Tietoa Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistosta

Presidency of the Nordic Council, January 2023

Presidency Nordic Council January 2023

Photographer
Martina Huber / norden.org
Pohjoismaiden neuvoston poliittinen johto eli puheenjohtajisto vastaa yleisistä poliittisista kysymyksistä, työsuunnitelmasta ja budjetista sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisesta yhteistyöstä.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on neuvoston ylin päättävä elin vuotuisten istuntojen välillä, ja sillä on valtuudet tehdä päätöksiä neuvoston puolesta. Puheenjohtajisto johtaa ja koordinoi neuvoston elinten työtä, huolehtii yleisistä poliittisista ja hallinnollisista kysymyksistä, laatii työohjelman ja budjetin sekä vastaa yleisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista.

Puheenjohtajistolla voi olla määräaikaisia työryhmiä, tarkkailijoita ja raportoijia, joilla on rajatut tehtävät. Esimerkkinä voidaan mainita budjettiryhmä, joka käy ministerineuvoston kanssa vuoropuhelua pohjoismaisesta budjetista.

Puheenjohtajiston kokoukset eivät ole julkisia. Puheenjohtajisto voi kuitenkin järjestää kuulemisia saadakseen asiantuntija-apua yhteistyöasioiden käsittelyyn tai kutsua asiantuntijoita ja vieraita järjestämiinsä seminaareihin, joiden tavoitteena on herättää tai käydä keskustelua jostakin pohjoismaisesta ongelmasta.

Kansalliset ja kansainväliset yhteydet

Puheenjohtajisto koordinoi myös neuvoston yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin sekä muihin alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Puheenjohtajistolla on erityisen tiiviit suhteet neuvoston sisarjärjestöön Baltian yleiskokoukseen, joka on Viron, Latvian ja Liettuan parlamentaarinen yhteistyöelin.

Kaikki maat ja puolueryhmät edustettuina

Puheenjohtajistossa on 11 jäsentä sekä presidentti ja varapresidentti. Kaikkien maiden ja [puolueryhmien] tulee olla edustettuina. Puheenjohtajiston jäsenet valitaan syksyn varsinaisessa istunnossa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Presidentti ja varapresidentti tulevat maasta, jonka on vuoro toimia varsinaisen istunnon isäntämaana presidenttiyden aikana.

Pohjoismaiden neuvoston jäsenen tai jäsenten tekemät ehdotukset käsitellään jossakin [valiokunnassa] tai puheenjohtajistossa. Puheenjohtajisto voi päättää lähettää ehdotuksen lausuntokierrokselle eri Pohjoismaihin tai hankkia muulla tavoin tietoa ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan.

Päätöksiä istunnon puolesta

Puheenjohtajisto laatii selvitystensä pohjalta oman ehdotuksensa eli mietinnön, joka luovutetaan istunnolle. Istunto päättää, mihin toimenpiteisiin Pohjoismaiden hallitusten tai Pohjoismaiden ministerineuvoston suositetaan ryhtyvän ehdotuksen pohjalta. Toisinaan puheenjohtajisto voi tehdä päätöksiä istunnon puolesta. Kyse voi olla esimerkiksi asiasta, jonka puheenjohtajisto haluaa toteuttaa mahdollisimman pian.