Nordiskt forskningssamarbete om klimatförändringen och dess konsekvenser i Arktis

Kartläggning av kunskaps- och koordineringsbehovet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Mot bakgrunden av en rekommendation från Nordiska rådet beslöt ministerrådet för utbildning och forskning år 2005 att kartlägga forsknings- och koordineringsbehovet kring klimatförändringen i Nordens arktiska områden och dess konsekvenser för nordliga samhällen. En förstudie 2006 banade väg för denna huvudstudie, som sammanställts av Gaia Consulting Ltd assisterad av en grupp nordiska forskare. Arbetet koordinerades av en referensgrupp under NordForsks ledning som bl.a. arrangerade en tvärvetenskaplig workshop om temat på våren 2007. Utredningen lyfter fram flera väsentliga temaområden kring klimatförändringen och de följder ett varmare klimat kan ha för människans verksamhet i Arktis. Geografiskt täcker rapporten hela Norden, då en skarp gräns för ändringens inverkan inte kan dras. Kunskaps- och koordineringsanalysen är starkt förankrad i de nationella forskningsråden och det har därför varit möjligt att identifiera insatsområden där samordning mellan länderna kan medföra nordisk styrka. Konklusionerna av det utförda arbetet utmynnar i rekommendationer för kommande nordisk forskningssatsning i Arktis. I vissa fall kan synergi skapas mellan nuvarande aktörer med betydande inbesparing och effektivering som resultat. Förhoppningsvis kan kartläggningen av dessa forskningsbehov och -luckor läggas till grund för framtida aktiviteter i Nordens arktiska områden.
Publikationsnummer
2007:580