Johanna Karimäki (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
348
Talerrolle
Mittengruppen
Dato

Arvoisa puheenjohtaja! Tämä valiokuntaehdotus meriturvallisuudesta Arktisilla alueilla on äärimmäisen tärkeä. Arktiksen luonto on hyvin herkkää ja haavoittuvaista. Siksi on todella keskeistä, että ajetaan vahvasti arktisen laivaliikenteen raskaan polttoöljyn käyttökieltoa. Mikäli arktisille alueille päätyisi öljyä, se olisi kovin tuhoisaa herkälle luonnolle. Myös musta hiili, joka tulee polttoöljystä, kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Kun haluamme pysäyttää ilmastomuutoksen kahteen asteeseen, IPCC on todennut, että neljä viidesosaa tunnetuista fossiilisista polttoainevaroista on jätettävä maahan. Siksi on aivan järjetöntä etsiä uusia öljyvaroja Arktiksella tai sallia uusien fossiilisten polttoainevarojen käyttöönottoa Arktisella alueella.

Toivon, että Pohjoismaat tässä kysymyksessä ajavat vahvasti ympäristön puolta.

Ylipäänsä, kun puhumme Arktiksesta, monta kertaa esillä on se, miten voimme hyödyntää Arktista kaupallisesti, miten voimme nopeuttaa laivaliikenteen kulkua meriväylillä, ja sitten vasta sivulauseessa muistetaan ympäristö ja luonto. Pikemminkin pitäisi olla niin, että kaikki toiminta, jota Arktikselle ajatellaan, tapahtuu totaalisesti luonnon ehdoilla, ja että ympäristö, ilmastonmuutoksen torjunta, herkkä luonto ovat ensisijalla.

Myös alkuperäiskansojen oikeudet asua alueella ja harjoittaa alkuperäiskulttuuria ovat äärimmäisen tärkeitä. Me emme voi myöskään vaarantaa heidän kotejansa, joten on myös hyvä, että alkuperäiskansojen oikeuksista huolehtiminen on keskeisesti esillä tässä arktisessa selonteossa.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Detta utskottsförslag om sjösäkerheten i de arktiska områdena är mycket viktigt. Naturen i Arktis är mycket känslig och sårbar. Därför är det mycket viktigt att vi driver på ett förbud mot användning av tung brännolja i den arktiska fartygstrafiken. Om olja läcker ut i de arktiska områdena får det katastrofala följder för den känsliga naturen. Också det svarta kolet från brännoljan påskyndar klimatförändringarna. Eftersom vi vill stoppa klimatuppvärmningen vid två grader har IPCC konstaterat att fyra femtedelar av de kända fossila bränsleresurserna måste lämnas i marken. Därför är det helt vansinnigt att leta efter nya oljefyndigheter i Arktis eller tillåta att nya fossila bränsleresurser tas i bruk på det arktiska området. Jag hoppas att Norden i denna fråga starkt ska försvara miljön. När det gäller Arktis talas det överlag mycket om hur vi kan utnyttja Arktis kommersiellt, hur vi kan göra fartygstrafiken på sjöfartslederna snabbare, och först i en bisats nämns miljön och naturen. Det borde snarare vara så att all verksamhet som planeras i Arktis sker totalt på naturens villkor och att miljön, kampen mot klimatförändringarna och den känsliga naturen bör ha högsta prioritet. Också ursprungsfolkens rätt att bo i området och utöva sin kultur är mycket viktig. Vi får inte heller äventyra deras hem, så det är också bra att ursprungsfolkens rättigheter är ett centralt tema i denna arktiska redogörelse.