Eygló Harðardóttir (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
383
Talerrolle
Minister for Nordisk Samarbejde, Island
Dato

Herr president! I budgetprocessen för budgeten 2015 tog vi ett första men viktigt steg mot att förbättra den nordiska budgeten. Resultaten är en mer överskådlig, läsarvänlig och transparent budget. Ett viktigt inslag är införandet av mål- och resultatuppföljning för alla budgetposter. Moderniseringen fortsätter med budgeten för 2016. Fokus ligger fortsatt på en klarare mål- och resultatuppföljning så att den nordiska budgeten i större utsträckning kan fungera som ett styr- och prioriteringsverktyg.

Prioriteringarna i budgeten för 2016 har gjorts i god dialog med Nordiska rådet. Budgeten innehåller några nya aktuella prioriteringar, till exempel nya tvärgående satsningar under prioriteringsbudgeten och ett tvärgående program om människohandel.

I budgeten har också avsatts medel till att följa upp den nya strategin för profilering och positionering. Strategin ska bidra till att stärka de nordiska ländernas konkurrenskraft och internationella inflytande genom gemensamt profilerade aktiviteter. Det blir redan nästa år möjligt att igångsätta insatser för att profilera och positionera Norden i världen.

Under 2016 kommer fokus också att ligga på uppföljning av den strategiska genomlysningen av hälsosektorn och den pågående genomlysningen av arbetslivssektorn. Dessutom pågår diskussioner inom andra sektorer när det gäller inledda strategiska genomlysningar. Det finns dock ännu inte några konkreta beslut om en tredje strategis genomlysning.

Gränshindersamarbete står fortfarande högt på den politiska dagordningen och prioriteras i Nordiska ministerrådet. Förutom att stötta människor och företag som vill röra sig över gränserna sker ett samarbete och koordinering mellan länderna i nationella lagstiftningsprocesser samt i implementeringen av EU:s lagstiftning.

Den totala budgeten för Nordiska ministerrådet 2016 är 922 miljoner danska kronor, vilket är en procents minskning av ramen i förhållande till 2015 års budget. Minskningen motsvarar 9,3 miljoner danska kronor. Samarbetsministrarna beslutade därför att dela besparingarna på de två största ministerråden, det vill säga med 70 procent på samarbetsministrarna i en budget och 30 procent på budgeten för ministerrådet för utbildning och forskning.

Prioriteringsbudgeten är ett verktyg som gör det möjligt att stärka det nordiska regelsamarbetet genom att tillhandahålla finansiering för att inleda nya strategiska och genomsektorsövergripande projekt.

Prioriteringsbudgeten består av två delar. En del är öronmärkt för insatser för ordförandeländerna. Varje ordförandeskap får finansiering i tre år för att genomföra strategiska insatser. Den andra delen används till att prioritera insatser för till exempel programmen Grön tillväxt och Hållbar nordisk välfärd som avslutades nu 2015. Därför finns det plats för nya tvärgående och strategiska satsningar under prioriteringsbudgeten för 2016. De nya tvärgående initiativen omfattar nordiskt statistiskt samarbete, miljö och klimat samt en ny satsning som ska stärka demokrati, delaktighet och säkerhet genom att bekämpa social marginalisering, extremism och religiös diskriminering.

År 2016 är Finland ordförande i Nordiska ministerrådet och har sju initiativ under prioriteringsbudgeten. De är en statistisk utredning om nordisk rörlighet och förmåner över gränserna, forskarutbyte mellan de nordiska utrikespolitiska institutionerna, miljömärkningen Svanen, ett innovativt och öppet Norden med välmående människor 2020. Vi fortsätter med blå bioekonomi, socioekonomisk nytta och projektet Arktiskt ytvatten i Norden, det så kallade Rising North, som på det danska och det norska ordförandeskapets initiativ fortsätter under 2016.

Jag vet att ni alla känner till de förändringar som har skett på grund av statusen när det gäller Ryssland. Därför har vi förändrat tilldelningen till våra kontor. Kontoren i Ryssland har vi stängt och flyttat tilldelningen till kontoren i Estland, Lettland och Litauen.

Resultatet av förändringarna i ministerrådet och Nordiska rådet är en kompromiss som omfattar 22 punkter. Jag tycker att det är väldigt bra att vi kommit fram till en kompromiss som vi alla tycker om. Den kommer att bli en del av budgetboken och ska naturligtvis följas upp under budgetåret.