Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Ministererklæring om etablering av Svalbard Globale Frølager (Svalbard Global Seed Vault)

06.07.06 | Deklaration
Ministererklæring fra 2006 i Lofoten, Norge, om etablering av Svalbard Globale Frølager (Svalbard Global Seed Vault)

De nordiske ministrene for fisk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk inviteres til å stille seg bak det norske initiativet om å etablere et globalt sikkerhetslager for frø på Svalbard (Svalbard Global Seed Vault).

Initiativet til å utrede Svalbard-frølager kom fra Den rådgivende gruppen for internasjonal landbruksforskning, CGIAR. CGIAR forvalter de største genbanker i internasjonalt eie, og har gitt klare signaler om at de ønsker å bruke frølageret. Det administrative ansvaret for driften av virksomheten foreslås lagt til Nordisk Genbank (NGB), under Nordisk ministerråd. NGB har ansvar for å bevare og dokumentere kulturplanter og deres ville slektninger fra alle de nordiske land og har i dag et mindre sikkerhetslager for frø i en nedlagt gruve på Svalbard. NGB har også deltatt i forundersøkelser og planleggingen av anlegget. Norge vil stå for etableringskostnadene og kostnader til drift av lageret utover det driften av NGBs egen sikkerhetssamling vil kreve.

Svalbard er vurdert som godt egnet til formålet på grunn av isolert beliggenhet og permafrosten som vil sikre at frøene bevares i minusgrader selv om frysesystemene for optimal temperatur (minus 18 grader) skulle svikte, samtidig som god infrastruktur vil sikre stabil tilgjengelighet og drift.

Et globalt sikkerhetslager for frø på Svalbard vil bidra til oppfølgingen av vårt internasjonale ansvar for å sikre de verdiene som matplantenes diversitet representerer for fremtiden. Moderne jordbruksdrift og matproduksjon setter høye krav til ensretting av matplantene og kan føre til tap av mangfold ved at de samme sortene brukes over stadig større areal. De mange genbankene som finnes over hele kloden har derfor en viktig rolle i å ta vare på frø fra gamle sorter av matplanter i jord- og hagebruk som ellers ville ha forsvunnet. Genbanker kan dessverre bli rammet av driftstans, naturkatastrofer, krigshandlinger eller rett og slett mangel på ressurser til driften. Når det genetiske mangfold reduseres, er det ugjenkallelig. Vi mister ikke bare en viktig del av vår kulturarv og historie, men reduserer også landbrukets muligheter til å møte nye utfordringer knyttet til klimaendringer, befolkningsøkning m.m.

FAOs kommisjon for genetiske ressurser og andre internasjonale aktører har gitt god tilslutning til dette initiativet fra Norge. Det fysiske lageret vil forbli på norske hender, men frøene skal ikke være norsk eiendom. Frøene vil returneres i de tilfellene originalsamlingene til frøet har gått tapt. Det tas videre sikte på å opprette et internasjonalt råd som vil representere brukerinteressene.

Rådet vil ha i oppgave å følge med i driften og gi råd til om relevante policymessige, juridiske og finansielle problemstillinger. Det nyopprettede globale fondet for plantediversitet (GCDT) har signalisert vilje til å bidra til å dekke utviklingslands kostnader ved å benytte en slik fasilitet samt til å til å gi støtte til drift av frølageret.

Initiativet har allerede oppnådd stor interesse fra nordiske og internasjonale medier, og vurderes å ha et viktig profileringspotensial for Norge og Norden. Initiativet vil også kunne være en inngangsport for å spre kunnskap om betydningen av arbeidet med å bevare genetisk diversitet som pågår i mange internasjonale, nordiske og nasjonale fora.

Planleggingsarbeidet startet høsten 2005 og vil pågå i hele 2006. Bygging og forberedelsene for oppstart av driften planlegges startet opp tidlig i 2007, med sikte på en åpning av lageret i september 2007.

Erklæring fra Nordisk ministerråd

De nordiske ministrer for fisk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk:

ønsker velkommen det norske initiativet om å etablere et globalt sikkerhetslager for frø på Svalbard som vil representere et langtids lager for dubletter til frø som allerede er lagret i ordinære genbanker i andre land og som vil utgjøre et sikkerhetsnett i tilfelle materialet går tapt for eksempel som følge av menneske- eller naturskapte katastrofer understreker viktigheten av å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket, spesielt matvekster av stor betydning for matforsyningen.

legger vekt på at dette mangfoldet representerer en forsikring mot plantesykdommer, klimaendringer og andre trusler mot framtidig matvaresikkerhet og at sikkerhetslageret vil være særskilt viktig for utviklingsland, som har et særlig behov for å sikre lagringen av sitt biologiske materiale.

fremhever initiativets potensial for profilering av det nordiske samarbeidet med genetiske ressurser og for kunnskapsspredning og økt forståelse for viktigheten av å bevare et genetisk mangfold

ser positivt på at Nordisk genbank bidrar aktivt i planleggingsprosessen og påtar seg det administrative ansvaret for den daglige driften av virksomheten basert på konkrete avtaler med den Norske stat

legger til grunn at NGB vil flytte sin sikkerhetssamling av frø til denne nye fasiliteten og selv vil finansiere driftskostnadene knyttet til den andel som dette vil utgjøre av den totale frøsamlingen.