Indhold

27.10.20 | Nyhed

Fælles front mod kriminalitet i byggebranchen

Norden har en fælles interesse i at bekæmpe kriminalitet i byggebranchen. Oprettelsen af nationale registre over virksomheder er et af flere tiltag, som Nordisk grønt venstre nu foreslår. Registrene bør gøres tilgængelige for private og offentlige opdragsgivere i hele Norden, så det bli...

09.09.19 | Nyhed

Felles nordisk innsats mot korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ø...

26.03.20 | Information

Om nordisk samarbeid om justitsspørsmål

I justissektoren samarbeider de nordiske justisministrene om felles utfordringer for nordisk integrasjon, sosial holdbarhet og den frie mobiliteten i Norden. Det handler blant annet om grenseoverskridende kriminalitet, grensehinder mellom de nordiske landene og vern av rettssikkerheten ...