Erklæring om velfærdsydelser på social- og sundhedsområdet i de nordiske lande og samspillet med EU-reglerne, og forordning 883/2004

09.09.15 | Deklaration
De nordiske social- og sundhedsministre, som er samlet til møde den 9. september 2015 i København har bl.a. drøftet spørgsmålet om velfærdsydelser i de nordiske lande og samspillet mellem disse og EU-reglerne, særligt EF-forordning nr. 883/2004.

Information

Vedtaget
09.09.2015
Sted
Copenhagen

Forordning 883/2004 er et vigtigt værktøj til at støtte op om den fri bevægelighed for vandrende arbejdstagere i Europa og Norden. Det er vigtigt, at reglerne i forordningen fremtidssikres, og det er derfor nødvendigt, at de udvikles og moderniseres, så de afspejler de forhold som gør sig gældende i dag.

Norden er en del af Europa, og alle 32 EU/EØS-lande er forskelligt indrettet med hensyn til social sikring og velfærdsydelser. For at sikre holdbare fælles EU-koordinationsregler på området er det derfor af stor betydning, at der tages hensyn til alle landes forskellige systemer, herunder også de nordiske.

Vi, de nordiske social- og sundhedsministre, vil understrege, at velfærdsydelser i alle de nordiske lande udgør en central del af den nordiske velfærdsmodel, og derfor er et område med stor politisk bevågenhed. I de nordiske lande er de sociale sikringssystemer opbygget forskelligt, men på mange områder findes der store snitflader, som gør det relevant at tale om velfærdsydelser i et samlet nordisk perspektiv.

Ligestilling er en vigtig del af de nordiske landes sociale sikringssystemer og er med til at understøtte adgangen til fri bevægelighed. Mange nordiske borgere flytter til både andre nordiske lande og andre EU/EØS-lande, og det er derfor vigtigt, at fremtidens velfærdssystemer inden for EU også fremmer de nordiske interesser. Det er derfor af stor betydning, at EU-reglerne for social sikring også afspejler de nordiske landes velfærdssystemer.

EU-Kommissionen har annonceret en ”Labour Mobility Package”, hvori der lægges op til en revision af forordning 883/2004. Vi byder en revision velkommen. Særligt hvad angår koordinationsreglerne for social sikring, er det af stor vigtighed, at en revision afspejler de sociale-, økonomiske og geografiske forandringer, som EU har gennemgået siden reglernes tilblivelse.

De nordiske lande ønsker med denne erklæring, at der etableres en løbende meningsudveksling på området for velfærdsydelser og koordinering af social sikring i forhold til EU. Landene vil til stadighed drøfte, hvilke tiltag der kan tilgodese de behov, der er for social sikring i de nordiske lande i fremtiden samt vurdere og tilkendegive, hvordan EF-forordningen kan revideres og vedligeholdes for at være moderne, fremtidssikret og balanceret.

De nordiske ministre har på mødet den 9. september 2015 haft en god og konstruktiv diskussion og meningsudveksling og ser frem til et styrket samarbejde både inden for de nordiske lande, men også til et tæt samarbejde med de øvrige medlemsstater og EU-Kommissionen.

På denne baggrund opfordrer vi til, at EU-Kommissionen i sit forslag til ”Labour Mobility Package” lægger op til koordinationsregler for social sikring der afspejler EU i dag og indbygger en fremtidssikring af regelsættet, herunder:

  • sikrer en balance i byrdefordelingen og en solidaritet mellem medlemslandene for udgifter til social sikring,
  • i videst muligt omfang bygger på individuelle rettigheder og afspejler de nutidige familiemønstre og samspillet mellem familieliv og arbejdsliv, 
  • som led heri ser på koordinationsreglerne, så de sikrer en balanceret kategorisering af familieydelser og opfattes som ret og rimelige,
  • ser på en modernisering af bestemmelserne i koordinationsreglerne i forhold til udstationering, så de imødekommer de behov, som vandrende arbejdstagere og deres arbejdsgivere har i dag.