Om Temagruppe 1: Holdbar landsbygdsudvikling

Landsbygdsutveckling är ett viktigt tema i samtliga nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland. Samtliga geografiska områden påverkas av ett antal utmaningar som exempelvis demografi, service, infrastruktur, digitalisering, näringsliv, boende, attraktivitet, utbildning och sysselsättning, natur och miljö.

Utvecklingen av landsbygden, glesbygden och de perifera områdena är viktig för en sammanhållen utveckling i hela Norden.  Detta för att ta tillvara den potential som finns i de nordiska regionerna och därmed bidra till att motverka den ökande regionala obalansen vad gäller exempelvis ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling, servicetillgång, könsfördelning och utbildningsnivå.

Nordregio, ett internationellt forskningscenter för regional utveckling och planläggning under Nordiska ministerrådet, ansvarar för sekreteriatet för temagruppen.