Eila Tiainen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
128
Person
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

Fru president! Kolleger! Kaikissa Pohjoismaissa on koettu suuri lehdistön murros niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Erityisesti printtimedia on ollut vaikeuksissa ja monet lehtitalot ovat joutuneet supistamaan toimintaansa, jopa lopettamaan, ja tietenkin toimittajia ja muita työntekijöitä on jouduttu sanomaan irti.

Kilpailu on myös kaupallistanut ja keventänyt tiedonvälitystä, ja varsinkin verkoissa tapahtuva viestintä on ollut omiaan hämärtämään suuren yleisön käsitystä hyvästä ja luotettavasta journalismista. Samalla usein on myös keskitytty erittäin myyviin aiheisiin, pinnallisiin aiheisiin, jotka eivät välttämättä ole kovin tärkeitä. Journalismin murroksessa tiedonvälistys on pinnallistunut. Siksikin olisi tärkeää, että journalistien koulutus pysyisi korkealla tasolla.

Nordisk journalistcenter on tehnyt hyvää yhteispohjoismaista työtä kouluttamalla toimittajia. Jäsenehdotuksella haetaan tukea sen työn jatkamiseksi. Sen toimintaedellytyksiä ei pitäisi leikata, päinvastoin niitä pitäisi vahvistaa. Yhteispohjoismaisilla toimittajakursseilla on suuri merkitys tiedon lisäämisessä naapurimaista. Ne ovat toimineet säännöllisesti, ja toimittajat ovat voineet saada apurahoja osallistumiseensa, mikä on erittäin tärkeätä jatkossakin. Voin olla itse hyvänä esimerkkinä näistä kursseista. Olen käynyt yhden sellaisen, ja sen jälkeen rohkenin hakeutua Ruotsin radioon töihin. Olin siellä vuoden verran töissä, ja se oli erinomaisen hyvä kokemus.

Tässä jäsenehdotuksessa ajatellaan myös sitä, että voisimme järjestää yhteisen konferenssin ja keskustella siellä vapaan lehdistön tulevaisuudesta. Tähän jäsenehdotukseen sisältyy myös ehdotus pohjoismaisista yhteisistä verkkosivustoista, uutissivustoista, jotka voisivat olla oivallinen lisä suuren yleisön tiedon lisäämiseen yhteisistä pohjoismaisista aiheista, siis uutisia Pohjoismaista meille kaikille ja myös kulttuuria.

Skandinavisk oversettelse

Fru president! Kolleger! I alla nordiska länder har pressen upplevt en stor omvälvning såväl tekniskt som ekonomiskt. Speciellt de tryckta medierna har haft svårigheter och flera tidningshus har tvingats skära ned sin verksamhet, till och med sluta, och självfallet har man också tvingats säga upp journalister och andra anställda. 

Konkurrensen har också kommersialiserat informationsförmedlingen och gjort den mindre seriös, och i synnerhet informationsförmedlingen på nätet tenderar att fördunkla allmänhetens uppfattning om god och pålitlig journalistik. Samtidigt har man ofta inriktat sig på frågor som säljer, ytliga frågor som inte nödvändigtvis är speciellt viktiga. Informationsförmedlingen har blivit ytlig i den journalistiska brytningstiden. Därför vore det viktigt att journalistutbildningen fortfarande håller hög klass.

Nordisk journalistcenter har gjort ett bra samnordiskt arbete genom att utbilda journalister. Avsikten med medlemsförslaget är att söka stöd för ett fortsatt arbete. Verksamhetsförutsättningarna borde inte skäras ned utan tvärtom stärkas. Samnordiska journalistkurser är viktiga för att öka informationen om grannländerna. De har ordnats regelbundet och journalister har kunnat få stipendier för sitt deltagande, vilket är mycket viktigt också framöver. Jag kan själv stå som ett gott exempel på dessa kurser. Jag har gått en dylik kurs, och efter det vågade jag söka jobb på Sveriges Radio. Jag jobbade där ett år och det var en ypperlig erfarenhet.

Detta medlemsförslag föreslår också att vi kunde ordna en gemensam konferens och diskutera den fria pressens framtid. I medlemsförslaget ingår också ett förslag om gemensamma nordiska webbsidor, nyhetssidor som kunde vara ett ypperligt tillägg för att utöka allmänhetens kunskaper om gemensamma nordiska frågor, alltså nyheter om Norden för oss alla och också kultur.