Nordiska energiministrar stärker samarbetet på europeisk nivå

23.11.17 | Nyhet
Nordiskt energiministermöte
Fotograf
Matts Lindqvist
De nordiska energiministrarna stärker samarbetet kring energifrågor både på nordisk och europeisk nivå. Ambitionen är att Norden också i framtiden ska vara vägvisare för en grön tillväxtekonomi i enlighet med huvudbudskapet i Jorma Ollilas energirapport. Ministrarna vill också högprioritetera den samnordiska energiforskningen.

På ett möte i Oslo den 23 november antog ministrarna ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram, som ska staka ut det nordiska energisamarbetet under de kommande fyra åren, 2018-2021. Programmet innehåller bland annat en vision där det heter att de nordiska energisystemen ska bygga på ett starkt, tillitsbaserat och anpassningsbart samarbete, som lägger grund för världens mest integrerade och intelligenta gröna lågutsläppsekonomi med stark konkurrenskraft.

Vid mötet behandlade ministrarna för första gången den strategiska genomlysningen om det framtida nordiska energisamarbetet som förre Nokiachefen Jorma Ollila har gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rapporten ligger som grund för visionen för det nordiska energisamarbetet och delar av det nya samarbetsprogrammet.

Att tala med en gemensam röst ger mer tyngd, inte minst när energipolitiken i allt ökande grad europeiseras och globaliseras. De nordiska länderna står starkare, när vi kan förena våra ståndpunkter i enskilda frågor.

Samarbete i EU och EES

Utgående från förslagen i rapporten beslutade ministrarna bland annat att ytterligare stärka samarbetet i energifrågor som rör EU- och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Ministrarna konstaterade att samarbetet löper bra redan i dag, men att EU:s planerade energiunion ger ytterligare möjligheter till ökat samarbete.

- Nu stärker vi det nordiska energisamarbetet till fördel för nordiska medborgare och verksamheter. Att tala med en gemensam röst ger mer tyngd, inte minst när energipolitiken i allt ökande grad europeiseras och globaliseras. De nordiska länderna står starkare, när vi kan förena våra ståndpunkter i enskilda frågor, säger den norske olje- och energiministern Terje Søviknes, som är ordförande för de nordiska energiministrarna under detta år.

Energiministrarna konstaterade att den internationella konkurrensen på grön energi snabbt hårdnar och därför bör man noggrant överväga på vilka områden det lönar sig för de nordiska länderna att samarbeta för att på bästa sätt möta utmaningarna.

Satsning på forskning

Ett av de samarbetsområden som ministrarna lyfte fram på sitt möte var forskningen. Ministrarna beslutade att den samnordiska energiforskningen ska ges hög prioritet i framtiden. De utgår från att Nordisk energiforskning, en institution under Nordiska ministerrådet, bidrar till att samla de gemensamma forskningsresurserna i högre grad än tidigare

Ministrarna beslutade också att det ska ordnas ett årligt forum om elmarknadsfrågor och energipolitik. Avsikten är att förbättra det regionala energisamarbetet inom Norden och stärka det nordiska informationsutbytet genom att branschens aktörer och politiker möts för att dryfta aktuella frågor och nordisk energipolitik. Det första forumet arrangeras under våren 2018.

Sverige ordförande 2018

Vid mötet presenterade Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan huvuddragen i de svenska prioriteringarna inför nästa år, då Sverige övertar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Fokus kommer att ligga på att ytterligare vidareutveckla det väl fungerande nordiska energisamarbetet mot bakgrund av de prioriteringar som läggs fast i det nya samarbetsprogrammet.

Utveckling av den nordiska elmarknaden, förnybar energi, energieffektivisering och energiforskning kommer fortsatt att vara prioriterade områden för det svenska ordförandeskapet, liksom utvecklad dialog omkring olika EU-processer.

Internationella energimöten i Öresund 2018

Ibrahim Baylan beskrev vidare att de båda globala energiministerkonferenserna Mission Innovation och Clean Energy Ministerial, som nästa år hålls i Malmö och Köpenhamn, blir höjdpunkter under det svenska ordförandeskapsåret.

- Det är mycket glädjande att dessa viktiga internationella konferenser kommer att förläggas till Norden. Vi ser fram emot att nästa år på hemmaplan kunna föra dialog med världens energiministrar i vårt gemensamma ansvarstagande för arbetet med att finna morgondagens hållbara energilösningar. Vi kommer därigenom också att få fantastiska möjligheter att kunna marknadsföra nordiskt kunnande inom energiteknologi, säger Ibrahim Baylan.