Kultursamarbeten och nordisk bidragsgivning

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
I rapporten Kultursamarbeten och nordisk bidragsgivning studeras fördelning av de två stora kulturstöden hos Nordisk kulturfond och Nordisk kulturkontakt – ”Projektstöd till tvärgående samarbeten” respektive ”Kultur- och konstprogrammet”. Rapporten sammanställer en analys av samarbeten inom konst och kultur, och hur den nordiska bidragsgivningen möjliggör för gemensamma projekt. Fokus läggs på utformning av tvärgående samarbeten mellan kulturskapare och genomförande av projekt. En viktig utgångspunkt för studerad bidragsgivning är att den ska bidra till utbyten mellan de nordiska länderna och skapa nordiskt mervärde.  Baserat på intervjuer med bidragsmottagare framkommer erfarenheter av hur det är att söka kulturstöd från Nordisk kulturfond och Nordisk kulturkontakt samt bygga upp nätverk.  En återkommande problematik inom nordiskt samarbete kretsar kring geografiska, miljömässiga och ekonomiska hinder som påverkar projekten från planering till genomförande. Geografiska avstånd skapar ojämlika förutsättningar för samarbete, där centrala områden gynnas av goda kommunikationer och stora kulturbudgetar, medan perifera områden står inför svårigheter att inkluderas på grund av bristande resurser. Samtidigt utgör de nordiska kulturstöden ett viktigt komplement till den nationella bidragsgivningen, inte minst för de mindre länderna som på så sätt får möjlighet att skala upp projekt och därmed får del av en större publik och arbetsmarknad.   Rapporten är framtagen av Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rapporten är skriven på svenska med en sammanfattning på engelska.
Publikationsnummer
2024:014