Om Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et tæt og konstruktivt samarbejde på ligestillingsområdet.

De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et tæt og konstruktivt samarbejde på ligestillingsområdet.

Ligestilling handler om en jævn fordeling af magt, omsorg og indflydelse, og at kvinder/piger og mænd/drenge skal have samme rettigheder, ansvar og muligheder inden for alle områder i livet. Ligestilling kræver også et samfund uden kønsrelateret vold. For at opnå et ligestillet og retfærdigt samfund er det nødvendigt med en overordnet ligestillingspolitik, som omfatter både kvinder og mænd.

De nordiske regeringers samarbejde på ligestillingsområdet ledes af de nordiske ligestillingsministre, som udgør Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM). Ministrene mødes mindst én gang om året, hvor de diskuterer og tager fælles beslutninger på de områder, hvor det nordiske samarbejde skaber større nytte end de enkelte lande kan skabe hver for sig – såkaldt nordisk nytte.

Nordisk Embedsmandskomité for Ligestilling og LGBTI (EK-JÄM), består af repræsentanter fra alle de nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Åland, mødes mindst tre gange om året. Komitéen leder det praktiske arbejde og forbereder ministrenes møder.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har det daglige operative ansvar for "driften" af det nordiske regeringssamarbejde. Sekretariatet huser også Afdelingen for Kultur og Ressourcer, som forbereder de spørgsmål, der blandt andet bliver taget op i Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI. Det er også sekretariatet, som på baggrund af beslutninger i de enkelte instanser, har ansvaret for at beslutningerne iværksættes.

Ministerrådet har et aktivt samarbejde med nærområderne, som strækker sig til de baltiske lande, Nordvestrusland samt Arktis og Barentsregionen. De nordiske embedsmænd på ligestillingsområdet møder deres kolleger fra Estland, Letland og Litauen hvert andet år for at diskutere deres fælles prioriteringer. Det nordiske samarbejde på ligestillingsområdet profilerer sig også internationalt, for eksempel via deltagelse på de årlige møder i FN's Kvindekommission (CSW).

Mål og vision

Det nordiske ligestillingssamarbejde har en overordnet politisk ramme i form af et samarbejdsprogram som gælder i perioden 2015-2018. Programmet suppleres med årlige handlingsplaner. Samarbejdsprogrammet 2015-2018 indeholder to overordnede temaer: det offentlige rum, samt velfærd og innovation. Programmet indeholder også to tværgående temaer: bæredygtig udvikling med fokus på mangfoldighed samt mænds og drenges aktive deltagelse i ligestillingsarbejdet. Ligestillingsintegrering er en strategi for gennemførelse af ligestillingsprogrammet.

Prioriteringer og resultater

Ministerrådet skal fremover fortsætte arbejdet med at integrere køns- og ligestillingsperspektivet på alle samfundsområder.

Inden for rammerne af temaet "det offentlige rum" stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • Kvinder og mænd har samme adgang til og mulighed for indflydelse, påvirkningsmuligheder og magt til at deltage i beslutningsprocesser og i udformningen af velfærdssamfundene i Norden.
  • Kvinder og mænd i Norden har adgang til og mulighed for at bruge medier på lige vilkår.
  • Seksualisering af det offentlige rum modarbejdes.
  • Modvirke modstanden i forhold til ligestilling og kønsbaserede hadytringer.

Inden for rammerne af temaet "velfærd og innovation" stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • Kvinder og mænd samt piger og drenge i Norden har de samme muligheder for uddannelse, læring og forskning samt udvikling af personlige ambitioner, interesser og evner.
  • Kvinder og mænd i Norden har de samme muligheder for at forene familie- og arbejdsliv.
  • Der hersker en nultolerance i forhold til kønsrelateret vold.
  • Øge kendskabet til, at kvinder og mænd samt piger og drenge har den samme adgang til sundhedstjenester og social service samt tilsvarende muligheder for sundhed og trivsel.

Nordisk samarbejdsprogram for ligestilling 2019–2022