The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ett steg närmare en nordisk ungdomsfond för klimat och biodiversitet

04.11.21 | News
ungdomar demonstrerar utanför folketinget
Photographer
Scanpix
Det finns ett starkt nordiskt-parlamentariskt stöd för att etablera en Nordisk ungdomsfond för klimat och biologisk mångfald. Nordiska rådet röstade ja till förslaget som nu går vidare till ministerrådet.

Förslaget innebär att det etableras en fond på nordisk nivå till stöd för ungas klimatet- och biodiversitetsengagemang. Unga ska kunna söka pengar ur fonden för projekt över de nordiska landsgränserna, projekt som främjar innovativa lösningar och bidrar till att genomföra Parisavtalet och FN:s biodiversitetsavtal i Norden.

Unga ska kunna påverka

- Vår ambition är att ge bättre möjligheter för unga att påverka i biodiversitet- och klimatfrågor, vilket faktiskt är ett sätt att snabba på den gröna omställningen. Det är oerhört glädjande att vi får uppbackning för förslaget, och jag hoppas att det fortsatt prioriteras i det nordiska samarbetet, säger Magnus Ek, den svenska ordföranden i Utskottet för ett Hållbart Norden.

Undersökt intresset

Det var i Hållbarhetsutskottet förslaget väcktes, och under året som gått har Ungdomens Nordiska Råd (UNR) och utskottet utrett idén och undersökt intresset hos nordiska ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationerna har velat försäkra sig om att unga även styr och leder fonden.

- Vi i UNR har arbetat hårt för att skapa verkliga möjligheter för unga att vara en del av lösningen till klimatkrisen. Tanken med fonden är att förverkliga ungas visioner för att förebygga och anpassa samhället till klimatkrisens effekter, säger Rasmus Emborg, president i UNR och fotsätter:

- För oss i UNR är det avgörande att nordiska samarbetet framöver inte bara snackar om att involvera unga eller göra projekt för unga, utan att vi faktiskt kommer längst fram i bussen och får avgörande inflytande i det nordiska arbetet för klimat och biodiversitet.

Söker finansiering

Nu sänder Nordiska rådet vidare sitt förslag till ministerrådet. Rådet hoppas att fonden ska kunna etableras i samarbete mellan rådet, ministerrådet och ungdomens nordiska råd, och vill att finansieringen ska komma både från nordens regeringar, fonder och den privata sektorn.

Positivt gensvar

I den budgetkompromiss för år 2022 som slutits mellan Nordiska rådet och nordiska ministerrådet finns 800 000 DKK för att förbereda och eventuellt etablera en nordisk ungdomsfond, det vill säga, om ministerrådet ställer bakom förslaget och man finner en hållbar finansiering. Det nordiska Hållbarhetskottet passade på att diskutera förslaget med de nordiska miljöministrarna under ett samrådsmöte under sessionen i Köpenhamn: Flera av ministrarna lät på mötet initialt positiva till förslaget.

Verktyg för att stärka ungabudskapet globalt

- Det här är ett viktigt förslag, och om den förverkligas tror jag att fonden ska användas som ett verktyg att stärka unga klimatengagerade nordbors röst globalt. På samma sätt blir ju vi, de nordiska regeringarna, mycket starkare i internationella förhandlingar om vi agerar tillsammans med en gemensam nordisk linje, sa Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister i Finland

Säkrad finansiering krav från unga

Med stöd från det nordiska samarbetet har Det nordiska ungdomsnätverket för biologisk mångfald tagit fram 19 krav för att rädda den biologiska mångfalden. 3000 unga nordbor har varit involverade i att ta fram kraven som publicerats i ett Nordic Youth Position Paper och som är ett bidrag till FN-förhandlingarna om nya globala mål för biologisk mångfald. Ett av kraven är att säkra finansieringen för att ta tillvara ungas engagemang och stärka ungas inflytande.