Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Mandat for Nordisk arbejdsgruppe for klima og luft (NKL)

Her kan du læse mandatet for Nordisk arbejdsgruppe for klima og luft (NKL) 2019-2024 .

1. Målsætning for arbejdet i arbejdsgruppen 

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for klima og luft er at bidrage til at reducere udslippene af klimagasser og luftforurening. Synergier mellem tiltag på klima- og luftområdet skal varetages.
 
Indenfor klimaarbejdet medfører dette, at gruppen skal bidrage til en ambitiøs implementering af Paris-aftalen, herunder arbejde for at de nordiske lande fortsat udgør en foregangsregion i den omstilling af samfundene, som er nødvendig for at opfylde Paris-aftalens mål indenfor såvel udslips reduktioner og klimatilpasning, som finansiering. 
Gruppen skal drive det fortsatte samarbejde i de internationale klimaforhandlinger og arbejde for forhandlingernes fremskridt og udvikling.
 
Indenfor luftarbejdet medfører dette, at gruppen skal styrke arbejdet i luftkonventionen (CLRTAP) og arbejde aktivt for reducerede udslip af miljø- og helseskadelige luftforureninger i Norden, Europa og Arktis, samt øge viden om effekterne af luftforurening, sammenhæng mellem luft og klima og samarbejde om mulige integrerede forebyggende tiltag.
 
Gruppen skal indenfor sit arbejdsområde bidrage til opfyldelsen af de relevante globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.
 

2. Arbejdsopgaver

Arbejdsgruppen skal bidrage til gennemførelsen af Det nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024. Gruppen har dog et særligt ansvar for mål og prioriteringer under kapitel 3 om klima og luft. Gruppen skal også støtte op omkring andre sektorer og samarbejdsprogrammer, hvor det er aktuelt og forankret i EK-MK.

Gruppens skal arbejde med spørgsmål som er relevante, politisk prioriterede og aktuelle.
Gruppens projektarbejde skal følge Nordisk Ministerråds retningslinjer og mål.
Gruppen skal bidrage til international udvikling indenfor sit felt/ansvarsområde, inklusive EU, regionalt og globalt.

3. Samarbejde med andre arbejdsgrupper og sektorer

Gruppen skal særligt prioritere at søge synergier og samordne sig med miljø- og klimasektorens andre arbejdsgrupper.
 
Gruppen skal arbejde tværsektorielt for integrering af miljø- klimahensyn i andre sektorer og dér, hvor man kan opnå strategiske synergieffekter. Dette gælder også samarbejdet med forskningsmiljøer, næringslivet og det civile samfund.
 

4. Sammensætning af arbejdsgruppen

 Landene udpeger medlemmer til arbejdsgruppen. Medlemmerne skal repræsentere nationale synspunkter og sikre national forankring for arbejdsgruppens virksomhed. Nordisk Ministerråd deltager med jævne mellemrum i arbejdsgruppens møder som observatør.
 
Ordførendeskabet roterer. Ordførende vælges for 2 år og kan forlænges med yderligere 2 år. Ordførerne, koordinatorerne og arbejdsgruppemedlemmerne har individuelle roller og ansvar. Gruppen kan oprette undergrupper, som forudgående skal godkendes af EK-MK.

 
5. Gruppens sekretariatsfunktion

Gruppens sekretariatsfunktion forvaltes af en national myndighed, som agerer som forvaltningsorgan for sekretariatet, i et af de nordiske lande. Gruppen har mindst en fast koordinator. Forvaltningsorganet kan vælge at fordele arbejdet mellem flere forskellige medarbejdere.

 
6. Informationspredning og kommunikation

Gruppen skal arbejde ud fra Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi og afsnit 7.5 i samarbejdsprogrammet. Gruppens projekter skal operere med klare kommunikationsplaner og målgrupper, som defineres i projektudviklingsfasen.
 
Gruppens projektresultater skal synliggøres gennem målrettet kommunikation med bedst egnede kommunikationsstrategier og –medier. Rapportenerne udgives på engelsk, når dette måtte være relevant.
 

7.  Rapportering og budget

Gruppen skal udarbejde arbejdsprogrammer for efterfølgende år, inkl. budget for projektvirksomheden og sekretariatsomkostninger. Gruppen skal årligt levere en rapportering inkl. regnskab for det foregående års projekt- og sekretariatsvirksomhed.
I både arbejdsprogrammerne og årsrapporterne skal gruppen gøre rede for samarbejdet med sektorens øvrige arbejdsgrupper, og hvilken merværdi dette arbejde bidrager med.
 
Mulige undergruppers virksomhed skal ligeledes indgå i arbejdsprogram og årsrapporter.
Arbejdsprogram og årsrapporter skal godkendes af EK-MK.
 
Arbejdsgruppernes projektbudget skal betales trinvis i overensstemmelse med Nordiske Ministerråds retningslinjer.
 
Omkostningerne for medlemmers arbejde og deltagelse i arbejdsgruppemøder dækkes af landene. 

8. Mandatperiod

Dette mandat gælder fra 1. januar 2019 til den 31. december 2024.
 
Mandatet er godkendt af EK-MK. EK-MK kan ændre mandatet under perioden. Arbejdsgruppen har ret til at foreslå ændringer til EK-MK.
 

Kontakt