132. Antti Kaikkonen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
132
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Kiitoksia hyvistä puheenvuoroista. Edustaja Björklund kysyi hankinnoista. Nyt tietysti, kun autamme Ukrainaa, meillä on tarve tehdä korvaavia hankintoja, ja toki myös kiristynyt kansainvälispoliittinen tilanne edellyttää sitä, että vahvistamme puolustustamme. Mielestäni tässä tarvitaan ennen muuta keskustelua puolustusteollisuutemme kanssa kaikissa Pohjoismaissa, ja teollisuus tarvitaan tähän hankkeeseen entistä vahvemmin mukaan.

Sitten on myös niin, että kun Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä, niin voimme yhdessä katsoa tarpeitamme ja mahdollista yhteistyötä myös siitä näkökulmasta. Yhteishankintoja varmasti tarvitaan, mutta niiden pieni varjopuoli on se, että ne ottavat yleensä vähän enemmän aikaa, eli ne sopivat vain osaan hankinnoista tästä syystä.

Edustaja Starbrink kysyi pohjoismaisesta yhteistyöstä. Nyt on tietysti iso mahdollisuus tulossa, kun Suomi ja Ruotsi liittyvät Naton jäseniksi ja meillä on nyt pian edessä olevassa puolustusministereitten marraskuun Nordefco-kokouksessa tarkoitus katsoa, miten voimme tiivistää yhteistyötä tässä uudessa tilanteessa, kun kaikki viisi Pohjoismaata, toivottavasti pian, ovat Nato-jäseniä. Yhteistyö on aiemminkin ollut hyvää, mutta jonkin verran sitä on rajoittanut se, että osa kuuluu Natoon ja osa ei. Nyt tämä este poistuu ja voimme tiivistää yhteistyötä entisestään. Pidän tätä hyvänä asiana.

Edustaja Püss kysyi Pohjoismaiden neuvoston roolista puolustusyhteistyössä. Pidän tärkeänä, että Pohjoismaiden neuvosto voi käydä ja käy keskustelua puolustus- ja turvallisuusyhteistyöstä. Meillä on kuitenkin vakiintunut ja hyvin toimiva elin nimenomaan puolustusyhteistyölle, Nordefco, joka toimii hyvin aktiivisesti ja hyvin tällä hetkellä Norjan johdolla. Toivomme tietysti, että Pohjoismaiden neuvosto voi antaa vahvaa poliittista tukea yhteistyöllemme tällä sektorilla.

Viimeisenä edustaja Juhl pohdiskeli sotien ennaltaehkäisyä, mikä onkin hyvin tärkeää. Totean, että Suomelle tuleva Nato-jäsenyys on puolustuksellinen ratkaisu. Se on meille puolustuksellinen ratkaisu, ja tavoitteena tietenkin pitää olla se, että sodat Euroopassa loppuvat. Itse asiassa tavoitteena pitää olla sekin, että sodat koko maailmassa loppuvat.

 

Skandinavisk oversettelse

Tack för era goda inlägg. Ledamot Björklund frågade om upphandling. Då vi nu hjälper Ukraina behöver vi naturligtvis kompensera det genom ny upphandling, och naturligtvis förutsätter det skärpta internationella politiska läget att vi stärker vårt försvar. Jag anser att det framför allt behövs en dialog med försvarsindustrin i alla de nordiska länderna, och industrin behövs i allt högre grad i detta projekt.

Då Finland och Sverige blir medlemmar i Nato kan vi också tillsammans analysera våra behov och ett eventuellt samarbete också ur det perspektivet. Det blir säkert nödvändigt med gemensam upphandling, men en liten nackdel är att det i allmänhet tar lite mer tid och därför lämpar sig bara i en del fall.

Ledamot Starbrink frågade om det nordiska samarbetet. Att Finland och Sverige blir medlemmar i Nato innebär naturligtvis en stor möjlighet, och vi ska under det kommande Nordefco-försvarsministermötet i november diskutera hur vi kan intensifiera samarbetet i denna nya situation där alla de fem nordiska länderna, förhoppningsvis snart, är Nato-medlemmar. Vi har haft ett gott samarbete också tidigare, men det har i viss mån begränsats av att en del hört till Nato och andra inte. Nu kommer detta hinder att undanröjas och vi kan stärka vårt samarbete ytterligare. Jag tycker att det är bra.

Ledamot Püss frågade om Nordiska rådets roll i försvarssamarbetet. Jag tycket det är viktigt att Nordiska rådet för en debatt om försvars- och säkerhetssamarbetet. Vi har dock ett etablerat och välfungerande organ uttryckligen för försvarssamarbetet, Nordefco, som för närvarande fungerar mycket aktivt och bra under ledning av Norge. Vi hoppas naturligtvis att Nordiska rådet kan ge vårt samarbete inom denna sektor ett starkt politiskt stöd.

Slutligen talade ledamot Juhl om att förebygga krig, vilket också är mycket viktigt. Jag konstaterar att det kommande Natomedlemskapet ur Finlands synvinkel är en försvarslösning. Det är en försvarslösning för oss, och målet måste naturligtvis vara ett slut på krigen i Europa. I själva verket måste målet också vara att få slut på krigen i hela världen.