Utkomststöd i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Här kan du läsa om utkomststöd i Finland (motsvarande försörjningsstöd i Sverige) och beviljande av utkomststöd till utländska medborgare som bor i Finland. Du får också reda på i vilka fall du kan flytta till Finland om du lever på enbart utkomststöd utomlands.

Utkomststöd i Finland

Du som vistas i Finland annat än tillfälligt kan ha rätt till annat stöd än minst en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet om dina och din familjs inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga dagliga utgifter.

Utkomststödet är en sista utväg. Du bör i första hand försöka ordna din försörjning på andra sätt, såsom genom förvärvsinkomster, sparande, primära förmåner eller andra sätt.

Utkomststödet består av tre delar:

  • grundläggande utkomststöd
  • kompletterande utkomststöd
  • förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd ansöker du om hos Folkpensionsanstalten (FPA). Kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöker du om hos din kommuns socialbyrå. Informationen nedan handlar främst om FPA:s grundläggande utkomststöd.

Har du rätt till utkomststöd?

Din rätt till grundläggande utkomststöd bedöms vid en månatlig beräkning. Rätten till stöd avgörs genom en beräkning av inkomster och utgifter. Som inkomster räknas dina och din familjs disponibla nettoinkomster och tillgångar. Nettoinkomster är inkomster efter skatt.

Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och en del som gäller övriga grundutgifter. Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet, till exempel för mat och kläder. Som övriga grundutgifter räknas bland annat en skälig boendekostnad samt andra offentliga hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen (t.ex. vårdcentralens klientavgifter och självrisken för receptbelagda läkemedel).

Hur beräknas utkomststödet?

Din rätt till grundläggande utkomststöd bedöms vid en månatlig beräkning. Rätten till stöd avgörs genom en beräkning av inkomster och utgifter. Som inkomster räknas dina och din familjs disponibla nettoinkomster och tillgångar. Nettoinkomster är inkomster efter skatt.

Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och en del som gäller övriga grundutgifter. Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet, till exempel för mat och kläder. Som övriga grundutgifter räknas bland annat en skälig boendekostnad samt andra offentliga hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen (t.ex. vårdcentralens klientavgifter och självrisken för receptbelagda läkemedel).

 

Vilka villkor måste du uppfylla?

Du som vistas i Finland annat än tillfälligt kan ha rätt till annat stöd än minst en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet om dina och din familjs inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga dagliga utgifter. FPA gör en helhetsbedömning av vistelsens karaktär.

 

Hur mycket kan du få?

Det grundläggande utkomststödet är en behovsprövad förmån. Rätten till grundläggande utkomststöd fastställs genom en lagstadgad månatlig beräkning.

 

Hur ansöker du om stödet?

Du ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Du kan också skicka in din ansökan med bilagor per post till FPA. Om du har särskilda utgifter som inte täcks av det grundläggande utkomststödet kan socialbyrån i din kommun bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd. Din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd handläggs av kommunen.

Kan du få stöd direkt efter att du har flyttat till Finland?

Utgångspunkten är att även utländska medborgare i första hand är skyldiga att försörja sig själva. Utländska medborgare som vistas i Finland annat än tillfälligt har rätt till grundläggande utkomststöd på samma villkor som finska medborgare som bor i landet. FPA gör en helhetsbedömning av vistelsens karaktär. Personer som vistas i Finland har dock oberoende av vistelsens karaktär vid behov rätt till minst en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet (som täcker utgifter för mat och läkemedel).

 

Kan du få stöd utomlands?

Rätten till utkomststöd är begränsad till de kostnader som har uppstått under vistelsen i Finland.

Vem kan svara på frågor?

  • FPA

I ärenden som rör kompletterande och förebyggande utkomststöd, kontakta socialförvaltningen i din kommun.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.