Om Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et tæt og konstruktivt samarbejde på ligestillingsområdet samt gå forrest for at fremme lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer.

De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et tæt og konstruktivt samarbejde på ligestillingsområdet samt gå forrest for at fremme lige rettigheder, behandling og muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede personer (LGBTI-personer).

Ligestilling handler om en jævn fordeling af magt, omsorg og indflydelse, og at kvinder/piger og mænd/drenge skal have samme rettigheder, ansvar og muligheder inden for alle områder i livet. Ligestilling kræver også et samfund uden kønsrelateret vold. For at opnå et ligestillet og retfærdigt samfund er det nødvendigt med en overordnet ligestillingspolitik, som omfatter både kvinder og mænd.

I mange lande og regioner i verden er LGBTI-personers rettigheder og muligheder under pres. I Norden bør det være omvendt. Derfor går vi i det nordiske samarbejde forrest for at fremme lige rettigheder, lige behandling og lige muligheder for LGBTI-personer.

De nordiske regeringers samarbejde på ligestillings- og LGBTI-området ledes af de nordiske ligestillingsministre, som udgør Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM). Ministrene mødes mindst én gang om året, hvor de diskuterer og tager fælles beslutninger på de områder, hvor det nordiske samarbejde skaber større nytte end de enkelte lande kan skabe hver for sig – såkaldt nordisk nytte.

Nordisk Embedskomité for Ligestilling og LGBTI (EK-JÄM), består af repræsentanter fra alle de nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Åland, mødes mindst tre gange om året. Komitéen leder det praktiske arbejde og forbereder ministrenes møder.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har det daglige operative ansvar for "driften" af det nordiske regeringssamarbejde. Sekretariatet huser også Afdelingen for Kultur og Ressourcer, som forbereder de spørgsmål, der blandt andet bliver taget op i Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI. Det er også sekretariatet, som på baggrund af beslutninger i de enkelte instanser, har ansvaret for at beslutningerne iværksættes.

Ministerrådet har et aktivt samarbejde med nærområderne, som strækker sig til de baltiske lande, Nordvestrusland samt Arktis og Barentsregionen. De nordiske embedspersoner på ligestillingsområdet møder deres kolleger fra Estland, Letland og Litauen hvert andet år for at diskutere deres fælles prioriteringer. Det nordiske samarbejde på ligestillingsområdet profilerer sig også internationalt, for eksempel via deltagelse på de årlige møder i FN's Kvindekommission (CSW).

Mål og vision

Det nordiske ligestillings- og LGBTI-samarbejde har en overordnet politisk ramme i form af et samarbejdsprogram som gælder i perioden 2019-2024. Samarbejdsprogrammet består af en ligestillingspolitisk del og en LGBTI-politisk del. På ligestillingsområdet, indeholder samarbejdsprogrammet fire strategiske indsatsområder: 1) Fremtidens arbejdsliv og vækst, 2) velfærd, sundhed og livskvalitet, 3) magt og indflydelse og 4) ligestillingsarbejde med fokus på mænd og maskuliniteter. Ligestilling skabes når almindelige beslutninger tages, når resurser fordeles og når normer skabes. Af denne grund skal ligestillingsperspektivet være til stede i det daglige arbejde på tværs af hele det nordiske samarbejde. For at føre dette ud i livet anvendes ligestillingsintegrering som strategi.

På LGBTI-området, indeholder samarbejdsprogrammet tre strategiske indsatsområder: 1) Frihed og åbenhed, 2) livskvalitet og levevilkår og 3) netværk og civilsamfund. Det nordiske samarbejde for LGBTI-personers rettigheder blev formelt igangsat i 2020. For aktivt at gøre op med diskriminationen af LGBTI-personer skal et intersektionelt perspektiv bruges til at definere og implementere samarbejdet og de indsatser, som udspringer heraf. Intersektionalitet defineres her som et analytisk perspektiv til at styrke bevidsthed om og forståelse for måden, hvorpå seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, i samspil med andre identitetskategorier, stiller LGBTI-personer i Norden forskelligt og giver forskellige forudsætninger for at deltage i samfundet på lige fod.

Prioriteringer og resultater

Ligestillingsområdet

Ministerrådet skal fremover fortsætte arbejdet med at integrere køns- og ligestillingsperspektivet på alle samfundsområder.

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”fremtidens arbejdsliv og vækst” indenfor ligestillingsarbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • Kvinder og mænd skal have lige muligheder på fremtidens arbejdsmarked. Kønsopdelte uddannelsesvalg som baner vejen for et kønssegregeret arbejdsmarked må modvirkes.
  • Kvinder og mænd i Norden deler det opdelte omsorgsarbejdet i hjemmet og med børn. Dette er en nøgle for lige muligheder at deltage på arbejdsmarkedet og for at sikre et ligestillet fremtidigt arbejdsmarked.

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”velfærd, sundhed og livskvalitet” indenfor ligestillingsarbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • Kvinder og mænd har lige adgang til god sundhed og social pleje samt, at de bliver mødt på lige vilkår i sundheds- og sygeverdenen samt ældreomsorgen.
  • Kvinder og mænd, drenge og piger skal have lige muligheder i det offentlige rum og lige ret til kropslig integritet. Seksuel chikane og krænkelser, negative kropsidealer og stereotype fremstillinger af kvinder og mænd skal modvirkes.

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”magt og indflydelse” indenfor ligestillingsarbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • Kvinder og mænd har samme mulighed for indflydelse og magt. Mænd og drenge skal opmuntres til at deltage i arbejdet for jævn magt- og resursefordeling i samfundet.
  • Et ligestillet lederskab med flere kvinder i ledende positioner.

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”ligestillingsarbejde med fokus på mænd og maskuliniteter” indenfor ligestillingsarbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • Involvere drenge og mænd i arbejdet med ligestilling og udfordre begrænsende normer og kønsstereotyper.

LGBTI-området

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”frihed og åbenhed” indenfor LGBTI-arbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • at LGBTI-personer kan leve frit og åbent og har samme muligheder i livet som den øvrige befolkning. Diskrimination og hadforbrydelser skal forebygges og modvirkes. LGBTI-personer har samme adgang til mobilitet i Norden som den øvrige befolkning.

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”livskvalitet og levevilkår” indenfor LGBTI-arbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • at LGBTI-personer har lige adgang til fysisk og psykisk sundhed. De markante forskelle i både fysisk og psykisk helbred, som findes mellem LGBTI-personer og den øvrige befolkning, skal reduceres. LGBTI-personer skal have lige adgang i alle samfundsområder.

Inden for rammerne af det strategiske indsatsområde ”netværk og civilsamfund” indenfor LGBTI-arbejdet stræber de nordiske lande; Færøerne, Grønland og Åland efter at:

  • at involvere civilsamfundets LGBTI-organisationers viden og erfaringer i arbejdet for LGBTI-personers lige rettigheder, behandling og muligheder. Bidrage til og styrke civilsamfundets udvikling, netværk og erfaringsudveksling for LGBTI-områdets fortsatte udvikling i de nordiske lande.