Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Lastbilstransporter i Norden

De nordiska länderna har olika krav på lastbilars längd och maximala vikt. Reglerna försvårar transporter och handel över gränserna.

Information

Serienummer
14-068
Berørte lande
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Näringsliv
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej

Finland höjde den 1 oktober 2013 den högsta tillåtna bruttovikten på långtradare enligt följande:

• 8-axel 64 ton

• 8-axel med extra axel 68 ton

• 9-axel 69 ton

• 9-axel med extra axel 76 ton

Före 1 oktober 2013 gällde 60 ton bruttovikt för alla långtradare i Finland.

Sverige har genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017 infört en ny bärighetsklass, BK4. På vägar som tillhör BK4 är lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåtna. På svagare BK4-vägar finns krav på dubbelmontage, medan vägar med hög standard är undantagna från den regeln. De första statliga vägarna för lastbilar i bärighetsklassen BK4 öppnades av Trafikverket 2018. Vid slutet av 2019 väntas B4-vägnätet ha vuxit med cirka 9 000 kilometer till totalt mer än 20 000 kilometer väg. På vägar som tillhör BK1 tillåts sedan den 1 juni 2015 lastbilar med en bruttovikt upp till 64 ton, tidigare tilläts högst 60 ton.

Det finns alltså en skillnad mellan Finland och Sverige i respektive lands bestämmelser som reglerar högsta tillåtna bruttovikt hos lastbilar.  Skillnaden kan påverka svenska transportföretags konkurrenskraft eftersom de svenska bruttoviktgränserna är lägre än i Finland. Även finska transportföretags lönsamhet kan påverkas då de inte kan utnyttja möjlig total bruttovikt och uppnå full kapacitet i de fall då transporten går över en landsgräns. Skillnaden i bruttovikten mellan Finland och Sverige kan således vara till en nackdel för både svenska och finska transportföretag. Skillnaden har dock minskat genom de ändringar som Sverige genomfört de senaste åren. 

För Norges del har längden på de lastbilar som tillåts trafikera utvalda vägar i bl.a. Nordland fylke i Norge, utökats till 25,25 meter och vikten till 60 ton. Utökningen har gjorts permanent sedan den 15 september 2014. Detta underlättar handelstransporterna mellan delar av norra Norge och norra Sverige, Finland och Baltikum, där lastbilar på 25,25 meter är vanligt. En uppdaterad lista över de utvalda vägarna i Norge finns på Vegvesens hemsida

Eksempel

Finska LMW Transport Ab kör stockar och timmer från norra Finland till den finsk-svenska gränsen. Om LMW transporterar stockar inom Finland kan de lasta upp till

76 ton men om deras leverans är på väg till Karlsborg som ligger ca 3 mil från finska gränsen är bruttoviktgränsen 74 (tidigare 60) ton. Företaget har två olika möjligheter att utföra transporten, antingen lasta bara upp till 74 (tidigare 60) ton eller mellanlossa inom Haparanda tullområdet.

Svenska transportföretaget Svea AB har regelbundna godstransporter från Sverige till Finland. Sveas lönsamhet mot finska företag har blivit sämre på grund att viktgränsen skiljer 2 (tidigare 14) ton till deras nackdel. Det ska nämnas att skillnaden har minskat genom de ändringar som Sverige genomfört de senaste åren, se de tidigare siffrorna i parentes.

Løsningsforslag

Status Gränshinderrådets verksamhetsrapport:

Det har inte skett några förändringar av det svenska regelverket sedan den förra granskningen i september 2020. Infrastrukturdepartementet noterar dock att skillnaderna mellan det svenska och finska regelverket är betydligt mindre än vad det är gentemot der norska regelverket.

Gränshinderrådet bedömer att frågan är löst, baserad på det svenska svaret och därför att det inte finns tecken på att branschen fortsatt upplever problematiken som hinder. 

Arbetet med gränshindret rörande lastbilarnas längd och maximala vikt avslutas. Det kan fortfarande finnas problem angående regelverk rörande gränsöverskridande transporter på specifikt gods, t ex kemikalietransporter. Skulle dessa upplevas som gränshinder kommer de tas upp som ett separat fall. 

Sidst revideret af
Transport- og Boligmin. DK 9.9.2020 / Kommunikationsmin. FI 25.9.2020 / Samferdselsdept. NO 19.09.2019 / Infrastrukturdept. SE 29.9.2020/ AX 15.10.2020
Contact information