Om Temagruppe 2: Innovativa och resilienta regioner

Nordens ekonomiska tillväxt skapas regionalt och lokalt genom innovationer och företagande. Det är viktigt att regionalpolitiken stödjer och stimulerar regionala innovationsmiljöer och näringslivsfrämjande åtgärder så att regionerna kan ta vara på sin utvecklingspotential för smart och hållbar utveckling.

Det gäller att etablera och utveckla strategiska samarbeten mellan forskning, offentliga myndigheter och näringsliv i städer och på landsbygden, med sikte på att nå en hållbar utveckling.  Klusterutveckling och regionala innovationsprocesser är intressanta teman att arbeta vidare med liksom att förstå och bygga på globaliseringens möjligheter och utmaningar. 

Nordregio, ett internationellt forskningscenter för regional utveckling och planläggning under Nordiska ministerrådet, ansvarar för sekreteriatet för temagruppen.