Pohjoismaiden neuvoston Norjan puheenjohtajakauden ohjelma 2018

Stortinget i Oslo
Photographer
Lennart Perlenhem/norden.org
Pohjoismainen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan maailmassa, jota leimaa muutos ja rauhattomuus. Pohjoismaat ovat vahvempia yhdessä kuin yksinään, kun turvallisuuspoliittista todellisuutta on vaikeaa ennakoida ja muutostarve on suuri. Pohjoismaiden välillä vallitseva luottamus ja yksimielisyys tekevät meistä edelläkävijöitä, mitä kannattaa hyödyntää ja mihin tulee panostaa. Pidämme yhtenä maailman integroituneimmista alueista yllä pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja pohjoismaista mallia.

Työ rajaesteiden poistamiseksi maidemme väliltä jatkuu vuonna 2018 ja lisäämme ennestään pohjoismaista hyötyä kaikille 26 miljoonalle asukkaalle. Norja asettaa puheenjohtajakaudellaan 2018 erityisesti etusijalle terveyttä, koulutusta, merta ja puolustusta koskevan pohjoismaisen yhteistyön.  Tekemällä vahvaa pohjoismaista yhteistyötä muun muassa terveysteknologiassa, kotouttamisessa, meriympäristön ja puolustuksen aloilla pystymme varmistamaan sen, että Pohjoismaat säilyvät kestävinä, vakaina ja turvallisina myös tulevaisuudessa.   

Terveysteknologia ja potilasturvallisuus

Yksi aikamme suurimmista terveyshaasteista on mikrobilääkeresistenssi. Lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit ja virukset tappavat tällä hetkellä miljoonia ihmisiä ja aiheuttavat miljardien laskun. Mikrobilääkkeiden tämänhetkinen käyttö ei ole kestävää ja sitä on rajoitettava.  Taistelu mikrobilääkeresistenssiä vastaan on tämän vuoksi vahvasti esillä Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2018. Kaikki asiaankuuluvat yhteiskuntasektorit on siksi otettava mukaan yhteen sovitettuun panostukseen ja tavoitteelliseen poliittiseen toimintaan mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi.  Pohjoismaiden neuvoston valkoisessa kirjassa esitettyjen suositusten edistämistä mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi tullaan näin ollen jatkamaan Norjan puheenjohtajakaudella.

Hyvinvointialalla tarvittava uudistuminen ja resurssien parempi hyödyntäminen saavutetaan osittain hyvinvointiteknologian, sähköisten terveyspalveluiden ja uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotolla. Norja asettaa puheenjohtajakautenaan 2018 keskiöön pohjoismaisen yhteistyön sähköisessä asioinnissa ja hyvinvointiteknologiassa.  Pohjoismailla on toimivat terveys- ja laaturekisterit, joita hoitoon suuntautuvan yhteisen tutkimuksen pitää pystyä hyödyntämään.  Rekisterien käytössä on huolehdittava tietoturvasta ja henkilösuojasta. 

Pohjoismaiden neuvosto avaa tämän vuoksi Norjan puheenjohtajakauden aikana keskustelun Pohjoismaiden ministerien kanssa. Tarkoituksena on parantaa tutkimusyhteistyötä terveysalalla, kehittää yksilöllistettyä lääketiedettä yhdessä, keskustella yksinkertaisemman tiedonjaon mahdollistavaan yhtenäisempään terveystietorekisteriin liittyvistä ongelmista ja hyödyntää tietoa rajojen yli.  Puheenjohtajakaudella jatketaan työtä, jonka tavoitteena on yhteispohjoismainen rekisteri ammatinharjoitusoikeutensa menettäneistä terveydenhuollon ammattilaisista. Aiheista suunnitellaan seminaaria vuoden 2018 alkupuolelle.

Koulutus, kotouttaminen ja liikkuvuus

Koulutus on pääsylippu yhteiskuntaan. Koululla ja päiväkodilla on tärkeä merkitys osallisuuden, kotoutumisen ja kansalaisaktiivisuuden edistämisessä. Samanaikaisesti joudumme toteamaan, että monet lapset ja nuoret jäävät ulkopuolelle eivätkä suorita loppuun toisen asteen koulutusta. Norja vahvistaa puheenjohtajakaudellaan 2018 yhteispohjoismaista panostusta lasten ja nuorten koulutusta ja osallisuutta edistäviin toimiin muun muassa jatkamalla hanketta ”0-24”.

Kieli ja kulttuuri ovat avain pohjoismaiseen yhteenkuuluvuuteen ja liikkuvuuteen. Pohjoismaisten kielten ymmärtäminen vahvistaa pohjoismaista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten tulee tutustua Pohjoismaiden kulttuureihin, historiaan, yhteiskuntaan ja kieleen. Puheenjohtajamaa kannustaa vuonna 2018 opettajia ja koulujen johtoa sisällyttämään Pohjoismaat ja pohjoismaiset kielet koulujen ohjelmiin.

Norjan tavoitteena on puheenjohtajakaudellaan 2018 vaikuttaa osaltaan siihen, että ammattipätevyydet ja oikeus harjoittaa ammattia tunnustetaan vastavuoroisesti, jotta yhdessä Pohjoismaissa hyväksytyn koulutuksen suorittanut voisi toimia omalla alallaan kaikissa Pohjoismaissa.  Lisäksi on kehitettävä malleja, joilla kartoitetaan, täydennetään ja hyväksytään Pohjoismaiden ulkopuolella suoritettuja koulutuksia ja hankittuja pätevyyksiä ammatinharjoittamiseen Pohjoismaissa.  Näistä kerätään Pohjoismaiden parhaita käytäntöjä Norjan puheenjohtajakaudella.

Meriympäristö ja meriturvallisuus

Meri on tärkeä kaikille Pohjoismaille. Pohjolassa on pitkät perinteet mereen liittyvässä tutkimuksessa. Suurkäräjille antamassaan selonteossa ”Meri ulko- ja kehityspolitiikassa” Norjan hallitus tuo esille tarpeen lisätä mereen liittyvää tietoa ja jakaa osaamista. Tutkimusperusteinen tieto ja eri elinkeinoalojen välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää meriresurssien kestävälle hallinnoinnille. 

Tarve hyödyntää meriresursseja ruoka- ja energiantuotantoon kasvaa. Samaan aikaan meriä uhkaavat erilaiset ympäristöongelmat, kuten saastuminen, roskaaminen, ilmastonmuutos ja ylikalastus. Norja järjestää puheenjohtajakaudellaan seminaarin merten kestävästä ja tutkimukseen perustuvasta hyödyntämisestä.  Pohjoismaista muoviohjelmaa kehitetään edelleen. Pohjoismaiden yhteistä asemaa kansainvälisillä foorumeilla merioikeuden sekä merialueiden resurssien säännöstellyn ja kestävän käytön edistäjinä vahvistetaan Norjan puheenjohtajakaudella. Lisäksi Norja edistää puheenjohtajakaudellaan raportissa Pohjoismainen yhteistyö ja kestävän kehityksen 2030-tavoitteet esitettyjä suosituksia.

Merenkulku on ratkaisevan tärkeää globaalin kaupankäynnin mahdollistamisessa ja arvojen luomisessa.  Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisemmän merenkulkuteknologian kehittämisessä. Norja vahvistaa puheenjohtajakaudellaan Pohjoismaiden saavuttamaa kilpailuetua merenkulussa.

Pohjoiset merialueet ovat erityisen herkkiä ja haavoittuvia. Näin on varsinkin mahdollisen haaksirikon yhteydessä. Alueille suuntautuvan matkailun lisääntyminen lisää tarvetta vahvistaa pohjoismaista pelastusyhteistyötä pohjoisilla merialueilla. Pohjoismainen pelastusyhteistyö on vahvasti esillä Norjan puheenjohtajakauden aikana. 

Puolustus ja turvallisuus

Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö koskee muun muassa yhteiskuntaturvallisuutta, rauhansovittelua, osallistumista YK:n operaatioihin, globaaleja turvallisuusuhkia ja ekstremismin ennaltaehkäisyä.   Digitalisoituminen on Pohjoismaissa edennyt pitkälle ja digitaalinen osaaminen on yhteiskunnissamme korkealla tasolla. Digitaaliseen tilaan kohdistuvat uhkat ja hyökkäykset aiheuttavat samanaikaisesti haasteita haavoittaessaan digitaalisia suojauksiamme.  Kyberrikollisuudella ei ole rajoja, minkä vuoksi kyberuhkien torjuminen vaatii valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Tämän vuoksi Norja pitää puheenjohtajakaudellaan 2018 esillä pohjoismaista yhteistyötä, jolla varmistetaan parempi yhteiskunta- ja digiturvallisuus.

Korkeateknologisten puolustusmateriaalien hintojen nousu yhdessä tiukentuvan talouden kanssa lisää kaikkien Pohjoismaiden kiinnostusta puolustusyhteistyön kehittämiseen. Pohjoismaiden neuvosto tukee pohjoismaista puolustusyhteistyötä vuonna 2018 muun muassa järjestämällä pohjoismaisen kokouksen yhdessä NORDEFCOn vuoden 2018 puheenjohtajamaan Norjan kanssa.