Svolvær-deklarasjonen om bekjempelse av IUU fiske

06.07.06 | Deklarasjon
Deklarasjon for å møte de trussler som ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU) utgjør for marine økosystemer og kystsamfunn avhengig av fiskeriene.

Informasjon

De nordiske ministere for fiskeri og havbruk, jordbruk, levnetsmidler og skogbruk bemerker at ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU) utgjør en trussel for marine økosystemer og kystsamfunn avhengig av fiskeriene.

De nordiske ministere konstaterte på møtet i Århus i 2005 at globaliseringen innebærer nye og ofte vanskelige oppgaver i forvaltningen av felles ressurser i havet, blant annet IUU fiske. Det ble også konstatert at Norden må være ledende på regionalt og internasjonalt nivå for å bidra til løsninger innen forvaltningen av havets ressurser.

Nordisk Råd har stilt spørsmål til Danmarks, Norges og Sveriges regjeringer om hvordan de vil styrke kontrollinnsatsen nasjonalt og internasjonalt for å hindre ulovlig fangst av fisk og videresalg av ulovlig fanget fisk. De tre regjeringer har i sine svarbrev uttrykt bekymring over situasjonen og informert om hvilke tiltak som iverksettes i kampen mot IUU-aktiviteter. Blant annet har de understreket viktigheten av å innføre et regime for havnestatskontroll, opprinnelsesmerking av fiskeprodukter samt økt kontroll med handel av fisk. Sverige har på sin side brakt IUU fiske inn for EU-kommisjonen. Island har adressert IUU-problematikken i et brev som er sendt til over 1000 adressater, herunder ministere, havnemyndigheter, selgere og kjøpere av fisk og forhandlere av ustyr til fiskefartøyene. Brevet har særlig fokus på det ulovlige fisket av uer i Irmingerhavet, og brevet oppfordrer alle som har en rolle i handel, distribusjon, transport, finansiering eller annen service i forbindelse med uer-fisket, om å unngå å delta direkte eller indirekte i denne aktiviteten.

Ministerrådet konstaterer at IUU fiske truer viktige fiskearter. Det har skadelige effekter både på økonomisk og sosial velferd for dem som driver legalt fiske og for de kystregionene der sysselsettingen er avhengig av fiskeriene. IUU fiske fører til lavere inntekter for dem som følger regelverket. FNs matvareorganisasjon (FAO) har rapportert at IUU fiske globalt utgjør opptil 30 prosent av totalt fangstvolum i noen av de viktigere fiskeriene, som for eksempel torsk og hyse. For enkelte arter kan total fangst være oppe i hele tre ganger tillatt volum.

Ministerrådet konstaterer videre at IUU fiske av torsk og hyse i Barentshavet er beregnet til ca. 140 000 tonn på årsbasis, og ministrene er dypt bekymret for de kortsiktige så vel som langsiktige konsekvenser av dette. Ministerrådet uttrykker også bekymring over IUU-fisket av rødfisk på Reykjanesryggen, som anslås å utgjøre omtrent 30 000 tonn årlig.

Ministerrådet understreker at det er et problem at flaggstater ikke tar tilstrekkelig ansvar for kontroll av og sanksjoner overfor IUU fartøy, og at flaggstater ikke iverksetter nødvendige tiltak for å redusere omfanget av IUU fiske.

Ministerrådet opfordrer de nordiske lande, inden for rammen af internationale fiskeriforvaltningsorganisationer, at arbejde for udvikling af listning af såkaldte piratfartøjer, som dækker hele Atlanterhavet. Dette eri overensstemmelse med det nordatlantiske fiskeriministermøde 8. og 9. juni 2006. Dette internationale initiativ mod IUU-fiskeri kan resultere i fælles indsatser, som udgør et område som strækker sig fra Island, Grønland, Canada og Norge i Nord til Namibia, Sydafrika og Argentina i syd. Derudover bør de nordiske lande benytte enhver lejlighed i internationale fora at arbejde tiltag som modvirker IUU-fiskeri.

Ministerrådet viser til det arbeidet med utviklingen av ett legalt bindende instrument om minimumsstandard for robust og transparent havnestatskontroll, som skal igangsettes i FAO og oppfordrer de nordiske landene til å engasjere seg aktivt i dette arbeide.

Ministerrådet opfordrer de nordiske lande at undersøge mulighederne for vidtrækkende sanktioner mod piratfartøjer med at nægte havneservice som f.eks landing av IUU-fisk, bunkring og proviantering. Endvidere opfordres landene til at foretage nødvendige foranstaltninger mod omlastning af IUU-fisk på åbent hav.

Ministerrådet oppfordrer de nordiske landene til å styrke samarbeidet om ressurskontroll innenfor de avtaler som eksisterer mellom EU, Færøyene, Grønland, Island og Norge. Videre oppfordres de nordiske landene til å arbeide aktivt for internasjonalt harmoniserte standarder og systemer for sporing av fisk og fiskeprodukter, da dette også er et viktig tiltak i kampen mot IUU-fisket.

Ministerrådet støtter aktivt arbeidet i Den Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) med å innføre et havnestatsregime for medlemsland og samarbeidende land. Dette regimet skal, når det er nødvendig og for å effektivt motvirke IUU-fiske, også kunne omfatte hele NEAFCs konvensjonsområde og alle fiskeslag og inkludere obligatorisk kontroll av landinger samt utveksling av informasjon.

Ministerrådet oppfordrer aktørene i næringen til å vurdere hvordan de kan bidra til å motvirke IUU-fiske, for eksempel gjennom etablering av mer effektive systemer for sporing av lovlig fanget fisk og fiskeprodukter, samt en styrket dialog med sentrale matvareprodusenter og -kjeder med henblikk på å unngå omsetning av ulovlig fanget fisk.