Det nordiske samarbejde inden for ligestilling og LGBTI

Lige muligheder og en god balance mellem arbejde og fritid er ikke kun et spørgsmål om rettigheder – det er også godt for økonomien. Arbejdet for ligestilling mellem kønnene har været med til at skabe velstand i de nordiske lande. Rimelige priser på børnepasning, uddannelse og barselsorlov for både mødre og fædre har forbedret levevilkårene og skabt økonomisk vækst. Mød seks personer som har skabt balance i deres liv – derhjemme og på jobbet. Dette er #NordicEquality

Ligestilling er et af de områder, hvor de nordiske lande har samarbejdet mest. Dette har bidraget til, at Norden i dag er den mest lige region i verden. Lige rettigheder for LGBTI-personer har ikke været en del af samarbejdet. I januar 2020 indledte ministrene et samarbejde for lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden.

De nordiske regeringers samarbejde inden for ligestilling og LGBTI ledes af de nordiske ligestillingsministre, som udgør MR-JÄM.

Mellem ministermøderne sørger embedsmændene i embedsmandskomitéen, EK-JÄM, for at sager følges op eller forberedes inden for en række prioriterede politikområder.

De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et tæt og konstruktivt samarbejde inden for ligestilling og LGBTI.

Allerede i 1974 besluttede Nordisk Ministerråd, at hver nordisk regering ville udpege en person til at holde kontakten med de andre nordiske regeringer om kønsspørgsmål. Et par år senere var der et handlingsprogram for nordisk samarbejde om kønsspørgsmål, og der blev nedsat en embedskomité. I 2020 blev dette samarbejde udvidet til at inkludere LGBTI-personers rettigheder. LGBTI er den engelske forkortelse af lesbian, gay, bisexual, transgender og intersex. Forkortelserne kan variere i de nordiske lande, men LGBTI anvendes gennemgående i det officielle nordiske samarbejde, ligesom det er tilfældet i andre internationale organisationer.

Med LGBTI-området forankret i Nordisk Ministerråd bliver det lettere at lære af hinanden, udvikle indsatser, der virker, og være en stærk fælles stemme internationalt. Gennem en fælles indsats kan de nordiske lande blive førende i verden, når det gælder beskyttelse og fremme af LGBTI-rettigheder. Første skridt efter ministrenes beslutning om det nye samarbejde var en kortlægning og en analyse af LGBTI-området i Norden. For fremtiden vil arbejdet med LGBTI-området styres af de strategiske indsatsområder, der fremgår af samarbejdsprogrammet.

Ingen af de nordiske lande har opnået ligestilling, og der er altid noget, som de andre lande kan blive inspireret af. Hvis man undersøger fremskridtene i de nordiske lande, Færøerne, Åland og Grønland som en gruppe, er det lettere at se, at tendensen mod et mere lige samfund har været konstant siden 1970'erne.

I internationale sammenligninger rangeres de nordiske lande regelmæssigt som de mest lige i verden. Lignende tendenser viser sig på LGBTI-området. Samtidig viser magtundersøgelser og statistikker, at vi slet ikke er i mål.

Denne side indeholder de aktuelle politiske programmer for nordisk ligestillingssamarbejde samt bred viden om, hvordan ligestillings- og LGBTI-området ser ud og udvikler sig i Norden.

 

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at opnå visionens mål via en række initiativer, som er knyttet til visionens tre strategiske prioriteringer: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Der hører 12 mål til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene er styrende for alle aktiviteter i Nordisk Ministerråd i de kommende 4 år. Handlingsplanen er opdelt i tolv dele, som er knyttet til de tolv mål.

Et værktøj i handlingsplanen: Nordisk Ministerråds policy for integrering af bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerets- og ungdomsperspektiv

Bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv skal gennemsyre hele Nordisk Ministerråds arbejde. Integrering af disse perspektiver (eller ”mainstreaming” som det også kaldes) er en forudsætning for at nå Nordisk Ministerråds vision om, at Norden skal være ”verdens mest bæredygtige og integrerede region i år 2030”.

I praksis indebærer det, at bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv på en systematisk måde skal påvirke al virksomhed i Nordisk Ministerråd. Perspektivet skal findes i alle led af planlægning, beslutningstagen, gennemførsel og evaluering. Ansvaret ligger på de medarbejdere og aktører, som normalt deltager i arbejdet.

Nordisk Ministerråds policy for integrering tydeliggør de forudsætninger, der kræves, for at Nordisk Ministerråds Vores Vision 2030 om et mere grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden skal blive til virkelighed. Disse forudsætninger handler om, at Nordisk Ministerråds arbejde skal være bæredygtigt, ligestillet, inkluderende, repræsentativt og tilgængeligt. Policyen sætter også fokus på en tilgang, der lægger sig op ad de internationale forpligtelser som FN's Verdensmål for bæredygtigudvikling, FN's Kvindekonvention og FN's Børnekonvention – en tilgang, som er en forudsætning for en nordisk bæredygtighedsagenda, der ikke efterlader nogen udenfor.

Gender Equality in Figures 2021

I Gender Equality in Figures finder du de seneste kønsstatistikker for Norden. 33 indikatorer viser, hvor langt regionen er kommet og hvilke udfordringer, der fortsat findes I forhold til demografi, familie og omsorg, sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, indkomst samt magt og indflydelse. Publikationen vil forhåbentligvis være til gavn for dig, der søger pålidelig og sammenligning data om ligestilling i Norden.

Nordisk information for kundskab om køn (NIKK)

Nordisk information for kundskab om køn (NIKK) er et samarbejdsorgan under Nordisk Ministerråd.

NIKK skal bidrage til, at vi når målene i det nordiske samarbejdsprogram for ligestilling samt tillægget for LGBTI-området. Dette gøres primært gennem indsamling og strategisk formidling af forskning, politik, viden og praksis ud fra et nordisk og tværsektorielt perspektiv.

NIKK administrerer desuden Nordisk ligestillingsfond og Nordisk LGBTI-fond på opdrag af Nordisk Ministerråd.