The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Finansiering: Nordisk Information om Kundskab og Køns støtteprogrammer

16.11.21 | Funding opportunities
NIKK administrerar två fonder på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonderna syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området. Under perioden 2020-2023 förvaltar NIKK även Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Information

Opportunity category
Grants