Finske ytelser ved arbeidsledighet

Suomen työttömyysturvaetuudet
På denne siden kan du lese om ytelser ved arbeidsledighet i Finland. Her kan du først lese om dagpenger ved arbeidsledighet og om vilkår, søknad og utbetaling. Til slutt kan du lese om rett til arbeidsmarkedsstøtte i Finland.

Arbeidsledighetsforsikringen er en del av det finske trygdesystemet. Arbeidsledighetsforsikringen omfatter en rekke ulike stønader og ytelser som skal sikre nødvendig inntekt for personer som har blitt arbeidsledige. På denne siden kan du lese om retten til arbeidsledighetstrygd og arbeidsmarkedsstøtte. 

Det gjelder noen særskilte bestemmelser for dem som drar til utlandet eller kommer fra utlandet for å jobbe, samt for grensearbeidere, tilbakeflyttere og dem som drar til utlandet som arbeidsledig arbeidssøker. Disse bestemmelsene kan du lese om under punktet Regler som gjelder spesielle grupper.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Som en generell regel kan en si at du tilhører trygdesystemet i landet der du jobber eller der du omfattes av landets lovgivning på området. Du kan dermed ikke beholde medlemskapet i en finsk arbeidsledighetskasse hvis du flytter ut av landet for å jobbe og tilhører trygdesystemet i landet der du jobber.

Ytterligere informasjon om hvilket lands trygdesystem du tilhører, finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du.

Dagpenger ved arbeidsledighet

I Finland betales dagpenger fra to ulike systemer. Hvis du blir arbeidsledig og er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få inntektsrelaterte dagpenger fra arbeidsledighetskassen. Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få grunndagpenger (grunddagpenning) fra Folkpensionsanstalten (FPA).

Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du få arbeidsmarkedsstøtte. Ytterligere informasjon om arbeidsmarkedsstøtte finner du under punktet Arbeidsmarkedsstøtte.

Arbeidsledighetskasser i Finland

Hvis du vil ha inntektsrelaterte dagpenger om du blir arbeidsledig, må du du melde deg inn i en arbeidsledighetskasse. Du kan melde deg inn enten via en fagforening eller direkte som enkeltmedlem. Kontaktinformasjon for arbeidsledighetskassene finner du på nettsiden til Arbetslöshetskassornas samorganisation (TYJ), og fagforeninger kan du lese mer om på siden Fagforeninger i Finland.

Etter hovedregelen skal du tilhøre en arbeidsledighetskasse i landet der du jobber, eller der du omfattes av lovgivningen. Regler for spesielle grupper kan du lese om under punktet Regler som gjelder spesielle grupper lenger nede på siden.

I Finland kan du også bli medlem av en arbeidsledighetskasse som arbeidsledig når du kommer til landet fra et annet EU-/EØS-land. For at du skal kunne få med deg opptjente arbeids- og forsikringsperioder fra et annet land, må du bli medlem av arbeidsledighetskassen innen åtte uker hvis du vender tilbake til Finland etter å ha tilbrakt inntil 5 år i et annet nordisk land. I andre tilfeller er tidsfristen en måned.

Har du rett til dagpenger ved arbeidsledighet?

Grunndagpenger og inntektsbaserte dagpenger innvilges hovedsakelig på samme grunnlag. Du har rett til dagpenger ved arbeidsledighet hvis du oppfyller alle følgende vilkår:

  • du er 17–64 år gammel
  • du er arbeidsledig
  • du bor i Finland
  • du har meldt deg som arbeidsledig arbeidssøker hos TE-tjenesten
  • du søker heltidsjobb
  • du er arbeidsdyktig og disponibel på arbeidsmarkedet
  • du oppfyller arbeidsvilkåret

Du oppfyller arbeidsvilkåret for lønnsmottakere hvis du har vært i lønnet arbeid i minst 18 timer i uka i 26 uker de siste 6 månedene og lønnen har vært i henhold til tariffavtalen i bransjen. Hvis det ikke finnes en tariffavtale for bransjen, må lønnen utgjøre et minimumsbeløp i måneden. Du oppfyller det inntektsbaserte vilkåret for medlemskap i arbeidsledighetskasse hvis arbeidsvilkåret oppfylles i medlemskapstiden.

Hvis du tidligere har arbeidet i et EU/EØS-land og blir arbeidsledig i Finland før arbeidsvilkåret er oppfylt, så les punktet Utenlandske arbeidstakeres rett til finsk arbeidsledighetstrygd nedenfor.

Hvordan søker du om dagpenger?

Hvis du blir arbeidsledig, skal du melde deg snarest mulig til TE-tjänsters Jobbmarknad som jobbsøker.

Hvis du er medlem av en arbeidsledighetskasse, søker du om inntektsbaserte dagpenger direkte hos arbeidsledighetskassen din. Ytterligere instrukser får du fra din egen arbeidsledighetskasse.

Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, må du søke FPA om grunndagpenger.

Når begynner utbetalingen av dagpengene?

Utbetaling for dagpenger begynner etter en karensperiode på 5 hverdager.  Et unntak er sluttvederlag og tilsvarende ytelser.

I karensperioden må du være registrert som arbeidsledig arbeidssøker hos Jobbmarknad-tjenesten. Perioden trenger ikke være kontinuerlig, den kan omfatte ledighetsdager fra en periode på maksimum åtte påfølgende kalenderuker.

Dagpengene utbetales for fem dager i uka og er skattepliktig inntekt.

Regler som gjelder spesielle grupper

For arbeidstakere som flytter til eller fra utlandet, grensearbeidere, personer som vender tilbake fra et annet nordisk land, og de som vil dra til utlandet eller til Finland for å søke jobb, gjelder spesielle regler som du finner mer informasjon om under.

Åland er en del av Finland, det vil si at reglene under ikke gjelder for dem som beveger seg mellom Finland og Åland.

Arbeidsledighetstrygd for deg som drar fra Finland til utlandet for å søke jobb

Hvis du tidligere har tilhørt det finske ledighetstrygdsystemet og drar til utlandet for å jobbe, kan du ta med oppsamlede ledighetsforsikringsperioder til det nye landet.

Forsikringsperioder overføres med skjema U1. Hvis du tilhører en inntektsbasert arbeidsledighetskasse, får du skjemaet fra din egen arbeidsledighetskasse. Hvis du ikke tilhører en arbeidsledighetskasse, får du skjemaet fra FPA. Forsikringsperioder kan også overføres direkte mellom landene via EESSI-ordningen, og da trengs ikke skjema U1.

Retten til å legge sammen forsikrings- og arbeidsperioder fra forskjellige land gjelder både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Ytterligere informasjon får du hos FPA eller din egen arbeidsledighetskasse.

Rett til finsk arbeidsledighetstrygd for deg som kommer til Finland fra utlandet

Når du begynner å arbeide i Finland og vil ha inntektsbasert arbeidsledighetsforsikring, må du bli med i en arbeidsledighetskasse i løpet av en måned etter at du flyttet til Finland. Hvis du vender tilbake fra et annet nordisk land og du har tilhørt en finsk arbeidsledighetskasse i løpet av de siste fem årene, er tidsfristen åtte uker. Hvis du ikke tilhører en arbeidsledighetskasse, har du bare rett til grunndagpenger fra FPA, under forutsetning av at du oppfyller forutsetningene for dagpenger.

Hvis du blir arbeidsledig i Finland før arbeidsvilkåret er oppfylt, kan altså forutsetningene for arbeidsvilkåret oppfylles på grunnlag av arbeid utført i et annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia. Fra Sverige og Danmark er det bare forsikrings- og arbeidsperioder i et tidsrom da du har hatt en frivillig arbeidsledighetsforsikring, som regnes med. Hvis du bare har vært medlem av den obligatoriske Alfa-kassen i Sverige, regnes dette ikke med. I tillegg forutsettes det som regel at du har arbeidet minst fire uker i Finland umiddelbart før du ble arbeidsledig.

Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du ha rett til arbeidsmarkedsstøtte, som du finner mer informasjon om under punktet Arbeidsmarkedsstøtte.

Kommunikasjonen med den finske arbeidsledighetskassen blir enklere hvis du har fått med deg PD U1-skjemaet fra arbeidsledighetskassen eller ansvarlig myndighet i landet du dro fra. Du får ytterligere informasjon fra myndighetene i landet du drar fra.

Personer som kommer tilbake til Finland fra et annet nordisk land

I henhold til Nordisk konvensjon om trygd kan en arbeidsperiode i et annet nordisk land tas direkte i betraktning ved vurdering av arbeidsvilkåret for arbeidsledighetstrygd, uten krav om fire ukers arbeid i Finland etter at man vendte tilbake. Dette gjelder når du vender tilbake til Finland etter å ha vært i et annet nordisk land i maksimum fem år.

Du regnes som tilbakeflytter hvis du tidligere har bodd permanent i Finland. Du må også ha arbeidet eller fått dagpenger ved arbeidsledighet i Finland i løpet av de siste fem årene for at du skal ha rett til dagpenger.

Grensearbeidere og personer som bor i et annet land enn det de jobber i

Grensearbeidere er personer som bor i et annet land enn det de jobber i, og som daglig eller ukentlig vender tilbake til landet de bor i.

Grensearbeidere er omfattet av arbeidsledighetsforsikringen i landet der de arbeider. Grensearbeidere omfattes delvis av spesialbestemmelser når det gjelder å søke om dagpenger.

Hvis du som grensearbeider fortsatt har en gyldig arbeidsavtale, som permittert, deltidsarbeidende eller på tilkalling ved behov, må du melde deg som arbeidssøker i landet der du er ansatt. I slike tilfeller er det arbeidsledighetskassen eller annen relevant myndighet i arbeidslandet som betaler ytelsen.

Blir du helt arbeidsledig som grensearbeider, skal du melde deg som arbeidsledig arbeidssøker i landet der du bor, og instansen som utbetaler arbeidsledighetsytelse, er arbeidsledighetskassen eller annen relevant myndighet i dette landet. Det er viktig at du melder deg som arbeidssøker ved et arbeidskontor i landet du bor i, og sender medlemskapssøknad til en arbeidsledighetskasse i landet du bor i, umiddelbart etter at arbeidsforholdet i arbeidslandet tar slutt.

Et unntak fra dette er personer som bor i et annet land enn de jobber i, men som ikke vender tilbake til bostedslandet minst en gang i uka (“annet enn grensearbeider” eller “atypisk grensearbeider”). Ved arbeidsledighet kan de søke om ytelser også fra landet de jobber i, hvis de ikke lenger vender tilbake til bostedslandet, men oppholder seg videre i arbeidslandet og melder seg arbeidsledig der.

Til Finland fra utlandet som arbeidsledig arbeidssøkende

Du kan også komme til Finland som arbeidsledig arbeidssøker og få dagpenger, men dette forutsetter at du i god tid før du flytter melder deg som arbeidsledig arbeidssøker i landet du reiser fra. Les mer på siden om dagpenger i ditt eget land.

Fra Finland til utlandet som arbeidsledig arbeidssøkende

Arbeidsledige arbeidssøkere kan på visse betingelser få finske arbeidsledighetsdagpenger med seg når de søker arbeid i EU-/EØS-land eller Sveits. Arbeidsløse arbeidssøkere kan beholde sin rett til arbeidsløshetsdagpenger i høyst tre måneder når de søker arbeid i EU-området.

En forutsetning er at du har vært arbeidsløs arbeidssøker i Finland i fire uker før avreisen til utlandet. En ekspert ved Arbeids- og næringsbyrået eller de kommunale sysselsettingsforsøkene kan imidlertid etter egen vurdering forkorte denne perioden av særskilte grunner. En person som har nådd maksimumstiden for utbetaling av arbeidsløshetsdagpenger, kan ikke få dagpenger for å søke jobb i utlandet. Arbeidsmarkedsstøtte utbetales ikke når du søker arbeid i utlandet.

Før du drar, må du be FPA-kontoret  eller arbeidsløshetskassen om dokumentasjon på at du har rett til dagpenger i Finland (skjema U2). I det landet du reiser til for å søke jobb, skal du registrere deg ved det lokale arbeidskontoret i løpet av en uke etter ankomsten.

Hvis du ikke har funnet jobb i løpet av tre måneder, må du vende tilbake til Finland, ellers mister du retten til finske dagpenger.

Mer informasjon finner du hos Jobbmarknad, FPA og din egen arbeidsledighetskasse.

 

Arbeidsmarkedsstøtte

Arbeidsmarkedsstøtte er en økonomisk støtte som betales til arbeidssøkere som ikke oppfyller arbeidsvilkåret, som er på arbeidsmarkedet for første gang, eller som har fått dagpenger ut maksimumsperioden.

Arbeidsmarkedsstøtten er behovsprøvd. De fleste inntekter vil dermed redusere størrelsen på støtten.

Arbeidsmarkedsstøtte forutsetter ikke at du har vært i arbeid, men det er avgjørende at du bor permanent i Finland. Du kan få arbeidsmarkedsstøtte hvis du er i alderen 17–64 år, ikke oppfyller arbeidsvilkåret, og bor permanent i Finland.

Hvis du drar til et annet land i Norden for å søke jobb, kan du ikke få arbeidsmarkedsstøtte. Men du kan oppholde deg midlertidig i et annet nordisk land og søke jobb på eget initiativ under oppholdet.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.