Sääntöerot jarruttavat Pohjoismaiden tavarakauppaa – mutta ratkaisujakin löytyy

21.09.20 | Uutinen
Tull och moms-rapport 2020.

Tull och moms

Valokuvaaja
Magnus Fröderberg
Pohjolan sisäisessä tavaraviennissä ja -tuonnissa on yhä esteitä. Useimmat ongelmat liittyvät vero- ja tullisääntöjen erilaisuuteen tilanteissa, joissa tavaroita siirretään pohjoismaisesta EU-maasta unionin ulkopuoliseen Pohjoismaahan.

Tiedot ilmenevät Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston tilaamasta raportista. Ruotsinkielisessä raportissa Varuhandel på lika villkor? Tull och moms i Norden ur ett gränshinderperspektiv (Tasavertaista tavarakauppaa? Pohjoismaiden tulli- ja arvonlisäverosäännöt rajaestenäkökulmasta) esitellään tavaroiden vapaan liikkuvuuden ongelmia ja tehdään myös lukuisia ratkaisuehdotuksia.

Raportin yleispäätelmänä on, että tavaroiden siirrossa Pohjoismaasta toiseen on varsin vähän vero- ja tulliongelmia. Moniin olemassa oleviin ongelmiin on kuitenkin vaikea löytää ratkaisua nykyisten tulli- ja veroalueiden asettamien reunaehtojen vuoksi. Osalla ongelmista on myös niin rajallinen kansantaloudellinen merkitys, että viranomaiset eivät priorisoi niitä.

Raportin mukaan sääntelykehysten eroilla voi kuitenkin olla suuri merkitys niille, jotka ongelmia kokevat. Eroista koituu hallinnollista lisätyötä ja lisäkustannuksia verrattuna tilanteisiin, joissa tavaroiden rajatarkastuksia ei tehdä.

Kolme käytännön esimerkkitapausta

Raportissa valotetaan ongelmia kolmen fiktiivisen esimerkin avulla. Esimerkit koskevat Ruotsin, Norjan, Suomen ja Tanskan välistä kauppaa, ja ne keskittyvät erityisesti raja-alueisiin. Esimerkeissä on mukana sekä fyysistä rajakauppaa harjoittavia yrityksiä että verkkokauppayrityksiä.

Kaikille tapauksille on yhteistä se, että vero- ja tulliongelmia syntyy varsinkin toiminnassa, jossa ylitetään EU-maiden ja EU:hun kuulumattomien maiden välisiä rajoja. Sääntöjen ja määräysten erot aiheuttavat kustannuksia, jotka rokottavat varsinkin pienyrityksiä.

Tarjoaa myös ratkaisuja

– Raportti osoittaa, että tavaroiden vapaa liikkuvuus ei vielä suju Pohjolassa täysin kivuttomasti. Pohjoismaiden ministerineuvoston visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää myös tavaraviennin ja -tuonnin jäljellä olevien esteiden poistamista. Toivottavasti raportti edistää rakentavaa keskustelua ratkaisuista, jotka voivat helpottaa varsinkin raja-alueiden pienyrittäjien arkea, sanoo rajaesteneuvoston norjalaisjäsen Vibeke Hammer Madsen.

Raportti pureutuu keskeisiin ongelma-alueisiin, joilla on mahdollista löytää ratkaisuja vapaan liikkuvuuden edistämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi maahantuonnin arvonlisävero tilanteissa, joissa yritys tai yksityishenkilö ei ole arvonlisävelvollisten rekisterissä, sekä tullimenettelyt eri tullitoimipaikoissa.