Toimeentulotuki Suomessa

Toimeentulotuki Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan Suomen toimeentulotuesta ja toimeentulotuen myöntämisestä Suomessa asuville ulkomaalaisille.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Sinun tulee pyrkiä turvaamaan elantosi ensisijaisesti muilla tavoin kuten ansiotuloilla, säästöillä, ensisijaisilla etuuksilla tai muilla tavoin. 

Sinulla voi olla oikeus välttämättömään taloudelliseen turvaan toimeentulotukena, jos oleskelet Suomessa eivätkä sinun tai perheesi tulot ja varat riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Mistä toimeentulotuki koostuu?

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuen myöntää Kansaneläkelaitos (Kela). Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kuuluvat hyvinvointialueiden vastuulle.

Onko sinulla oikeus toimeentulotukeen?

Perustoimeentulotukioikeus määrittyy oleskelun luonteen ja tuen tarpeen perusteella.

Perustoimeentulotukea voi saada Suomessa oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kela arvioi oleskelun luonteen tapauskohtaisen kokonaisarvion perusteella. Lue lisää Kelan sivuilta.

Jos oleskelu katsotaan luonteeltaan tilapäiseksi, voidaan vähintään välttämättömänä taloudellisena tukena myöntää tukea elintarvikkeisiin ja välttämättömiin reseptilääkkeisiin maksusitoumuksin. Jos oleskelu on vakinaista, voidaan tukioikeutta määritettäessa huomioida menoja laajemmin.

Perustoimeentulotuen lisäksi sinulla saattaa olla oikeus täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen, joista vastaavat hyvinvointialueet. Tuen myöntäminen ei riipu siitä, oletko oikeutettu perustoimeentulotukeen, vaan tukea myönnettäessä huomioidaan tosiasiallinen taloudellinen tilanteesi. Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu erityisiin tarpeisiin tai olosuhteisiin ja ehkäisevä toimeentulotuki omatoimiseen suoriutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Kuinka paljon toimeentulotukea voit saada?

Perustoimeentulotuki on tarveharkintainen taloudellinen tuki, josta vastaa Kela. Oikeus perustoimeentulotukeen määritetään kuukausittaisella lakiin perustuvalla tapauskohtaisella laskelmalla.

Tukioikeus ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja laissa määritetyistä kohtuullisista menoista. Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat sinun ja perheesi käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Nettotulot tarkoittavat tuloja, joista on vähennetty verot.

Perustoimeentulotuessa huomioitavat menot koostuvat perusosasta ja muista perusmenoista. Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin, esimerkiksi ruoka ja vaatteet. Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena muunmuassa asumismenot sekä muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot, esimerkiksi terveyskeskuksen asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet. Lue lisää Kelan sivuilta.

Hyvinvointialue voi myöntää lisäksi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. Lue lisää Kelan sivuilta kohdasta Toimeentulotuen kokonaisuus.

Kuinka haet toimeentulotukea?

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Voit toimittaa hakemuksen liitteineen joko sähköisesti OmaKelassa tai tulostettuna postitse. Lue lisää Kelan sivuilta. 

Jos olet esittänyt hakemuksissasi muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja, pyydä Kelaa siirtämään hakemus näiden osalta hyvinvointialueellesi. Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan hyvinvointialueesi sosiaalihuollosta.

Voiko tukea saada heti Suomeen muuton jälkeen?

Pohjoismaan kansalaisilla on lähtökohtaisesti oikeus toimeentulotukilain edellytysten mukaisesti perustoimeentulotukeen kuten muilla Suomessa vakinaisesti oleskelevilla jo heti maahan saavuttaessa. Lähtömaasta mahdollisesti saatava sosiaaliturva selvitetään ja huomioidaan tukioikeutta arvioitaessa. 

Suomessa oleskelevalla henkilöllä on kuitenkin tarvittaessa oikeus vähintään välttämättömään osuuteen perustoimeentulotuesta eli välttämättömiin ravintomenoihin ja reseptilääkkeisiin, jos hän ei pysty näitä muulla tavalla turvaamaan.

Voiko tukea saada ulkomaille?

Oikeus toimeentulotukeen rajoittuu niihin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet Suomessa oleskelusta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.