Det Nordisk-Baltiske digitaliserings-samarbeidet

Unge kvinder med telefoner
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Vår visjon er at Norden og Baltikum skal bli verdens mest integrerte region. For å komme dit er samarbeid om digitale løsninger helt instrumentalt.

Målet for samarbeidet er et digitalt indre marked i Norden og Baltikum. Viktige elementer i dette samarbeidet er å gi adgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene og fremme innovative digitale løsninger som bidrar til den digitale grønne omstilling. I tillegg kommer innsatsområdet digital tillit gjennom styrket digital inkludering og ansvarlig digital ledelse.

De nordiske og baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden. For å utnytte vårt konkurransefortrinn er ambisjonen at regionen fortsetter sin digitale integrasjon.

MR-DIGITAL arbeider for å finne felles løsninger på de problemer som borgerne og virksomheter i landene opplever når de studerer, arbeider eller driver virksomheter på tvers av grensene i regionen. Samtidig fremmes innovative teknologiske løsninger som gjør det lettere for entreprenører å utvikle nye tjenester til individer og virksomheter.

Digitalisering er et tverrsektorielt område, som spenner over flere forskjellige ministerråd i det nordiske samarbeidet. Arbeidet med digitalisering tar utgangspunkt i ministerdeklarasjonen Digital North 2.0. Denne erklæring, utarbeidet i 2020, er basert på de Nordisk-Baltiske landes felles prioriteringer og bygger på den tidligere ministererklæring, Digital North 2017-2020.

For å fremme arbeidet med digitalisering, koordinere innsatsene og følge opp på deklarasjonens mål ble det etablert et ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) i 2017. Målet er å fremme utviklingen på tre områder:

  1. Øke mobiliteten og integrasjonen i den nordisk-baltiske regionen ved å bygge på en felles plattform for digitale tjenester på tvers av grensene.
  2. Fremme grønn økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling i den nordisk-baltiske regionen, gjennom datadreven innovasjon og rettferdig økonomi for effektiv deling og gjenbruk av data.
  3. Fremme nordisk-baltisk lederskap i EU/EØS i en global bærekraftig og inkluderende digital transformasjon av våre samfunn.

For å oppnå disse målene iverksetter MR-DIGITAL og medlemslandene en rekke prosjekter, som ivaretas av de enkelte landene, men koordineres og styres sentralt via sekretariatet ved MR-DIGITAL.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.