Frank Bakke-Jensen (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
333
Talerrolle
Samarbetsminister, Norge
Dato

Nordisk ministerråd presenterer herved et ministerforslag om et nordisk program for implementeringen av Agenda 2030. I løpet av de nese tre årene vil vi arbeide målrettet med programmet for å styrke, synliggjøre og bygge videre på ministerrådets arbeid med bærekraftig utvikling. Programmets formål er å bidra til de nordiske landenes implementering av Agenda 2030 slik at vi sammen når de ambisiøse globale målene.

Det er ikke noen nyhet at Nordisk ministerråd arbeider med bærekraftig utvikling. Arbeidet har pågått i flere årtier, ikke minst innenfor rammen av den nordiske bærekraftstrategien. Men dette er første gangen Ministerrådet legger fram et programforslag med en klar oppgave om å implementere både bærekraftstrategien og Agenda 2030. Vi vet at det kommer til å kreve mye tverrsektorielt arbeid både nordisk og nasjonalt for å lykkes med implementering av Agenda 2030. Det nordiske programforslaget med navnet «Generasjon 2030» har derfor blitt utarbeidet på et inkluderende måte. Alle ministerråd har blitt hørt, vi har utført sivilsamfunnshøringer i Norden og innarbeidd perspektiver fra næringslivet. Vi har involvert forskere og eksperter, og vi har hatt en veldig god dialog med Nordisk råd. Arbeidet med alle sentrale samfunnsaktører er også noe som karakteriserer programforslaget. Det holder ikke at vi arbeider med spørsmålene på regjeringsnivå. For å oppnå forandring må vi også mobilisere kommuner, forskere, næringsliv og sivilsamfunn.

Vi vet at Agenda 2030 er et ambisiøst initiativ, kanskje det mest ambisiøse globale initiativ hittil. På bare 13 år skal verdens land oppnå 17 globale mål. Dette krever akutt handling. Vi samarbeidsministrene mener at Norden har en unik mulighet til å gå foran i arbeidet, i Norden har vi nemlig allerede nådd mange av målene, men vi må jobbe hardt om vi skal nå alle de 17 målene. Det krever mot å peke på de områdene der vi må forbedre oss, både som individer og stater. Vi må sannsynligvis endre vår adferd betydelig for å oppnå målene.

Med Generasjon 2030 setter vi også fokus på områder som er utfordrende for Norden. Vi har pekt på bærekraftig forbruk og produksjon som et særlig fokusområde. Vi ser på det som en tematikk som kan hjelpe oss å løse klimautfordringen og fremme en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Det er en tematikk med viktige sosial, økonomiske, kulturelle og internasjonale dimensjoner. Nordisk ministerråd – spesielt miljøministrene – har allerede gjort mye på dette området, men vi tror vi kan gjøre mer. Vi bør gjøre mer.

I programmet fokuserer vi også på å involvere og engasjere barn og unge. Det er dem vi som beslutningstakere hele tiden må huske på når vi drar de store linjene for framtiden. Hva kan vi gjøre i dag for å nå de målene vi gjerne vil se realisert om 30 år?

Definisjonen av bærekraftig utvikling er å forvalte våre ressurser i dag sånn at vi ikke truer kommende generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det er derfor programmet Generasjon 2030 er så viktig i en nordisk sammenheng. Det skal hjelpe oss å utvikle og spre de løsningene som kreves for at vi sammen kan garantere en bærekraftig utvikling for våre barn og barnebarn. Vi må gi dem en stemme i dette arbeidet. Å snakke om kommende generasjoner betyr nemlig ikke at vi skal presse vårt ansvar over på dem. Arbeidet må gjøres her og nå. På den måten blir vi alle Generasjon 2030.