Nordiskt-baltiskt digitaliseringssamarbete

Unge kvinder med telefoner
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Vår vision är att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region. För att komma dit är samarbete om digitala lösningar helt avgörande.

Målet för samarbetet är en digital inre marknad i Norden och Baltikum. Viktiga inslag i detta samarbete är att tillgängliggöra digitala tjänster över landsgränserna och främja innovativa digitala lösningar som bidrar till den digitala gröna omställningen. Dessutom tillkommer insatsområdet digital tillit genom ökad digital inkludering och ansvarsfullt digitalt ledarskap.

De nordiska och baltiska länderna är bland de mest digitaliserade och innovativa i världen. För att dra nytta av vår konkurrensfördel är ambitionen att regionen fortsätter sin digitala integration.

MR-DIGITAL arbetar för att hitta gemensamma lösningar på de problem som invånare och företag i länderna upplever när de studerar, arbetar eller bedriver verksamhet över landsgränserna i regionen. Samtidigt främjas innovativa tekniska lösningar som gör det lättare för entreprenörer att utveckla nya tjänster för privatpersoner och företag.

Digitalisering är ett tvärsektoriellt område som omfattar flera olika ministerråd i det nordiska samarbetet. Arbetet med digitalisering utgår från ministerdeklarationen Digital North 2.0. Deklarationen togs fram 2020 och bygger på de nordisk-baltiska ländernas gemensamma prioriteringar och den tidigare ministerdeklarationen Digital North 2017–2020.

För att främja arbetet med digitalisering, koordinera insatserna och följa upp deklarationens mål skapades ett ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) 2017. Målet är att främja utvecklingen på tre områden:

  1. öka rörligheten och integrationen i den nordisk-baltiska regionen genom att bygga vidare på en gemensam plattform för digitala tjänster över landsgränserna
  2. främja grön ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i den nordisk-baltiska regionen genom datadriven innovation och en rättvis ekonomi för effektiv delning och återanvändning av data
  3. främja nordiskt-baltiskt ledarskap i EU/EES i en global hållbar och inkluderande digital omställning av våra samhällen.

För att uppnå dessa mål startar MR-DIGITAL och medlemsländerna ett antal projekt som drivs av de enskilda länderna men koordineras och styrs centralt via Nordiska ministerrådets sekretariat genom MR-DIGITAL.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns tolv mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande fyra åren. Handlingsplanen är uppdelad i tolv delar som är kopplade till de tolv målen.