Utkomststöd i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Här kan du läsa om finskt utkomststöd (motsvarande Sveriges försörjningsstöd) och beviljande av utkomststöd till utländska medborgare som bor i Finland.

Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand av socialvården. Du bör i första hand försöka ordna din försörjning på andra sätt, såsom genom förvärvsinkomster, sparande, primära förmåner eller andra sätt. 

Du som vistas i Finland kan ha rätt till nödvändig ekonomisk trygghet i form av utkomststöd om dina och din familjs inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga dagliga utgifter.

Vad består utkomststödet av?

Utkomststödet består av tre delar:

  • grundläggande utkomststöd
  • kompletterande utkomststöd
  • förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd ansöker du om hos Folkpensionsanstalten (FPA). Kompletterande och förebyggande utkomststöd är välfärdsområdenas ansvar.

Har du rätt till utkomststöd?

Rätten till grundläggande utkomststöd bestäms utifrån vistelsens karaktär och behovet av stöd.

Du som vistas i Finland kan ha rätt till grundläggande utkomststöd om dina och din familjs inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga dagliga utgifter. FPA gör en helhetsbedömning av vistelsens karaktär. Läs mer på FPA:s webbplats.

Om din vistelse anses vara tillfällig kan du få åtminstone ett nödvändigt ekonomiskt stöd för livsmedel och nödvändiga receptbelagda läkemedel med betalningsförbindelse. Om din vistelse är permanent kan även andra utgifter beaktas när din rätt till stöd fastställs.

Utöver grundläggande utkomststöd kan du ha rätt till kompletterande och förebyggande utkomststöd, som välfärdsområdena ansvarar för. Beviljandet av stöd beror inte på om du har rätt till grundläggande utkomststöd, utan det är din faktiska ekonomiska situation som avgör. Kompletterande utkomststöd är avsett för särskilda behov eller omständigheter, medan förebyggande utkomststöd är avsett för att klara sig på egen hand och förebygga socialt utanförskap. Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Hur mycket utkomststöd kan du få?

Grundläggande utkomststöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som FPA ansvarar för. Rätten till grundläggande utkomststöd fastställs från fall till fall genom en lagstadgad månatlig beräkning.

Rätten till stöd avgörs genom en beräkning av inkomster och utgifter. Storleken på det grundläggande utkomststödet beror på din och din familjs disponibla nettoinkomster och tillgångar. Nettoinkomster är inkomster efter skatt.

Utgifter som beaktas i det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och andra grundutgifter. Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet, till exempel för mat och kläder. Som övriga grundutgifter räknas bland annat en skälig boendekostnad samt andra offentliga hälsovårdsutgifter än de som ingår i grunddelen, till exempel hälsovårdscentralens klientavgifter och självrisken för receptbelagda läkemedel. Läs mer på FPA:s webbplats.

Ett välfärdsområde kan dessutom bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för utgifter som beror på dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden och som anses nödvändiga för att trygga din försörjning eller främja din förmåga att klara dig på egen hand. Förebyggande utkomststöd kan beviljas till exempel för att trygga ditt boende och för att lindra svårigheter som beror på överskuldsättning eller plötslig försämring av din ekonomi. Läs mer på FPA:s webbplats under Helheten av utkomststödet.

Hur ansöker du om utkomststöd?

Du ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA, som avgör din rätt till grundläggande utkomststöd. Du kan lämna in din ansökan med bilagor antingen elektroniskt i MittFPA eller per post. Läs mer på FPA:s webbplats. 

Om du har ansökt om stöd till andra utgifter än sådana som hör till grunddelen eller andra grundutgifter, be FPA att överföra din ansökan gällande dessa till ditt välfärdsområde. Du kan också ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd direkt från socialvården i ditt välfärdsområde.

Kan du få stöd direkt efter att du har flyttat till Finland?

Som medborgare i ett nordiskt land har du i princip rätt till grundläggande utkomststöd i enlighet med villkoren i lagen om utkomststöd omedelbart efter ankomsten till Finland, på samma sätt som andra permanent bosatta i Finland har rätt till det. Dina eventuella socialförsäkringsförmåner från ursprungslandet utreds och beaktas vid bedömningen av din rätt till stöd. 

Du som vistas i Finland har dock vid behov rätt till åtminstone en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet, det vill säga till nödvändiga utgifter för mat och receptbelagda läkemedel, om du inte kan täcka dessa utgifter på något annat sätt.

Kan du få stöd utomlands?

Rätten till utkomststöd är begränsad till de kostnader som har uppstått under vistelsen i Finland.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.