Britt Lundberg (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
318
Talerrolle
Presidiets talesperson
Dato

President! Jag vill börja med att tacka samarbetsministrarna för ett mycket gott samarbete under det gångna året. Jag vill även tacka ministrarna för presentationen av arbetet och också av budgeten för 2018, som även den hör till den här punkten. Nordiska rådet vill uttrycka att vi är tillfreds med budgeten och budgetprocessen, som har lett till det goda resultat som vi har framför oss i dag. Den process som har etablerats de senaste åren har enligt rådets mening gjort att behandlingen blivit smidigare. På rådets vägnar vill jag därför tacka ministerrådet för den goda dialogen om budgeten vid våra möten.

Det som först av allt behöver lyftas fram i dessa sammanhang är viktigheten av Nordiska rådets inspel i början av processen angående överordnade linjer och prioriteringar i samband med ministerrådets budget. I år kom detta klart till uttryck genom att de budgetområden som presidiet i sitt överordnade inspel till budgeten prioriterade vid möte med den norska samarbetsministern i januari i Oslo beaktades i första utkastet till budgetförslag i somras. Dessa områden var forskningspolitisk redogörelse, antibiotikaresistens, det som vi kallar one health, bioenergiintegration och gränshinder.

Efter de nu rutinmässiga förhandlingarna under höstmånaderna mellan rådet och ministerrådet blev resultatet att ändringsförslaget i presidiets betänkande över budgetförslaget är i linje med de fokusområden som budgetordförandena prioriterade under sin behandling av budgeten under sensommaren. Dessa områden var ensamkommande flyktingbarns hälsa, nordisk insats i globalt freds- och försoningsarbete, nordiska public service-kanalerna, sjöfartsrisker och miljösäkerhet i arktisk sjöfart samt långsiktig finansiering av de fem samarbetsorganen under utbildningssektorn.

Jag vill speciellt uppmana oss alla till att vid alla tillfällen påminna oss själva om att uppmärksamma barns och ungas villkor och deras hälsa, här under psykisk hälsa, detta inte bara med tanke på framtiden utan också här och nu, i dag.

President! Slutligen vill jag lyfta fram två frågor som diskuterades vid rådets senaste möte med ministerrådet om budgeten men som inte var en del av förhandlingarna om ändringarna till nästa års budget. Det gäller de gränsregionala informationstjänsterna och de nordiska husen. Båda frågorna är viktiga. Den ena handlar enligt mig om ett av våra allra viktigaste uppdrag, att bekämpa gränshinder. Det andra handlar om att hålla det nordiska kulturnätverket levande, som i hög grad bidrar till bättre relationer mellan länderna och på så vis håller ihop Norden. Det är möjligt att dessa frågor blir en del av förhandlingarna om ministerrådets budget vid en senare tidpunkt.