Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider.

Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och inte vidarebefordrats till det andra hemlandets myndigheter.

Informasjon

Serienummer
19-026
Berørte land
Finland
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Hvilket land kan løse problemet?
Norden
Status
Uløst
Prioritert av grensehinderrådet
Ja
Eksempel

En person som bott i Sverige och flyttat tillbaka till Finland är dubbelmedborgare SE/FI. Efter att personen avlidit i Finland fick dödsboet information om att dödsfallet (med viss fördröjning) skulle meddelas till och registreras i Sverige, varpå olika myndigheter, pensionsinstanser, banker och försäkringsbolag skulle få uppgift om dödsfallet.

Dödsboet upplever bland annat följande problem långt efter att bouppteckningen blivit färdig: 

  • pensioner från Sverige fortsattes att betalas ut
  • svenska skattemyndigheter får inte information om bortgången trots att bouppteckning gjorts i Finland och meddelats till kännedom för svenska skattemyndigheten
  • Försäkringsbolag skickar fakturor angående olycksfalls- och livförsäkring på den bortgångne
  • Valmyndigheten skickar röstningskort till den avlidne ett år efter dödsfallet
  • Trots ett aktivt manuellt meddelande på eget initiativ från dödsboet om den svenske medborgarens bortgång i Finland har informationen inte registrerats hos alla svenska myndigheter
Hvem er berørt av problemet?

Dödsboet efter dubbelmedborgare Finland/Sverige. Dödsboinnehavare/förvaltare måste aktivt hålla omfattande kontakt med myndigheter i bägge involverade länder samt följa upp att informationen har nått alla berörda myndigheter i det tidigare bosättningslandet vars medborgare den avlidne också var.

Med tanke på ökad rörlighet inom Norden och att alla nordiska länder numera möjliggör dubbelt medborgarskap är det sannolikt att situationer som i det beskrivna fallet uppstår oftare.

Dödsboet riskerar att bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalade förmåner. Materiella förluster uppstår, inte minst i form av tid och det kan vara psykiskt besvärligt för de anhöriga att förvalta dödsboets ärenden i lång tid efter dödsfallet.

Utländska ambassader i Sverige underrättas inte om dödsfall i de fall personen är även svensk medborgare eftersom det utländska medborgarskapet inte finns registrerat i folkbokföringen.

 

Forslag til løsning

Om bosättningslandets befolkningsregistermyndighet utan fördröjning automatiskt meddelade det andra landets motsvarighet skulle dödsboets risk för att i efterhand behöva bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalade förmåner minska.

Sist gransket av
Utrikesministeriet FI 24.09.2020 / Finansdepartementet SE 06.10.2022 / AX, 15.10.2020
Contact information