Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioyhteistyö

Unge kvinder med telefoner
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Visionamme on, että Pohjolasta ja Baltiasta tulee maailman integroitunein alue. Vision saavuttamiseksi on olennaisen tärkeää tehdä yhteistyötä, joka liittyy digitaalisiin ratkaisuihin.

Digitalisaatioyhteistyön tavoitteena on digitaalisten sisämarkkinoiden luominen Pohjolaan ja Baltiaan. Yhteistyön tärkeitä osatekijöitä ovat maarajat ylittävä pääsy sähköisiin palveluihin sekä vihreää siirtymää edistävien innovatiivisten digiratkaisujen edistäminen. Kolmantena painopistealueena on digitaalinen luottamus, joka perustuu digitaalisen osallisuuden vahvistamiseen ja vastuulliseen digijohtamiseen.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat maailman digitalisoituneimpia ja innovatiivisimpia maita. Kilpailuetujen hyödyntämiseksi ne pyrkivät jatkamaan digitaalista integraatiotaan.

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) pyrkii löytämään yhteisiä ratkaisuja ongelmiin, joita maiden asukkaat ja yritykset kohtaavat opiskellessaan, työskennellessään tai harjoittaessaan yritystoimintaa yli maarajojen. Samalla edistetään innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat uusien palveluiden kehittämistä yksilöille ja yrityksille.

Digitalisaatio on sektorienvälinen ala, joka läpäisee useiden pohjoismaisen yhteistyön alaisten ministerineuvostojen toiminnan. Digitalisaatiotyö perustuu ministerien Digital North 2.0 -julkilausumaan. Vuonna 2020 hyväksytty julkilausuma nojaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisiin painopistealueisiin ja on jatkoa ministerien aiemmalle julkilausumalle Digital North 2017–2020.

Digitalisaatiotyön edistämisestä, panostusten koordinoinnista ja julkilausuman tavoitteiden seurannasta vastaa vuonna 2017 perustettu digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL). Tavoitteena on edistää kehitystä kolmella osa-alueella:

  1. Lisätään liikkuvuutta ja integraatiota Pohjolan ja Baltian alueella rakentamalla yhteinen rajat ylittävä digipalvelualue.
  2. Edistetään Pohjolan ja Baltian alueen vihreää talouskasvua ja kestävää kehitystä datavetoisella innovoinnilla sekä oikeudenmukaisella datataloudella, jotka mahdollistavat datan tehokkaan yhteis- ja uudelleenkäytön.
  3. Edistetään yhteiskuntiemme johtajuutta kestävässä ja osallistavassa digitalisaatiossa sekä EU- ja Eta-alueella että kansainvälisesti.

MR-DIGITAL ja jäsenmaat käynnistävät tavoitteiden toteuttamiseksi useita hankkeita, joista vastataan maakohtaisesti. Hankkeiden koordinaatiosta ja ohjauksesta vastaa MR-DIGITALin sihteeristö.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Alueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan.