Juho Eerola (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
397
Person
Talerrolle
Præsidiets talsperson
Dato

Arvoisa herra puheenjohtaja! Me Pohjoismaiden neuvoston poliitikot toivomme tehokkaampaa pohjoismaista organisaatiota, jossa asiat etenevät nykyistä nopeammin ja kokoukset ovat poliittisempia.

Maailman huomio kohdistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön. Pohjoismaat ovat kiinnostavia monelle muulle maalle. On tärkeää, että pohjoismainen organisaatio täyttää sille asetetut odotukset.

Viime vuonna asetettiin neuvoston uudistustyöryhmä, johon kuuluu kymmenen poliitikkoa. Keskeiset kysymykset ovat olleet, miten haluamme muuttaa ja kehittää Pohjoismaiden neuvostoa ja sitä kautta pohjoismaista yhteistyötä, miten kansalliset parlamentit voisivat paremmin jalkauttaa pohjoismaista politiikkaa ja, kolmanneksi, kuinka usein pidämme kokouksia ja miltä valiokuntarakenteemme näyttää.

Sisäisiä työtapoja koskevia ehdotuksia on syntynyt useita. Puheenjohtajisto päätti kokeilla uusia toimintatapoja Pohjoismaiden neuvoton 66. istunnossa Tukholmassa. Kolme konkreettista esimerkkiä ovat uusien jäsenaloitteiden lähetekeskustelu istunnossa ja enemmän äänestyksiä neuvoston työssä sekä vielä kansainvälisiä vieraspuhujia istunnossa, kuten on täälläkin nähty.

Yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa on oleellista. Tämän takia asioiden käsittelyä on mietitty sekä ministerineuvostossa että neuvostossa. Miten työtapoja muuttamalla saataisiin prosessit sovitettua paremmin yhteen? – Päädyttiin tämän takia luomaan enemmän poliittista vuoropuhelua voimassa olevista suosituksista sekä lyhentämään voimassa olevia aikarajoja suositukseen vastaamiseksi sekä mietinnön laatimiseksi.

Yksi uudistustoimenpide täällä on ollut myös, että näitä puheaikoja lyhennetään ja vähennetään, jotta saadaan sujuvampia kokouksia. Nyt huomaan, että puheaikani on tässä päättynyt. Vielä olisi ollut paljon sanottavaa.

Skandinavisk oversættelse

Ärade herr ordförande! Vi politiker i Nordiska rådet vill ha en effektivare nordisk organisation med ett snabbare arbetsflöde och mer politiska möten.

Världens uppmärksamhet riktas mot det nordiska samarbetet. De nordiska länderna är intressanta för många andra länder. Det är viktigt att den nordiska organisationen uppfyller de förväntningar som ställs på den.

I fjol tillsattes rådets reformarbetsgrupp som består av tio politiker. De viktigaste frågorna har varit hur vi vill förändra och utveckla Nordiska rådet och därigenom det nordiska samarbetet, hur de nationella parlamenten bättre kunde implementera den nordiska politiken och för det tredje hur ofta vi samlas och hur vår utskottsstruktur ser ut.

Det har gjorts flera förslag om våra interna arbetsmetoder. Presidiet beslutade pröva nya arbetsmetoder vid Nordiska rådets 66:e session i Stockholm. Tre konkreta exempel är remissdebatten för nya medlemsförslag vid sessionen, ett större antal voteringar i rådets arbete och internationella gästtalare vid sessionen, liksom vi har sett också här.

Samarbetet med Nordiska ministerrådet är väsentligt. Därför har behandlingen av ärenden dryftats i både ministerrådet och rådet. Hur kan vi anpassa processerna bättre genom att ändra på arbetsmetoderna? Vi beslutade skapa en ökad politisk dialog om de gällande rekommendationerna samt förkorta de gällande tidsgränserna för att svara på rekommendationer och sammanställa betänkanden.

En av reformåtgärderna har varit att göra anförandena kortare och färre för att arbetet på mötena ska flyta smidigare. Jag märker nu att min tid är slut. Jag skulle fortfarande ha haft mycket att säga.