Det finske pensjonssystemet

Suomen eläkejärjestelmä
På denne siden kan du lese om de ulike pensjonsformene i Finland, og hvordan pensjon opptjenes. Reglene gjelder også for Åland.

Det finske pensjonssystemet består av arbeidspensjon, som opptjenes ved å arbeide i Finland, og folkepensjon, som er basert på at man bor i Finland.

Arbeidspensjon og folkepensjon utbetales som alderspensjon, uføretrygd, rehabiliteringsstøtte og familiepensjon. Fra og med 2017 har man kunnet motta arbeidspensjon som delvis alderspensjon (partiell ålderspension) og arbeidslivspensjon.

Arbeidspensjon

Arbeidsgivere skal forsikre arbeidstakerne sine, og næringsdrivende må forsikre seg selv i en arbeidspensjonsanstalt. Arbeidspensjonsanstaltene omfatter arbeidspensjonsforsikringsselskaper, pensjonskasser, pensjonsstiftelser og særskilte pensjonsanstalter for enkelte bransjer.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker betaler arbeidspensjonsavgift. Arbeidsgiver trekker pensjonsavgiften fra arbeidstakerens lønn og betaler den inn til arbeidspensjonsanstalten. Næringsdrivende betaler arbeidspensjonsavgiften selv. Ulike grupper forsikres etter ulike arbeidspensjonslover. En pensjonsmottaker får hele sin arbeidspensjon fra samme arbeidspensjonsanstalt selv om vedkommende har jobbet i flere sektorer og vært forsikret i flere ulike arbeidspensjonsanstalter i løpet av yrkeskarrieren.

Opptjening av arbeidspensjonsrettigheter

For arbeidstakere begynner opptjeningen ved fylte 17 år, og for næringsdrivende ved fylte 18 år.

I begynnelsen av 2017 trådte en pensjonsreform i kraft som innebærer at arbeidstakere og næringsdrivende opptjener arbeidspensjon på 1,5 prosent av årlig arbeidsinntekt eller næringsinntekt. Årene 2017–2025 er imidlertid en overgangsperiode der den årlige opptjeningen for personer i alderen 53–62 år utgjør 1,7 prosent av arbeidsinntekten eller næringsinntekten.

Når pensjonen innvilges, korrigeres den opptjente pensjonen med en livslengdekoeffisient som tilpasser pensjonen til forlenget levetid.

Folkepensjon

Folkepensjonen er en trygdeordning basert på bosted. Det innebærer at tildeling av og størrelsen på pensjonen avhenger av forsikringsperioden, det vil si hvor lenge du har vært bosatt i Finland, og av pensjonsmottakerens andre pensjonsinntekter. Folkepensjonen administreres av Folkpensionsanstalten (FPA).

Pensjonstyper

Alderspensjon og delvis alderspensjon

Alderspensjonen i Finland består først og fremst av arbeidspensjon, som du opptjener i løpet av yrkeslivet hvis du er i lønnet arbeid. Hvis du har lite eller ingen arbeidspensjon, utbetales alderspensjonen som folkepensjon og eventuelt garantipensjon, som begge er bostedsbaserte pensjoner.

Delvis alderspensjon gir deg mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen: arbeid begrenses ikke, men forutsettes heller ikke. 

Uføretrygd

Uføretrygd innvilges på grunnlag av permanent uførhet. Før egentlig uføretrygd kan man få rehabiliteringsstøtte eller midlertidig uføretrygd. Rehabilitering er alltid det primære alternativet.

Arbeidslivspensjon

Arbeidslivspensjon kan innvilges til personer

  • som er født 1955 eller senere,
  • som har fylt 63 år,
  • som har arbeidet i minst 38 år og
  • som har noe redusert arbeidsevne
Familiepensjon

Familiepensjon betales til ektefelle og til barn under 18 år. FPA utbetaler også barnepensjon til unge under 21 år som studerer på heltid. Hvis du har bodd i utlandet, kan du få etterlattepensjon fra FPA hvis du tilhører det finske trygdesystemet og oppfyller de andre vilkårene.

Flytting til utlandet som pensjonist

En pensjonist som flytter fra Finland til et annet nordisk land, mottar arbeidspensjon og folkepensjon i samme omfang som før flyttingen. Bostøtte til pensjonister betales ikke til utlandet. Barnetillegg betales som en familieytelse etter EU-forordningen til dem som mottar folkepensjon eller arbeidspensjon fra Finland. Garantipensjon kan bare utbetales til personer som er bosatt i Finland. En mottaker av garantipensjon kan imidlertid oppholde seg midlertidig i utlandet uten å miste sin rett til garantipensjonen.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.