Forslag: Styrk det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed

03.09.19 | Nyhed
Wille Rydman på Septembermötet 2019.

Wille Rydman.

Fotograf
Matts Lindqvist

Wille Rydman, finsk repræsentant i Nordisk Råds præsidium, var formand for den arbejdsgruppe, der udarbejdede strategidokumentet om samfundssikkerhed. Alle partigrupper var repræsenteret i arbejdsgruppen.

Nordisk Råds præsidium vil styrke det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed. Præsidiet har godkendt et strategidokument med flere forslag om områder, hvor samarbejdet om samfundssikkerhed kan fordybes. Strategien sendes nu til videre behandling på Nordisk Råds session i oktober.

Strategidokumentet omfatter de fleste aspekter af samfundssikkerhed og kommer med forslag, som blandt andet omfatter fælles nordiske øvelser og kurser i kriseberedskab, styrket samarbejde om freds- og konfliktløsning, styrket nordisk-baltisk samarbejde om cybersikkerhed samt et fordybet politisamarbejde.

Derudover ønsker præsidiet, at man vurderer behovet for en fælles nordisk flåde af brandslukningsfly.

Inddrag Nordisk Ministerråd

Strategidokumentet indeholder også et forslag om at undersøge, hvordan Nordisk Ministerråd kan involveres i at ”støtte det nordiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde, herunder samarbejde om samfundssikkerhed og beredskab”.

I dag ligger udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik uden for Nordisk Ministerråds mandat. Det samme gælder samarbejde om beredskab, store ulykker og kriser.

Blandt indbyggerne i Norden er der stor opbakning til et samarbejde om forsvars- og sikkerhedspolitik. En stor undersøgelse foretaget i 2017 viste, at netop forsvars- og sikkerhedspolitik er det område, som de fleste i Norden ønsker, at landene skal samarbejde om.

– I betragtning af hvordan verden ser ud i dag, med stigende spændinger over en bred front, og ikke mindst i betragtning af den brede folkelige opbakning til et samarbejde om sikkerhed, er det på høje tid, at Nordisk Ministerråd, som er det primære organ for nordisk ministersamarbejde, får et tydeligt mandat på disse områder, siger Hans Wallmark, præsident for Nordisk Råd i 2019.

Fælles trusler

Udgangspunktet for strategidokumentet er, at de nordiske lande står over for et antal fælles udfordringer, når det gælder samfundssikkerhed. Det kan blandt andet handle om cyberangreb, terrorangreb, ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer, pandemier, problemer med energiforsyning samt en række andre uforudsete hændelser.

Det er trusler, som kan ramme et nordisk land, men som også kan få konsekvenser, der rækker ud over det enkelte lands grænser. Der er stadig grænsehindringer mellem landene, som kan stå i vejen for et effektivt samarbejde.

– Nordisk Råd ønsker, at der skal findes et fælles kriseberedskab, som med kort varsel og uden grænsehindringer og tvivl om roller og ansvar kan stå til rådighed og bistå i forbindelse med større kriser, står der i strategien.

I strategien foreslås det også, at de nordiske regeringer udpeger en uafhængig kommission, som har mandat til at evaluere, hvordan det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed kan optimeres.

Nordisk Råd er det officielle samarbejdsorgan mellem parlamenterne i de nordiske lande, mens Nordisk Ministerråd er det officielle organ for samarbejde mellem regeringerne. Nordisk Råds opgave er at komme med forslag og anbefalinger til ministerrådet og regeringerne i de nordiske lande.