Et skritt nærmere et nordisk ungdomsfond for klima og biologisk mangfold

04.11.21 | Nyhet
ungdomar demonstrerar utanför folketinget
Fotograf
Scanpix
Det er sterk nordisk-parlamentarisk støtte for å etablere et Nordisk ungdomsfond for klima og biologisk mangfold. Nordisk råd stemte ja til forslaget, som nå går videre til ministerrådet.

Forslaget innebærer at det etableres et fond på nordisk nivå til støtte for unges engasjement for klima- og biodiversitet. Unge skal kunne søke penger fra fondet til prosjekter på tvers av de nordiske landegrensene, prosjekter som fremmer innovative løsninger og bidrar til å gjennomføre Paris-avtalen og FNs biodiversitetsavtale i Norden.

Unge skal kunne påvirke

– Vår ambisjon er å gi unge bedre muligheter for påvirkning i biodiversitets- og klimaspørsmål, noe som faktisk er en måte å påskynde den grønne omstillingen på. Det er uhyre gledelig at vi får støtte for forslaget, og jeg håper at det fortsatt blir prioritert i det nordiske samarbeidet, sier Magnus Ek, den svenske lederen for Utvalget for et bærekraftig Norden.

Undersøkt interessen

Det var i Bærekraftutvalget forslaget ble reist, og i året som har gått, har Ungdommens nordiske råd (UNR) og utvalget utredet ideen og undersøkt interessen hos nordiske ungdomsorganisasjoner. Ungdomsorganisasjonene har villet forsikre seg om at unge også styrer og leder fondet.

– Vi i UNR har jobbet hardt for å skape reelle muligheter for at unge kan være en del av løsningen på klimakrisen. Tanken med fondet er å realisere unges visjoner for å forebygge og tilpasse samfunnet til klimakrisens effekter, sier UNRs president Rasmus Emborg og fortsetter:

– For oss i UNR er det avgjørende at det nordiske samarbeidet framover ikke bare snakker om å involvere unge eller lage prosjekter for unge, men at vi faktisk havner i forsetet og får avgjørende innflytelse på det nordiske arbeidet for klima og biologisk mangfold.

Søker finansiering

Nå sender Nordisk råd forslaget videre til ministerrådet. Rådet håper at fondet skal kunne etableres i samarbeid mellom rådet, ministerrådet og Ungdommens nordiske råd, og vil at finansieringen skal komme fra både Nordens regjeringer, fond og privat sektor.

Positiv respons

I budsjettkompromisset for 2022 som er inngått mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd, er det satt av 800 000 DKK til å forberede og eventuelt etablere et nordisk ungdomsfond, det vil si, hvis ministerrådet stiller seg bak forslaget og man finner en bærekraftig finansiering. Det nordiske bærekraftutvalget passet på å diskutere forslaget med de nordiske miljøministrene under et samrådsmøte under sesjonen i København. Flere av ministrene ytret seg umiddelbart positivt til forslaget på møtet.

Verktøy for å styrke unges budskap globalt

– Dette er et viktig forslag, og hvis det realiseres, tror jeg at fondet vil bli brukt som et verktøy for å styrke unge klimaengasjerte nordboeres stemme globalt. På samme måte blir jo vi, de nordiske regjeringene, mye sterkere i internasjonale forhandlinger hvis vi handler sammen, med en felles nordisk linje, sa Krista Mikkonen, miljø- og klimaminister i Finland.

Sikret finansiering et krav fra unge

Med støtte fra det nordiske samarbeidet har Det nordiske ungdomsnettverket for biologisk mangfold utarbeidet 19 krav for å redde det biologiske mangfoldet. 3000 unge nordboere har vært involvert i å utarbeide kravene, som har blitt publisert i et Nordic Youth Position Paper og er et bidrag til FN-forhandlingene om nye globale mål for biologisk mangfold. Et av kravene er å sikre finansieringen for å ivareta unges engasjement og styrke unges innflytelse.