Nordisk Råds internationale samarbejde

Nordiska och baltiska flaggor
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råd er udadvendt og har et tæt samarbejde med en række internationale, regionale og nationale parlamentariske organisationer. Nordisk Råd prioriterer først og fremmest samarbejde i nærområderne, det vil sige i Østersøområdet, Arktis og EU.

Det overordnede ansvar for Nordisk Råds internationale samarbejde og sager, som vedrører udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, ligger hos Præsidiet. Det internationale samarbejde udgør også en betydelig del af porteføljen for udvalgene i Nordisk Råd. Nordisk Råd har siden 2017 også haft et kontor i Bruxelles. 

Nordisk Råd arbejder for, at de nordiske lande på tværs af allianceforhold styrker deres udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde, herunder det civile beredskab. Uafhængigt af land og partipolitiske skillelinjer er Norden præget af en dyb respekt for demokrati, retsstat, ligeværd og menneskerettigheder. Dette er værdier, som vi tager for givet i Norden, men som i mange lande ikke er en selvfølge. Nordisk Råd arbejder for, at sådanne værdier altid skal stå højt på den internationale dagsorden. 

Baltikum

De baltiske og nordiske lande har meget til fælles, og Baltisk Forsamling er en grundpille i Nordisk Råds internationale samarbejde. 

Østersøsamarbejdet

BSPC (The Baltic Sea Parliamentary Conference) samler parlamentarikere og embedsmænd fra alle lande rundt om Østersøen, og derfor er dette forum en vigtig platform for Nordisk Råd.

Nordområderne

Nordområderne har en unik natur og er meget sårbare rent miljømæssigt i en tid med hurtige klimaforandringer. Samarbejdet med Vestnordisk Råd og CPAR (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region) er højt prioriteret i det nordiske samarbejde. 

FN

Nordisk Råd støtter op om implementeringen af FN's Verdensmål, Biodiversitetskonventionen samt Parisaftalen og deltager blandt andet i de årlige klimatopmøder.

Canada og USA

Canada og USA er vigtige for Norden, både i en arktisk sammenhæng og på flere andre områder. Nordisk Råd vil derfor styrke Nordens samarbejde med Nordamerika. Det er vigtigt, at Norden udnytter potentialet i, at mange nordamerikanere føler en tilknytning til Norden.

EU

Nordisk Råd er optaget af EU-sager, som har interesse for Norden og arbejder for at styrke kontakten med nordiske aktører i Bruxelles. Kontakten mellem Europa-Parlamentet og Nordisk Råd er specielt vigtig.

Tyskland

Tyskland er en betydningsfuld partner for de nordiske lande. Nordisk Råds kontakt med tyske parlamentarikere foregår blandt andet gennem samarbejdet i Den Parlamentariske Østersøkonference (BSPC), hvor både den tyske forbundsdag og de nordtyske delstatsparlamenter er repræsenteret. Den nordtyske delstat Slesvig-Holsten har et betydeligt dansk mindretal, og der er god kontakt mellem Nordisk Råd og Landdagen i Slesvig-Holsten. 

Benelux-landene

Der er mange ligheder mellem Benelux-landenes og Nordens værdigrundlag, og Nordisk Råd har regelmæssig erfaringsudveksling med Benelux-parlamentet. 

Storbritannien

Nordisk Råd er optaget af, at Storbritannien, på trods af Brexit, er en vigtig partner for Norden.