Finsk arbetslöshetsersättning

Suomen työttömyysturvaetuudet
Här kan du läsa om finsk arbetslöshetsersättning och andra arbetslöshetsförmåner. Först får du information om villkoren för arbetslöshetsersättning, som i Finland kallas arbetslöshetsdagpenning, samt om hur du ansöker och hur den betalas ut. Vem som betalar ut arbetslöshetsdagpenningen beror på om du är med i en arbetslöshetskassa eller inte. Du får också information om särskilda regler för arbetstagare som reser utomlands för att arbeta eller kommer från utlandet för att arbeta i Finland samt om gränsarbetare, återflyttare och arbetslösa som reser utomlands för att söka jobb. Dessutom beskrivs rätten till finskt arbetsmarknadsstöd.

Arbetslöshetsförsäkringen är en del av det finska sociala trygghetssystemet. Arbetslöshetsförsäkringen innehåller ett antal olika stöd och förmåner som ska trygga din försörjning om du blir arbetslös. På den här sidan kan du läsa om rätten till arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Vilket lands arbetslöshetsförsäkring omfattas du av?

I regel omfattas du av arbetslöshetsförsäkringen i det land där du arbetar eller vars lagstiftning gäller för dig. Du kan alltså inte fortsätta att vara med i en finsk a-kassa om du har flyttat utomlands för att arbeta och omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar i.

Mer information om vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av hittar du på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Arbetslöshetsdagpenning

Arbetslöshetsersättningen kallas i Finland för arbetslöshetsdagpenning och den betalas ut från två olika system. Om du blir arbetslös och är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du få grunddagpenning från Folkpensionsanstalten (FPA).

Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd. Mer information om arbetsmarknadsstöd hittar du nedan under rubriken Arbetsmarknadsstöd.

Arbetslöshetskassor i Finland

Om du vill ha inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir arbetslös i Finland, gå med i en a-kassa. Du kan vara med i a-kassa antingen genom ett fackförbund eller direkt som enskild medlem. Arbetslöshetskassornas kontaktuppgifter hittar du på Arbetslöshetskassornas samorganisations (TYJ) webbplats. Fackförbunden kan du läsa mer om på sidan Fackförbund i Finland.

I regel ska du bli medlem i a-kassan i det land du arbetar i eller vars lagstiftning du omfattas av. Du kan läsa mer om särskilda regler för vissa grupper nedan under rubriken Särskilda regler för vissa grupper 

I Finland kan du också gå med i en a-kassa när du kommer som arbetslös från ett annat EU-/EES-land. För att du ska kunna ta med dig ackumulerade arbets- och försäkringsperioder i ett annat land måste du gå med i a-kassan inom åtta veckor när du återvänder till Finland inom fem år från ett annat nordiskt land. Annars är tidsfristen för att gå med i a-kassan en månad.

Arbetslöshetsdagpenning

Har du rätt till arbetslöshetsdagpenning?

Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning beviljas i regel på samma grunder. Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning om du uppfyller samtliga följande villkor:

 • du är 17–64 år
 • du är arbetslös
 • du bor i Finland
 • du har anmält dig som arbetslös på arbetsförmedlingen (offentliga arbets- och näringstjänster)
 • du söker heltidsjobb
 • du är arbetsför och tillgänglig för arbetsmarknaden
 • du uppfyller arbetsvillkoret.

Du uppfyller arbetsvillkoret om du har förvärvsarbetat i minst 18 timmar i veckan under 26 veckor de senaste 6 månaderna och har fått lön enligt branschens kollektivavtal. Om branschen inte har något kollektivavtal måste lönen vara minst ett visst antal euro per månad. Du uppfyller villkoren för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret under medlemskapet i arbetslöshetskassan. 

Om du tidigare har arbetat i ett annat EU-/EES-land och blir arbetslös i Finland innan du har uppfyllt arbetsvillkoret, läs då nedan under rubriken Rätten till finsk arbetslöshetsersättning för dig som kommer från utlandet.

Hur ansöker du om arbetslöshetsdagpenning?

Om du blir arbetslös, anmäl dig snarast som jobbsökande på sajten Jobbmarknad till TE-tjänster (offentliga arbets- och näringstjänster).

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, ansök om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning direkt från din arbetslöshetskassa. Mer instruktioner får du från din a-kassa.

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du ansöka om grunddagpenning från FPA.

När börjar utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen?

Arbetslöshetsdagpenning betalas i regel ut efter karenstiden på fem vardagar. Avgångsvederlag eller liknande utbetalning räknas som undantag. 

Under karenstiden måste du vara anmäld som arbetslös jobbsökande på Jobbmarknad. Karenstiden behöver inte vara oavbruten, utan kan omfatta arbetslöshetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas ut för fem dagar i veckan och den är skattepliktig.

Regler för vissa särskilda grupper

Särskilda regler för vissa grupper

Särskilda regler gäller för arbetstagare som flyttar utomlands eller kommer från utlandet, gränsarbetare, personer som återvänder från ett annat nordiskt land och dem som vill åka utomlands för att söka jobb eller komma från utlandet till Finland för att söka jobb. Dessa regler kan du läsa om nedan.

Åland är en del av Finland, alltså gäller inte reglerna nedan dem som rör sig mellan Finland och Åland.

  Rätten till arbetslöshetsersättning för dig som lämnar Finland för att arbeta utomlands

  Om du tidigare har omfattats av den finska arbetslöshetsförsäkringen och åker utomlands för att arbeta kan du överföra de arbetslöshetsförsäkringsperioder du har intjänat i Finland till ditt nya arbetsland. 

  Försäkringsperioderna överför du med hjälp av en U1-blankett. Om du är medlem i en inkomstrelaterad a-kassa får du blanketten från din egen a-kassa. Om du inte är medlem i någon a-kassa får du blanketten från FPA.

  Rätten att räkna samman försäkrings- och arbetsperioder från olika länder gäller både arbetstagare och egenföretagare.

  Mer information får du från FPA eller din egen arbetslöshetskassa.

  Rätten till finsk arbetslöshetsersättning för dig som kommer från utlandet

  När du börjar jobba i Finland och vill försäkra dig om en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning måste du bli medlem i en arbetslöshetskassa inom en månad efter flytten till Finland. Om du återvänder från ett annat nordiskt land och har varit medlem i en finsk a-kassa under de senaste fem åren är tidsfristen för att gå med åtta veckor. Om du inte är medlem i en a-kassa har du endast rätt till FPA:s grunddagpenning, om du uppfyller villkoren för arbetslöshetsdagpenning.

  Om du blir arbetslös i Finland innan du uppfyller arbetsvillkoret kan du uppfylla kraven för arbetslöshetsdagpenning genom arbete i ett annat EU-/EES-land. I Sverige och Danmark tillgodoräknas endast de försäkrings- och arbetsperioder i inkomsttryggheten under vilka du haft en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Om du bara har varit medlem i Sveriges obligatoriska Alfa-kassa tillgodoräknas inte det. Normalt måste du också ha arbetat i Finland i minst fyra veckor direkt före arbetslösheten.

  Om du inte har rätt till arbetslöshetsersättning kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd, som du hittar mer information om nedan under rubriken Arbetsmarknadsstöd.

  Dina ärenden med den finska a-kassan underlättas om du har begärt en PD U1-blankett hos a-kassan eller motsvarande myndighet i landet du flyttar från. Du får mer information från myndigheterna i landet du flyttar från.

  Om du återvänder till Finland från ett annat nordiskt land

  Enligt nordisk konvention om social trygghet kan man i arbetsvillkoret ta hänsyn till den tid du har arbetat i ett annat nordiskt land. Det innebär att du inte behöver ha arbetat fyra veckor i Finland efter att du återvänt för att få arbetslöshetsdagpenning. Det gäller om du återvänder till Finland efter att ha bott i ett annat nordiskt land i högst fem år.

  Om du tidigare har bott permanent i Finland betraktas du som återflyttare. Du måste också ha arbetat eller fått arbetslöshetsdagpenning i Finland under de senaste fem åren för att vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning.

  Gränsarbetare

  Om du är gränsarbetare, dvs. bor i ett land och arbetar i ett annat, är du arbetslöshetsförsäkrad i landet du arbetar i. För gränsarbetare gäller delvis särskilda regler för att ansöka om arbetslöshetsdagpenning.

  Om du blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste du anmäla dig som arbetslös jobbsökande i det land du arbetar i, och då är det a-kassan eller annan behörig myndighet i det landet som betalar ut arbetslöshetsersättning.

  Om du blir helt arbetslös måste du anmäla dig som arbetslös jobbsökande i det land du bor i. Arbetslöshetsersättningen betalas då ut av din a-kassa eller annan behörig myndighet i bosättningslandet. Det är viktigt att du anmäler dig som jobbsökande på bosättningslandets arbetsförmedling och ansöker om medlemskap i en arbetslöshetskassa i bosättningslandet omedelbart efter det att din anställning i arbetslandet har upphört. 

  Arbetslös jobbsökande på väg till Finland från utlandet

  Du kan även komma till Finland som arbetslös jobbsökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs det att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i avreselandet i god tid före flytten. Läs mer på sidan om arbetslöshetsersättning i ditt land.

  Arbetslös jobbsökande från Finland på väg till utlandet

  Som arbetslös jobbsökande kan du på vissa villkor få finsk arbetslöshetsdagpenning medan du söker jobb i EU-/EES-länder. Som arbetslös jobbsökande kan du behålla rätten till arbetslöshetsdagpenning i högst tre månader när du söker jobb inom EU.

  Kravet är att du har varit arbetslös jobbsökande i Finland i fyra veckor innan du åker utomlands. Om du redan har fått arbetslöshetsdagpenning under maximalt antal dagar kan du inte få dagpenning för att söka jobb utomlands. Du kan inte få arbetsmarknadsstöd när du söker jobb utomlands.

  Innan du åker utomlands ska du hos FPA eller din a-kassa be att få ett intyg om din rätt till arbetslöshetsskydd i Finland (blankett U2). I det land du åker till för att söka jobb ska du anmäla dig på den lokala arbetsförmedlingen inom en vecka efter att du kommit till landet.

  Om du inte får jobb inom tre månader måste du återvända till Finland för att inte förlora rätten till finsk arbetslöshetsdagpenning.

  Läs mer hos Jobbmarknad, FPA och din a-kassa.

  Om du återvänder till Finland från ett annat nordiskt land

  Enligt nordisk konvention om social trygghet kan man i arbetsvillkoret ta hänsyn till den tid du har arbetat i ett annat nordiskt land. Det innebär att du inte behöver ha arbetat fyra veckor i Finland efter att du återvänt för att få arbetslöshetsdagpenning. Det gäller om du återvänder till Finland efter att ha bott i ett annat nordiskt land i högst fem år.

  Om du tidigare har bott permanent i Finland betraktas du som återflyttare. Du måste också ha arbetat eller fått arbetslöshetsdagpenning i Finland under de senaste fem åren för att vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning.

  Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare 

  Om du bor i ett land och arbetar i ett annat betraktas du som gränsarbetare. När du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning gäller då delvis särskilda regler. Reglerna beror på om du är egentlig gränsarbetare eller övrig gränsarbetare.

  Gränsarbetare

  Du betraktas som gränsarbetare om du dagligen arbetar i ett land och bor i ett annat och åker hem åtminstone en gång i veckan. Som gränsarbetare är du arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i.

  Om du blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du arbetar i, och då är det a-kassan i det landet som betalar ut arbetslöshetsförmåner.

  Om du blir helt arbetslös måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du bor i. Arbetslöshetsförmåner betalas då ut av din a-kassa eller annan behörig myndighet i boendelandet.

  Övriga gränsarbetare

  Om du åker hem mer sällan än en gång i veckan räknas du till gruppen övriga gränsarbetare. Då måste du ha arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar i.

  Om du blir helt arbetslös kan du antingen återvända till ditt hemland och anmäla dig som arbetslös arbetssökande eller stanna kvar i arbetslandet som arbetslös arbetssökande. Arbetslöshetsdagpenningen betalas av det land där personen är arbetslös arbetssökande.

  Arbetsmarknadsstöd

  Arbetsmarknadsstödet är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till personer som inte uppfyller arbetsvillkoret, personer som är nya på arbetsmarknaden eller personer som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximalt antal dagar.

  För att få arbetsmarknadsstöd krävs inte att du har arbetat tidigare, utan det avgörande är om du bor permanent i Finland. Du kan få arbetsmarknadsstöd om du är 17–64 år, inte uppfyller arbetsvillkoret och bor permanent i Finland.

  Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat. De flesta inkomster minskar arbetsmarknadsstödet. Arbetsmarknadsstödet betalas inte ut under tiden du söker jobb i ett annat nordiskt land.

  Mer information

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.