Välfärdsteknologi i de nordiska länderna

En kartläggning av statliga satsningar

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd för invånarna. I de nordiska länderna pågår arbete och utveckling på olika plan när det gäller digitalisering och införande av välfärdsteknologi.Denna kartläggning omfattar välfärdsteknologi i socialtjänsten, i huvudsak inom äldreomsorgen och kring insatser till personer med funktionsnedsättning.Kartläggning ger en bild av den digitala utvecklingen, med särskild inriktning på välfärdsteknologi i Norden ur ett nationellt och statligt perspektiv. Kartläggningen är genomförd utifrån fyra huvudsakliga frågeställningar.1. Vilka visioner, mål och strategier har de nordiska länderna när det gäller välfärdsteknologi inom socialtjänsten 2022 och framåt?2. Vilka konkreta satsningar görs på nationell, regional och kommunal nivå via statliga medel?3. Finns det aktuella, nyligen avslutade eller pågående utredningar inom området på nationell nivå i de nordiska länderna som berör digitalisering, e-hälsa eller välfärdsteknologi i vård- och omsorgssektorn?4. Vilken är den nationella statusen för säker hantering av identiteter och behörigheter inom socialtjänsten?I datainsamlingen till denna rapport har utredaren intervjuat företrädare för ministerier, departement, statliga myndigheter som hanterar social omsorg och service samt hälso- och sjukvård och digitalisering inom dessa sektorer. Även kommunförbund har intervjuats.I rapporten presenteras materialet landsvis.