Hållbar offentlig upphandling effektivt sätt att nå globala mål

20.05.21 | Nyhet

Sustainable procurement is an effective way for the public sector to help achieve the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). A new report by the Nordic Council of Ministers shows the strong links between procurement and the goals and how sustainable public procurement will help achieve them.

Hållbar upphandling är ett effektivt hjälpmedel för offentliga verksamheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen. En rapport från Nordiska ministerrådet pekar på en stark koppling mellan upphandling och de globala målen och visar också hur upphandling kan bidra till att nå målen.

Syftet med rapporten är att via konkreta exempel visa det tydliga sambandet mellan upphandling och de globala målen för en hållbar utveckling, och inspirera beslutsfattare i stat och kommun att satsa på hållbar upphandling, inte bara i Norden utan även globalt.

- De nordiska länderna har redan länge insett betydelsen av hållbar offentlig upphandling. Vi hoppas att rapporten bidrar till att offentliga verksamheter och organisationer i hela världen inser vilken enorm roll upphandling kan spela för en hållbar utveckling i världen. Norden kan utgöra en källa till inspiration och stöd för andra som vill satsa på hållbar upphandling, säger Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2021.

Varken krångligare och dyrare

Hållbar offentlig upphandling är inte är mer komplicerad än traditionell och den behöver heller inte kosta mer, visar rapporten Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals. Dessutom leder hållbar upphandling ofta till bättre resultat i och med att den sätter fokus på fördelar på längre sikt och inte i så hög grad på kortsiktiga vinster.

Och det rör sig om enorma summor. I OECD-länderna går 6,5 biljoner euro per år till offentlig upphandling.

- Satsar vi en del av den summan på hållbar upphandling innebär det att vi tar ett stort steg för att nå de globala hållbarhetsmålen och för att få en bättre värld för alla. De nordiska länderna har redan i dag många av de hållbara lösningar som behövs och är gärna med och främjar hållbara offentliga upphandlingar även globalt, säger Thomas Blomqvist.

Rapporten visar effekt av hållbar upphandling

I rapporten presenteras 17 exempel på hållbar upphandling, det vill säga lika många som antalet globala hållbarhetsmål. Rapporten visar konkret på vilket sätt varje enskilt exempel har bidragit till hållbarhetsmålen.

Det unika i den här rapporten är också att man nu för första gången via kartläggning och systematisk analys kan visa vilken påverkan hållbar upphandling har på samtliga globala mål. Hittills har fokus mest legat på vilken effekt hållbar upphandling har på enskilda mål. Exemplen i rapporten är geografiskt knutna till ett visst område, men de kan med framgång överföras till andra ställen i världen.

Hållbar upphandling viktig för nordiska visionen

Hållbar offentlig upphandling går ett steg vidare jämfört med den traditionella metoden. Traditionell upphandling bidrar visserligen också till hållbarhetsmålen, men hållbar upphandling systematiserar arbetet och ger även tilläggsvärde under hela vägen.

Ett konkret exempel ur rapporten: En skola som byggs med lokala material och lokal arbetskraft är inte enbart en bra skola för att den byggs, utan även på grund av hur den byggs.

- Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Att upphandla hållbart inom offentlig verksamhet spelar en viktig roll i arbetet med att nå visionen och banar väg för gröna, konkurrenskraftiga och sociala lösningar. Hållbar upphandling är också ett effektivt verktyg när offentliga verksamheter i allt högre grad siktar på att nå de globala målen, säger ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Rapporten är en del av det så kallade statsministerinitiativet som pågick 2015-2020 och vars syfte var att presentera nordiska lösningar på globala utmaningar.

Globala målen för hållbar utveckling är 17 ambitiösa och universella mål som FN:s medlemsländer enades om 2015. Målen handlar bland annat om att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld.