41. Sanna Marin (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
41
Person
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Arvoisa presidentti! Mielestäni tämä kysymys on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä ja se on erittäin akuutti. Olen aivan samaa mieltä siitä, että on valtava merkitys sillä, millä tavalla sota päättyy. Tulee vielä se päivä, kun sota päättyy, ja meidän näkökulmamme pitäisi tietenkin olla Ukrainan näkökulma. Ukraina päättää, millä ehdoin se voi hyväksyä rauhan, ja meidän pitää tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin, toimittamalla totta kai aseellista apua, humanitääristä apua, rahallista apua, vastaanottamalla pakolaisia ja asettamalla erittäin kovia pakotteita Venäjälle. Eli meidän pitää varmistaa, että Ukrainalla on mahdollisimman hyvä neuvottelupositio ja -asetelma, ja tukea heitä siinä arviossa, minkä he tekevät. Me emme voi heidän ylitseen toimia, vaan meidän pitää olla heidän tukenaan.

Se kysymys, millä tavalla me voimme varmistaa, että tuki säilyy, on erittäin tärkeä, ja se on akuutti. Näkisin, että keskeistä tässä on se, että me huolehdimme kansalaistemme pärjäämisestä. Energian hinnat ovat korkealla. Energian kallis hinta nostaa muita hintoja kaikkialla Euroopassa. Ihmiset tällä hetkellä kamppailevat toimeentulon kanssa ja ovat huolissaan tulevasta, lähestyvästä talvesta, ja he pohtivat, miten he pärjäävät. Meidän pitää totta kai varmistaa se, että meidän kansalaisemme, meidän yrityksemme, meidän teollisuutemme tulevat pärjäämään tässä vaikeassa tilanteessa, ja samanaikaisesti investoida uusiutuvaan energiaan, energiansiirtoverkkoihin, uusiin teknologioihin, joilla me voimme varastoida energiaa, niin että me emme ole tämän kysymyksen kanssa tekemisissä tulevina talvina ja sitä seuraavina talvina. Eli meidän pitää tehdä samanaikaisesti investointeja ja pyrkiä kaikin keinoin löytämään yhteisiä ratkaisuja, millä energian hintaa ja sitä kautta näitä muita hintoja voidaan painaa alas, eli pitää huolta kansalaisistamme. Sitä kautta varmistamme tuen myös Ukrainalle.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Jag anser att det är en mycket viktig fråga. Den är mycket viktig och mycket akut. Jag håller helt med om att det är oerhört viktigt hur kriget slutar. En dag är kriget över, och vi borde naturligtvis se det ur Ukrainas perspektiv. Ukraina ska avgöra på vilka villkor landet kan acceptera fred, och vi måste stödja Ukraina med alla till buds stående medel, genom väpnat bistånd, humanitärt bistånd, ekonomiskt bistånd, genom att ta emot flyktingar och genom att införa mycket hårda sanktioner mot Ryssland. Vi måste alltså se till att Ukraina har en så bra förhandlingsposition som möjligt och stödja ukrainarna i den bedömning de gör. Vi kan inte agera över huvudet på dem, utan vi måste stödja dem.

Hur vi ska garantera ett fortsatt stöd är en mycket viktig och akut fråga. Jag tror att nyckeln här är att värna om våra medborgares välfärd. Priset på energi är högt. Det höga energipriset höjer andra priser i hela Europa. Människor kämpar nu för sin utkomst och är oroade över den kommande, annalkande vintern och hur de ska klara sig. Vi måste naturligtvis se till att våra medborgare, våra företag, vår industri klarar sig i denna svåra situation, samtidigt som vi ska investera i förnybar energi, transmissionsnät, ny teknik som gör det möjligt för oss att lagra energi, så att vi inte står inför denna fråga också under kommande vintrar och därpå följande vintrar. Vi måste alltså göra investeringar och samtidigt göra allt vi kan för att finna gemensamma lösningar för att pressa ned energipriset och därigenom de övriga priserna, alltså ta hand om våra medborgare. På så sätt tryggar vi också stödet till Ukraina.