Sosialhjelp i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Her kan du lese om sosialhjelp (utkomststöd) i Finland, innvilging av sosialhjelp til utlendinger som er bosatt i Finland, samt i hvilke tilfeller personer som utelukkende lever på sosialhjelp, kan flytte til Finland.

Sosialhjelp i Finland

Hvis du oppholder deg i Finland og det ikke er midlertidig, kan du ha rett til annen støtte enn minste nødvendige andel av den grunnleggende sosialhjelpen hvis din og familiens inntekter og formue ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter i hverdagen.

Sosialhjelp er siste alternativ for inntektssikring. Du må forsøke å sikre din forsørgelse på andre måter, som for eksempel med arbeidsinntekt, oppsparte midler eller primære ytelser.

Sosialhjelpen består av tre deler:

  • grunnleggende sosialhjelp (grundläggande utkomststöd)
  • kompletterende sosialhjelp (kompletterande utkomststöd)
  • forebyggende sosialhjelp (förebyggande utkomststöd)

Grunnleggende sosialhjelp innvilges av FPA. Sosialkontorene i kommunene er ansvarlige for å innvilge kompletterende og forebyggende sosialhjelp. Denne informasjonen gjelder hovedsakelig den grunnleggende sosialhjelpen som innvilges av FPA.

Rett til sosialhjelp?

Retten til grunnleggende sosialhjelp vurderes etter månedlige beregninger. Retten til støtte avgjøres ved en beregning av inntekter, midler og hva som er fastsatt i loven som rimelige utgifter. Inntektene omfatter alle nettoinntekter og midler søkeren eller familien har til rådighet. Med nettoinntekter menes inntekter etter at det er trukket skatt.

Den grunnleggende sosialhjelpen består av en grunndel og en del som gjelder øvrige grunnutgifter. Grunndelen utgjøres av et fast beløp som er ment for nødvendige utgifter i dagliglivet, for eksempel til mat og klær. Som øvrige grunnutgifter regnes blant annet boutgifter og andre offentlige helseutgifter enn de som inngår i grunndelen (for eksempel egenandel hos legesenter og for reseptbelagte medisiner), i rimelig omfang.

Hvordan beregnes sosialhjelpen?

Retten til grunnleggende sosialhjelp vurderes etter månedlige beregninger. Retten til støtte avgjøres ved en beregning av inntekter, midler og hva som er fastsatt i loven som rimelige utgifter. I beregningen omfatter inntektene alle nettoinntekter og midler søkeren eller familien har til rådighet. Med nettoinntekter menes inntekter etter at det er trukket skatt.

Den grunnleggende sosialhjelpen består av en grunndel og en del som gjelder øvrige grunnutgifter. Grunndelen utgjøres av et fast beløp som er ment for nødvendige utgifter i dagliglivet, for eksempel til mat og klær. Som øvrige grunnutgifter regnes blant annet boutgifter og andre offentlige helseutgifter enn de som inngår i grunndelen (for eksempel egenandel hos legesenter og for reseptbelagte medisiner), i rimelig omfang.

 

Hvilke betingelser må oppfylles?

Hvis du oppholder deg i Finland og det ikke er midlertidig, kan du ha rett til annen støtte enn minste nødvendige andel av den grunnleggende sosialhjelpen hvis din og familiens inntekter og formue ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter i hverdagen. FPA gjør en helhetsvurdering av oppholdets art i hvert enkelt tilfelle.

 

Hvor mye kan jeg få?

Grunnleggende sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse. Retten til grunnleggende sosialhjelp fastsettes etter en lovfestet månedlig beregning.

 

Hvordan søker jeg?

Grunnleggende sosialhjelp søker du om hos FPA. Du kan også sende søknad og vedlegg til FPA med posten. Hvis du har spesielle utgifter som den grunnleggende sosialhjelpen ikke dekker, kan sosialkontoret i din hjemkommune etter vurdering innvilge kompletterende og forebyggende sosialhjelp. Det er kommunen som behandler din søknad om kompletterende og forebyggende sosialhjelp.

Er det mulig å motta sosialhjelp rett etter at man har flyttet til Finland?

I utgangspunktet har også utenlandske statsborgere hovedansvaret for å forsørge seg selv. Utlendinger som oppholder seg annet enn midlertidig i Finland, har rett til grunnleggende sosialhjelp på samme vilkår som finske statsborgere som bor i landet. FPA gjør en helhetsvurdering av oppholdets art i hvert enkelt tilfelle. Personer som oppholder seg i Finland, har imidlertid uavhengig av situasjonens karakter ved behov rett til minst en nødvendig andel av grunnleggende sosialhjelp (til å dekke uunngåelige utgifter til mat og medisiner).

 

Kan jeg få støtte i utlandet?

Retten til sosialhjelp er begrenset til utgifter som har oppstått under opphold i Finland.

Hvem kan jeg stille spørsmål til?

  • FPA

Har du spørsmål om kompletterende og forebyggende sosialhjelp, tar du kontakt med sosialkontoret i din hjemkommune.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.