Forslag: Styrk det nordisk samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet

03.09.19 | Nyhet
Wille Rydman på Septembermötet 2019.

Wille Rydman.

Fotograf
Matts Lindqvist

Wille Rydman, finsk representant i Nordisk råds presidium, var leder for arbeidsgruppa som utarbeidet strategidokumentet om samfunnssikkerhet. Alle partigrupper var representert i arbeidsgruppa.

Nordisk råds presidium vil styrke det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet. Presidiet har godkjent et strategidokument med flere forslag på områder der samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet kan fordypes. Strategien går nå til videre behandling på Nordisk råds sesjon i oktober.

Strategidokumentet omfatter de fleste aspekter av samfunnssikkerhet og kommer med forslag som blant annet gjelder felles nordiske øvelser og kurs i kriseberedskap, styrket samarbeid innenfor fred og konfliktløsning, styrket nordisk-baltisk samarbeid om cybersikkerhet samt fordypet politisamarbeid.

Dessuten vil presidiet at man skal vurdere behovet for en felles nordisk flåte av brannslokkingsfly.

Involver Nordisk ministerråd

I strategidokumentet er det også et forslag om å se på hvordan Nordisk ministerråd kan involveres i å “støtte det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, inklusive samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap”.

I dag ligger utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk utenfor Nordisk ministerråds mandat. Det samme gjelder samarbeid om beredskap, store ulykker og kriser.

Blant innbyggerne i Norden er det imidlertid stor støtte til samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk. En stor undersøkelse som ble gjennomført i 2017, viste at nettopp forsvars- og sikkerhetspolitikk er området som de fleste nordboere vil at landene skal samarbeide om.

– Med tanke på hvordan verden ser ut i dag, med økte spenninger på bred front, og også med tanke på den brede folkelige støtten til samarbeidet om sikkerhetsspørsmål, er det på høy tid at Nordisk ministerråd – det fremste organet for nordisk ministersamarbeid – gis et tydelig mandat på disse områdene, sier Hans Wallmark, president for Nordisk råd i 2019.

Felles trusler

Utgangspunktet for strategidokumentet er at de nordiske landene står overfor en rekke felles utfordringer innenfor samfunnssikkerhet. Det kan blant annet handle om cyberangrep, terrorangrep, ekstremvær og naturkatastrofer, pandemier, problemer med energiforsyning samt en rekke andre uforutsette hendelser.

Dette er trusler som kan ramme ett nordisk land, men som også kan få konsekvenser over grensene. Fortsatt finnes det grensehindre mellom landene som kan stå i veien for et effektivt samarbeid.

– Nordisk råd vil ha en effektiv felles kriseberedskap som på kort varsel og uten grensehindre og tvil om roller og ansvar kan stå til rådighet og bistå landene ved større kriser, heter det i strategien.

I strategien foreslås det også at de nordiske regjeringene nedsetter en uavhengig kommisjon som har som mandat å vurdere hvordan det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet kan optimaliseres.

Nordisk råd er det offisielle samarbeidsorganet mellom parlamentene i de nordiske landene, mens Nordisk ministerråd er det offisielle organet for samarbeid mellom regjeringene. Nordisk råds oppgave er å komme med forslag og anbefalinger til ministerrådet og regjeringene i de nordiske landene.