333. Arto Pirttilahti (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
333
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Arvoisa presidentti! Olemme tässäkin salissa tämän istunnon aikana monesti sanoneet, että Pohjoismaat ovat maailman integroiduin alue. Pohjolassa on kolme EU-jäsenmaata sekä kaksi Euroopan talousalueeseen kuuluvaa maata.

EU-direktiivit ovat sitovia, mutta kansalliset viranomaiset saavat päättää täytäntöönpanotavasta. EU-direktiivejä tulkitaan eri tavoin osin vain siksi, että jäsenmaiden oikeusjärjestelmät ja -periaatteet poikkeavat toisistaan. Maailman integroiduimmalla alueella näin ei saisi olla.

Rajaesteet voivat olla yksittäisille henkilöille lamauttavia. Ihmisen elämä muuttuu täysin, kun hän ei enää saa sosiaalitukea tai sairastunutta läheistä ei saada kotiin kuljetettua yli rajojen. Muun muassa rakennusteollisuuden osallakin on vaikeuksia.

Vaikutusten arviointi olisi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Keskiryhmä näkee sen olennaisena asiana, että Pohjoismaat kehittävät yhdessä prosessin, jolla vältetään tarpeettomia rajaesteitä direktiivien täytäntöönpanon seurauksena.

Pohjoismaisten kansalaisten oikeudet Pohjolassa on säilytettävä myös käytännössä. Pohjoismaisten päätöksentekijöiden on varmistettava kansalaisten oikeuksien toteuttaminen ennen direktiivin laatimista ja direktiivin täytäntöönpanossa. Mahdollisten rajaesteitten arviointi EU-lainsäädäntöprosesseissa on luonnollinen askel Pohjoismaiden yhteistyössä nykytilanteessa. 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Vi har sagt flera gånger i denna sal och under denna session att Norden är den mest integrerade regionen i världen. I Norden finns tre EU-medlemsländer och två länder som hör till det europeiska ekonomiska området.

EU-direktiven är bindande men nationella myndigheter får besluta hur de implementeras. EU-direktiven tolkas delvis på olika sätt bara eftersom medlemsländernas juridiska system och principer är olika. Det borde inte vara så i världens mest integrerade region.

Gränshinder kan vara lamslående för den enskilda människan. Livet förändras totalt om man inte längre får socialbidrag eller en närstående som insjuknat inte får transport hem över gränsen. Gränshindren medför svårigheter också för byggindustrin.

En konsekvensbedömning vore ett steg i rätt riktning.

Mittengruppen anser att det är viktigt att de nordiska länderna tillsammans utvecklar en process för att undvika att implementeringen av direktiv leder till onödiga gränshinder.

De nordiska medborgarnas rättigheter i Norden måste bevaras också i praktiken. De nordiska beslutsfattarna måste se till att medborgarnas rättigheter uppfylls innan direktiven görs upp och implementeras. En bedömning av eventuella gränshinder i EU-lagstiftningsprocesserna är i nuläget ett naturligt steg i det nordiska samarbetet.