Sosialhjelp i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Her kan du lese om finsk sosialhjelp og om innvilging av sosialhjelp til utlendinger som bor i Finland.

Sosialhjelp (“utkomststöd”) er en økonomisk støtte som hører inn under sosialtjenesten. Du må først forsøke å sikre din forsørgelse på andre måter, for eksempel med arbeidsinntekt, oppsparte midler eller primære ytelser. 

Du kan ha rett til nødvendig økonomisk støtte i form av sosialhjelp hvis du oppholder deg i Finland og din og familiens inntekter og formue ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige daglige utgifter.

Hva består sosialhjelpen av?

Sosialhjelpen består av tre deler:

  • grunnleggende sosialhjelp (grundläggande utkomststöd)
  • kompletterende sosialhjelp (kompletterande utkomststöd)
  • forebyggende sosialhjelp (förebyggande utkomststöd)

Grunnleggende sosialhjelp innvilges av Folkpensionsanstalten (FPA). Kompletterende og forebyggende sosialhjelp er velferdsområdenes ansvar.

Har du rett til sosialhjelp?

Retten til grunnleggende sosialhjelp vurderes ut fra oppholdets karakter og behovet for støtte.

En person eller familie med inntekter og formue som ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige daglige utgifter, kan få grunnleggende sosialhjelp. FPA gjør en helhetsvurdering av oppholdets art i hvert enkelt tilfelle. Les mer på FPAs sider.

Hvis oppholdet regnes for å være midlertidig, kan du som et minimum få nødvendig økonomisk støtte til mat og nødvendige reseptbelagte legemidler. Hvis oppholdet er permanent, kan også andre utgifter tas i betraktning når din rett til støtte blir vurdert.

I tillegg til grunnleggende sosialhjelp kan du ha rett til kompletterende og forebyggende sosialhjelp, som velferdsområdene har ansvar for. Innvilging av støtte avhenger ikke av om du har rett til grunnleggende sosialhjelp, men av din faktiske økonomiske situasjon. Kompletterende sosialhjelp er ment for spesielle behov og omstendigheter, mens forebyggende sosialhjelp skal bidra til at en klarer seg på egen hånd, og til å hindre sosialt utenforskap. Les mer på Sosial- og helseministeriets nettsider.

Hvor mye kan du få i sosialhjelp?

Grunnleggende sosialhjelp er en behovsprøvd økonomisk støtte som FPA har ansvaret for. Retten til grunnleggende sosialhjelp fastsettes etter en lovbasert månedlig beregning.

Retten til støtte avgjøres ved en beregning av inntekter, midler og hva som er fastsatt i loven som rimelige utgifter. Størrelsen på den grunnleggende sosialhjelpen avhenger av din og familiens disponible nettoinntekter og økonomiske ressurser.

Med nettoinntekter menes inntekter etter at det er trukket skatt. Utgifter som tas i betraktning for grunnleggende sosialhjelp, består av en basisdel og andre basisutgifter. Basisdelen er en fast sum av nødvendige utgifter i dagliglivet, for eksempel til mat og klær. Som øvrige basisutgifter regnes blant annet boutgifter og andre offentlige helseutgifter enn de som inngår i grunndelen (for eksempel egenandel hos legesenter og for reseptbelagte medisiner), i rimelig omfang. Les mer på FPAs sider.

Et velferdsområde kan dessuten innvilge kompletterende eller forebyggende sosialhjelp. Kompletterende sosialhjelp kan innvilges til utgifter som skyldes spesielle behov eller forhold hos deg eller familien din, og som anses som nødvendige for å sikre din forsørgelse eller fremme din evne til å klare deg selv. Forebyggende sosialhjelp kan for eksempel innvilges for å trygge bosituasjonen din og for å dempe problemer som skyldes forgjelding eller brå forverring av økonomien. Les mer på FPAs sider under punktet Den samlede sosialhjelpen

Hvordan søker du om sosialhjelp?

Du søker om grunnleggende sosialhjelp hos FPA, som fatter vedtak om din rett til grunnleggende sosialhjelp. Du kan sende søknaden med vedlegg enten elektronisk via MittFPA eller med posten. Les mer på FPAs sider.

Hvis du har søkt om støtte til utgifter som ikke omfattes av basisdelen eller andre basisutgifter, ber du FPA om å overføre disse delene av søknaden til velferdsområdet ditt. Du kan også søke om kompletterende og forebyggende sosialhjelp direkte hos sosialforvaltningen i velferdsområdet ditt.

Kan du få sosialhjelp rett etter at du har flyttet til Finland?

Som statsborger i et nordisk land har du i utgangspunktet rett til grunnleggende sosialhjelp i henhold til vilkårene i lov om sosialhjelp umiddelbart etter at du har kommet til landet, og på samme måte som personer som oppholder seg permanent i Finland. Muligheten for sosialhjelp fra hjemlandet blir kartlagt og tatt i betraktning når din rett til støtte vurderes.

Hvis du oppholder deg i Finland, har du imidlertid rett til den nødvendige andelen av grunnleggende sosialhjelp, det vil si støtte til utgifter til mat og reseptbelagte medisiner, hvis du ikke kan dekke disse utgiftene på annen måte.

Kan du få støtte i utlandet?

Retten til sosialhjelp er begrenset til utgifter som har oppstått under opphold i Finland.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.