Det nordiske samarbejde inden for ligestilling og LGBTI

Lige muligheder og en god balance mellem arbejde og fritid er ikke kun et spørgsmål om rettigheder – det er også godt for økonomien. Arbejdet for ligestilling mellem kønnene har været med til at skabe velstand i de nordiske lande. Rimelige priser på børnepasning, uddannelse og barselsorlov for både mødre og fædre har forbedret levevilkårene og skabt økonomisk vækst. Mød seks personer som har skabt balance i deres liv – derhjemme og på jobbet. Dette er #NordicEquality

Ligestilling er et af de områder, hvor de nordiske lande har samarbejdet mest. Dette har bidraget til, at Norden i dag er den mest lige region i verden. Lige rettigheder for LGBTI-personer har ikke været en del af samarbejdet. I januar 2020 indledte ministrene et samarbejde for lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden.

De nordiske regeringers samarbejde inden for ligestilling og LGBTI ledes af de nordiske ministre for ligestilling, der udgør MR-JÄM.

Mellem ministermøderne sørger embedsmændene i embedsmandskomitéen, ÄK-JÄM, for at sager følges op eller forberedes inden for en række prioriterede politikområder.

De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et tæt og konstruktivt samarbejde inden for ligestilling og LGBTI.

Allerede i 1974 besluttede Nordisk Ministerråd, at hver nordisk regering ville udpege en person til at holde kontakten med de andre nordiske regeringer om kønsspørgsmål. Et par år senere var der et handlingsprogram for nordisk samarbejde om kønsspørgsmål, og der blev nedsat en embedsmandskomité.

LGBTI

Med LGBTI-området forankret i Nordisk Ministerråd bliver det lettere at lære af hinanden, udvikle indsatser, der virker, og være en stærk fælles stemme internationalt. Gennem en fælles indsats kan de nordiske lande blive førende i verden, når det gælder beskyttelse og fremme af LGBTI-rettigheder. Første skridt efter ministrenes beslutning om det nye samarbejde er en kortlægning og en analyse af LGBTI-området i Norden.

Sammenlign med hinanden

Ligestilling kan øges eller mindskes i et enkelt land, men der er altid noget, som de andre lande kan blive inspireret af. Hvis man undersøger fremskridtene i de fem lande som en gruppe, er det lettere at se, at tendensen mod et mere lige samfund har været konstant siden 1970'erne.

I internationale sammenligninger rangeres de nordiske lande regelmæssigt som de mest lige i verden. Samtidig viser magtundersøgelser og statistikker, at vi slet ikke er i mål.

Kønsopdelte arbejdsmarkeder

Internationalt er en stor del af kvinderne i de nordiske lande lønnet. Men kvinder og mænd deltager stadig ikke i arbejdslivet på lige vilkår. Arbejdsmarkedet er kønsopdelt, og lønforskellene vedvarer. Derudover arbejder kvinder i højere grad end mænd på deltid. Der er stadig meget at gøre, når det kommer til kønsbaseret vold.

Denne side indeholder de aktuelle politiske programmer for nordisk ligestillingssamarbejde samt en bred viden om, hvordan ligestillings og LGBTI området ser ud og udvikler sig i Norden.

LGBTI er den engelske forkortelse for lesbian, gay, bisexual, trans og intersex. Forkortelserne kan variere i de nordiske lande, men LGBTI anvendes gennemgående i det officielle nordiske samarbejde, som en modsvarighed til andre internationale organisationer.

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.