt oavsett om du arbetat inom olika branscher och varit försäkrad hos olika pensionsanstalter under ditt yrkesliv. Läs mer om din arbetspensionslag nedan.

Intjänande av arbetspensionsrätt

Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder och företagare vid 18 års ålder.

I början av 2017 trädde en pensionsreform i kraft, enligt vilken arbetstagare och företagare tjänar in arbetspension med 1,5 procent av sin årliga arbetsinkomst eller företagarinkomst. En övergångsperiod gäller dock åren 2017–2025, då personer som är 53–62 år tjänar in 1,7 procent av sin årliga arbetsinkomst eller företagarinkomst.

När pensionen beviljas korrigeras den intjänade pensionen med en livslängdskoefficient som anpassar pensionen till den ökade livslängden.

Folkpension

Folkpensionen är en boendebaserad socialförmån, vilket innebär att pensionens beviljande och storlek beror på försäkringsperioden, alltså hur länge man har bott i Finland, samt på pensionstagarens övriga pensionsinkomster. Folkpensionen administreras av Folkpensionsanstalten (FPA).

Pensionsformer

Ålderspension och partiell ålderspension

Den finska ålderspensionen består huvudsakligen av arbetspension, som tjänas in av alla som förvärvsarbetar under sina yrkesverksamma år. Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls, betalas ålderspensionen som folkpension och eventuellt garantipension, som båda är baserade på att du bor i Finland.

Partiell ålderspension gör att du kan arbeta medan du får pension. Det finns inga begränsningar för arbetet, men det krävs inte heller att du arbetar.

Läs mer på sidan Finsk ålderspension.

Sjukpension

Sjukpension beviljas vid bestående arbetsoförmåga. Före egentlig sjukpension kan du få rehabiliteringsstöd, det vill säga tidsbegränsad sjukpension. Rehabilitering är alltid det första alternativet. Läs mer på sidorna Rehabilitering i Finland och Finsk sjukpension.

Arbetslivspension

Arbetslivspension kan beviljas personer som

  • har fyllt 63 år
  • har haft ett ansträngande och slitsamt arbete i minst 38 år
  • har en något nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer på Arbetspension.fi.

Familjepension

Familjepension betalas ut till änka eller änkling och barn under 20 år. FPA betalar ut barnpension även till barn under 21 år som studerar på heltid. Om du bor utomlands kan du få efterlevandepension från FPA förutsatt att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och uppfyller de övriga villkoren. Läs mer om familjepension på sidan Finsk familjepension till efterlevande.

Flytta utomlands som pensionär

Pensionärer som flyttar till ett annat nordiskt land från Finland får lika stor arbetspension och folkpension som före flytten. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas inte ut till utlandet. Barntillägg betalas enligt EU-förordningen ut till dig som får folkpension eller arbetspension från Finland.

Garantipension betalas ut endast till dig som bor i Finland. Den som får garantipension kan dock tillfälligt vistas utomlands utan att förlora sin rätt till garantipension.

Du kan läsa mer om pensioner utomlands på FPA:s webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.