Kontanthjælp i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Her kan du læse om kontanthjælp i Finland og bevilling af kontanthjælp til udlændinge, som bor i Finland.

Kontanthjælp er det sidste økonomiske sikkerhedsnet inden for den sociale sikring. Du skal i første omgang forsøge at forsørge dig selv på anden vis, for eksempel via arbejdsindkomst, opsparing eller primære ydelser. 

Hvis du opholder dig i Finland, kan du have ret til nødvendig økonomisk støtte i form af kontanthjælp, hvis dine og din families indtægter og aktiver ikke er tilstrækkelige til de nødvendige daglige udgifter.

Hvad består kontanthjælpen af?

Kontanthjælpen består af tre dele:

  • grundlæggende kontanthjælp
  • supplerende kontanthjælp
  • forebyggende kontanthjælp

Grundlæggende kontanthjælp bevilges af Folkpensionsanstalten (FPA). Supplerende og forebyggende kontanthjælp er velfærdsområdernes ansvar.

Har du ret til kontanthjælp?

Retten til grundlæggende kontanthjælp vurderes ud fra opholdets karakter og behovet for støtte.

En person eller en familie, hvis indtægter og aktiver ikke er tilstrækkelige til de nødvendige daglige udgifter, kan få grundlæggende kontanthjælp. FPA foretager en helhedsvurdering af opholdets karakter. Læs mere på FPA's netsted.

Hvis dit ophold anses for at være midlertidigt, kan du som minimum få økonomisk støtte til fødevarer og nødvendige, receptpligtige lægemidler i et rimeligt omfang. Hvis dit ophold er permanent, kan andre udgifter også tages med i betragtning ved vurderingen af din ret til støtte.

Ud over grunlæggende kontanthjælp kan du have ret til supplerende kontanthjælp og forebyggende kontanthjælp, som velfærdsområderne har ansvaret for. Bevillingen af støtte afhænger ikke af, om du har ret til grundlæggende kontanthjælp, men af din faktiske økonomiske situation. Supplerende kontanthjælp er er tiltænkt særlige behov og omstændigheder, mens formålet med forebyggende kontanthjælp er, at optimere borgerens selvhjulpenhed og modvirke social eksklusion. Læs mere på Social- og sundhedsministeriets netsted.

Hvor meget kontanthjælp kan du få?

Grundlæggende kontanthjælp er en behovsprøvet økonomisk ydelse, som FPA har ansvaret for. Retten til grundlæggende kontanthjælp vurderes i henhold til loven individuelt ud fra en månedlig beregning.

Retten til støtte afgøres på baggrund af en beregning af indtægter og udgifter. Størrelsen af den grundlæggende kontanthjælp afhænger af din og din families disponible nettoindkomst samt aktiver. Nettoindtægter er indtægter efter skat.

De udgifter, som bliver taget med i betragtning i den grundlæggende kontanthjælp, består af en basisdel samt øvrige basisudgifter. Basisdelen er et fast beløb, som er beregnet til de nødvendige udgifter i det daglige, eksempelvis mad og tøj. Som øvrige basisudgifter betragtes blandt andet rimelige boligudgifter samt sundheds- og behandlingsudgifter, som ikke dækkes af grundbeløbet (for eksempel sundhedscentralernes brugerbetaling samt egenbetalingen for receptpligtige lægemidler). Læs mere på FPA's netsted.

Velfærdsområdet kan desuden bevilge supplerende eller forebyggende kontanthjælp. Supplerende kontanthjælp kan bevilges til udgifter, der skyldes dine eller din families særlige behov eller forhold, og som anses for at være nødvendige for at sikre din forsørgelse eller fremme din evne til at klare dig selv. Forebyggende kontanthjælp kan eksempelvis bevilges med henblik på at sikre din bolig eller afhjælpe problemer som følge af omfattende gæld eller pludselig forværring af din økonomi. Du kan læse mere om kontanthjælp på FPA's netsted.

Hvordan søger du om kontanthjælp?

Du søger om grundlæggende kontanthjælp hos FPA, som tager stilling til din ret til grundlæggende kontanthjælp. Du kan enten indsende din ansøgning digitalt via MittFPA eller med almindelig post. Læs mere på FPA's netsted. 

Hvis du har søgt støtte til udgifter som ikke er omfattet af basisdelen eller andre basisudgifter, skal du bede FPA om at overføre disse ansøgninger til dit velfærdsområde. Du kan også søge om supplerende eller forebyggende kontanthjælp direkte hos socialforvaltningen i dit velfærdsområde.

Kan jeg få støtte straks efter min flytning til Finland?

Som statsborger i et nordisk land har du som udgangspunkt ret til grundlæggende kontanthjælp i henhold til lov om kontanthjælp umiddelbart efter ankomsten til landet og på samme vilkår som personer, der opholder sig permanent i Finland. Muligheden for sociale ydelser fra dit hjemland bliver undersøgt og taget med i betragtning ved vurderingen af din ret til støtte. 

Hvis du opholder dig i Finland har du dog som minimum ret til den nødvendige økonomiske støtte til udgifter til mad og receptpligtige lægemidler, hvis du ikke kan dække disse udgifter på anden vis.

Kan jeg få støtte i udlandet?

Retten til kontanthjælp er begrænset til de udgifter, som er opstået under opholdet i Finland.

Yderligere information

Hvem kan svare på spørgsmål?

  • FPA

I sager, som vedrører supplerende og forebyggende kontanthjælp, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.