Finske ydelser for ledige

Suomen työttömyysturvaetuudet
Her kan du læse om finske ydelser for ledige. Først kan du læse om vilkår, ansøgning og udbetaling af dagpenge. Til sidst forklares retten til finsk arbejdsmarkedsstøtte.

Arbejdsløshedsforsikringen er en del af den sociale sikring i Finland. Arbejdsløshedsforsikringen indeholder en række forskellige tilskud og ydelser. Formålet med disse er at sikre indkomsten for ledige. Her kan du læse om retten til dagpenge og arbejdsmarkedsstøtte. 

Der gælder særlige regler for personer, der rejser til udlandet for at arbejde, personer, der rejser til Finland for at arbejde, grænsearbejdere, personer, der flytter tilbage til Finland og ledige jobsøgende, der rejser til udlandet for at søge arbejde. Du kan læse mere i afsnittet Regler for særlige grupper.

Hvilket lands arbejdsløshedsforsikring er du omfattet af?

Som udgangspunkt er du omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, eller hvor du er omfattet af lovgivningen. Du kan således ikke bevare dit medlemskab af en finsk a-kasse, hvis du er flyttet til udlandet med henblik på at arbejde og er socialt sikret i arbejdslandet.

Du kan læse mere om social sikring ved flytning til udlandet på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Dagpenge

Dagpengene udbetales via to forskellige systemer i Finland. Hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse, kan du få dagpenge fra din egen a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du få grunddagpenge fra FPA.

Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du få arbejdsmarkedsstøtte. Du kan læse mere om arbejdsmarkedsstøtte under afsnittet Arbejdsmarkedsstøtte

A-kasser i Finland

Hvis du ønsker at modtage dagpenge ved ledighed i Finland, skal du være medlem af en a-kasse. Du kan melde dig ind i a-kassen via din fagforening, eller du kan indmeldes som enkeltmedlem. Du finder kontaktoplysninger til a-kasserne på Arbetslöshetskassornas samorganisation (TYJ), og du kan læse mere om fagforeninger på siden Fagforeninger i Finland.

Som hovedregel skal du være medlem af en a-kasse i det land, hvor du arbejder, eller hvis lovgivning du er omfattet af. Du kan læse om regler for særlige grupper i afsnittet Regler for særlige grupper. 

I Finland kan du også blive medlem af en a-kasse som ledig, når du ankommer fra et andet EU-/EØS-land. For at kunne medbringe optjente arbejds- og forsikringsperioder fra et andet land, skal du melde dig ind i a-kassen inden for 8 uger, hvis du vender tilbage til Finland fra et andet nordisk land inden for 5 år. Ellers er tidsfristen for indmeldelse 1 måned.

Dagpenge

Har du ret til dagpenge?

Grunddagpenge og dagpenge bevilges som regel af de samme grunde. Du har ret til dagpenge, hvis du opfylder alle de følgende vilkår:

 • Du er 17-64 år.
 • Du er ledig.
 • Du bor i Finland.
 • Du har registreret dig som jobsøgende på jobcentret.
 • Du søger fuldtidsjob.
 • Du er arbejdsdygtig og til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du opfylder beskæftigelseskravet.

Du opfylder beskæftigelseskravet, hvis du har været lønmodtager i mindst 18 timer om ugen i 26 uger i løbet af de seneste 6 måneder, og din løn har svaret til overenskomsten på det pågældende område. Hvis branchen ikke har en overenskomst, skal lønnen som minimum være et bestemt beløb i euro om måneden. Du opfylder a-kassens medlemsvilkår, hvis beskæftigelseskravet opfyldes i medlemsperioden. 

Hvis du tidligere har arbejdet i et andet EU-/EØS-land, eller du bliver ledig i Finland, før du opfylder beskæftigelseskravet, bør du læse afsnittet om udenlandske arbejdstageres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Finland.

Hvordan søger jeg om dagpenge?

Hvis du bliver ledig, skal du hurtigst muligt registrere dig som jobsøgende på netstedet Jobbmarknad hos TE-tjänster.

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du søge om dagpenge hos din a-kasse. Du kan få yderligere information hos din egen a-kasse.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du søge om grunddagpenge hos FPA.

Hvornår udbetales dagpengene?

Dagpengene udbetales som regel efter en karensperiode på 5 hverdage. Fratrædelesesgodtgørelse og lignende anses for at være undtagelser fra denne regel. 

Du skal være tilmeldt Jobbmarknad som jobsøgende i karensperioden. Karensperioden skal ikke nødvendigvis være sammenhængende, men kan omfatte ledighedsdage i højst 8 på hinanden følgende uger.

Der udbetales dagpenge for fem dage om ugen. Dagpenge er skattepligtig indkomst.

Regler for særlige grupper

Regler for særlige grupper

Der gælder særlige regler for arbejdstagere, som flytter til udlandet, eller som kommer fra udlandet, grænsearbejdere, personer som vender tilbage fra et andet nordisk land, personer som rejser til udlandet for at søge arbejde, eller personer som kommer fra udlandet til Finland for at søge arbejde. Du kan læse mere om reglerne herunder.

Åland er en del af Finland, og derfor gælder de følgende regler ikke for personer, der rejser mellem Finland og Åland.

  Ret til ledighedsydelser for personer som rejser fra Finland for at arbejde i udlande

  Hvis du tidligere har været arbejdsløshedsforsikret i Finland og rejser il udlandet for at arbejde, kan du overføre de forsikringsperioder, du har optjent i Finland, til dit nye arbejdsland. 

  Forsikringsperioderne overføres via U1-blanketten. Hvis du er medlem af en a-kasse i Finland, kan du få blanketten hos denne. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, får du blanketten hos FPA. Forsikringsperioderne kan også overføres direkte mellem landene via EESSI-systemet, og i så fald er U1-blanketten ikke nødvendig.

  Retten til at sammenlægge forsikrings- og ansættelsesperioder fra forskellige lande gælder både arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

  Du kan få yderligere information hos FPA eller hos din egen a-kasse.

  Udenlandske arbejdstageres ret til finske ledighedsydelser

  Hvis du ønsker at tegne en arbejdsløshedsforsikring, når du begynder at arbejde i Finland, skal du kontakte en a-kasse senest en måned efter, du er flyttet til Finland. Hvis du vender tilbage fra et andet nordiske land og har været medlem af en finsk a-kasse i de seneste 5 år, er tidsfristen 8 uger. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, har du kun ret til grunddagpenge fra FPA, hvis du opfylder kravene til at få dagpenge.

  Hvis du bliver ledig i Finland, før du opfylder beskæftigelseskravet, kan det derfor være, at du opfylder dagpengekravene til arbejde, som er udført i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. I Danmark og Sverige medregnes kun de forsikrings- og arbejdsperioder, hvor du har haft en frivillig arbejdsløshedsforsikring. Medlemskab af den obligatoriske Alfa-kassan i Sverige medregnes ikke. Som regel forudsætter dette også, at du har arbejdet mindst 4 uger i Finland umiddelbart inden du blev ledig.

  Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du have ret til arbejdsmarkedsstøtte, som du kan læse mere om i afsnittet Arbejdsmarkedsstøtte.

  Din kontakt med a-kassen i Finland bliver lettere, hvis du har rekvireret en U1-blanket hos din a-kasse eller en tilsvarende myndighed i dit tidligere bopælsland. Du kan få yderligere information hos myndighederne i dit hjemland.

  Personer, som flytter tilbage til Finland fra et andet nordisk land

  Ifølge den nordiske konvention om social sikring kan en arbejdsperiode i et andet nordisk land umiddelbart medregnes med henblik på at opfylde beskæftigelseskravet for udbetaling af dagpenge. Dermed bortfalder kravet om 4 ugers arbejde i Finland, efter at du er vendt tilbage til landet. Dette gælder, hvis du vender tilbage til Finland efter at have opholdt dig i et andet nordisk land i mindst 5 år.

  Hvis du tidligere har boet permanent i Finland, anses du for at være flyttet tilbage til landet. Du skal desuden have arbejdet eller modtaget dagpenge i Finland i de seneste fem år for at have ret til dagpenge.

  Grænsearbejdere og personer, som bor i et andet land end arbejdslandet

  Du anses for at være grænsearbejder, hvis du bor i et land og arbejder et andet og rejser hjem mindst én gang om ugen.

  En grænsearbejder er arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor vedkommende arbejder. Grænsearbejdere er på nogle områder omfattet af særlige regler i forbindelse med ansøgning om dagpenge.

  Hvis du som grænsearbejder har en gyldig ansættelseskontrakt som hjemsendt, deltidsansat eller tilkaldevikar, skal du melde dig jobsøgende i arbejdslandet. I disse tilfælde er det a-kassen eller en anden myndighed i arbejdslandet, der udbetaler ydelsen.

  Hvis en grænsearbejde bliver helt arbejdsløs, skal han eller hun melde sig ledig i det land, hvor han eller hun bor, hvorved arbejdsløshedsunderstøttelsen udbetales af a-kassen eller en anden myndighed i det pågældende land. Det er vigtigt, at du melder dig ledig og jobsøgende i jobcentret i bopælslandet, og at du søger om medlemskab af en a-kasse i bopælslandet uimddelbart efter ophøret af dit ansættelsesforhold i arbejdslandet. 

  En undtagelse herfra er personer, som bor i et andet land end arbejdslandet, men som ikke rejser tilbage til bopælslandet mindst én gang om ugen ("andet end grænsearbejder" eller "atypisk grænsearbejder"). Ved ledighed kan de også søge om ydelser fra arbejdslandet, hvis de ikke længere rejser tilbage til bopælslandet, men forbliver i arbejdlandet og melder sig ledig dér.

  Ledig jobsøgende fra udlandet i Finland?

  Du kan også ankomme til Finland som ledig jobsøgende og modtage arbejdsløshedsdagpenge, men dette kræver, at du er tilmeldt som ledig jobsøgende i det land, du kommer fra i god tid inden flytningen. Læs mere på siden om dagpenge i dit eget land.

  Ledig jobsøgende fra Finland i udlandet

  Ledige jobsøgende kan på visse vilkår få dagpenge med fra Finland i forbindelse med jobsøgning i EU-/EØS-lande eller Schweiz. Ledige jobsøgende kan beholde deres dagpengeret i højst tre måneder i forbindelse med jobsøgning i EU-området.

  Det er et krav, at den jobsøgende har været ledig i Finland i mindst 4 uger før afrejsen til udlandet. En sagkyndig ved AN-tjänster eller den kommunale beskæftigelsesindsats kan dog efter en vurdering forkorte denne periode af særlige grunde. En person, som har modtaget dagpenge i den maksimale periode, kan ikke få dagpenge med til udlandet. Arbejdsmarkedsstøtte udbetales ikke, når du søger job i udlandet.

  Inden afrejsen skal den jobsøgende bede FPA eller a-kassen om et bevis på, at vedkommende har ret til dagpenge i Finland (attest U2). Ved ankomsten til det nye land, skal den jobsøgende melde sig som jobsøgende hos den lokale arbejdsformidling senest en uge efter ankomsten.

  Hvis det ikke har været muligt at finde arbejde i løbet af tre måneder, skal den jobsøgende vende tilbage til Finland for at bevare retten til finske dagpenge.

  Du kan finde yderligere information hos Jobbmarknad, FPA og din egen a-kasse.

  Personer, som flytter tilbage til Finland fra et andet nordisk land

  Ifølge den nordiske konvention om social sikring kan en arbejdsperiode i et andet nordisk land umiddelbart medregnes med henblik på at opfylde beskæftigelseskravet for udbetaling af dagpenge. Dermed bortfalder kravet om 4 ugers arbejde i Finland, efter at du er vendt tilbage til landet. Dette gælder, hvis du vender tilbage til Finland efter at have opholdt dig i et andet nordisk land i mindst 5 år.

  Hvis du tidligere har boet permanent i Finland, anses du for at være flyttet tilbage til landet. Du skal desuden have arbejdet eller modtaget dagpenge i Finland i de seneste fem år for at have ret til dagpenge.

  Arbejdsløshedsforsikring for grænsearbejdere 

  For grænsearbejdere (personer som bor i et land og arbejder i et andet) gælder der til en vis grad særlige regler for ansøgning om arbejdsløshedsdagpenge. Reglerne afhænger af, om du er egentlig grænsearbejde eller tilhører kategorien "Andre grænsearbejdere".

  Grænsearbejdere

  Grænsearbejdere er personer, som til daglig arbejder i et land og bor i et andet og kommer hjem mindst en gang om ugen. Grænsearbejdere er arbejdsløshedsforsikrede i det land, hvor de arbejder.

  Hvis personen bliver delvist arbejdsløs eller går på orlov, skal han eller hun melde sig ledig i det land hvor han eller hun arbejder og dermed udbetales arbejdsløshedsunderstøttelsen af a-kassen i det pågældende land

  Hvis personen bliver helt arbejdsløs, skal han eller hun melde sig ledig i det land hvor han eller hun bor hvorved arbejdsløshedsunderstøttelsen udbetales af a-kassen eller en anden myndighed i det pågældende land.

  Andre grænsearbejdere

  Hvis du kommer hjem sjældnere end en gang om ugen, tilhører du kategorien "Andre grænsearbejdere". Du skal i så fald være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder.

  Hvis du bliver helt arbejdsløs, kan du enten vende tilbage til dit hjemland og melde dig ledig, eller du kan blive i arbejdslandet og melde dig ledig der. Dine dagpenge udbetales af det land, hvor du er ledig jobsøgende.

  Arbejdsmarkedsstøtte

  Arbejdsmarkedsstøtte er en økonomisk ydelse, som udbetales til jobsøgende, som ikke opfylder beskæftigelseskravet, er nye på arbejdsmarkedet, eller har opbrugt dagpengeperioden.

  Det går en visitation forud for udbetaling af arbejdsmarkedsstøtte. De fleste indkomster reducerer arbejdsmarkedsstøtten.

  Det er ikke et krav, at du har haft arbejde for at få arbejdsmarkedsstøtte. Det afgørende er, om du bor i Finland. Du kan få arbejdsmarkedsstøtte, hvis du er 17-64 år og ikke opfylder beskæftigelseskravet og bor permanent i Finland.

  Hvis du rejser til et andet land i Norden for at søge arbejde, kan du ikke få arbejdsmarkedsstøtte. Du kan dog opholde dig midlertidigt i et andet nordisk land og på eget initiativ søge job under opholdet.

  Yderligere information

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.