Juho Eerola (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
387
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitos ministerille selonteosta.

Michael Tetzschnerillä oli paljon hyviä mielipiteitä esimerkiksi kesäyliopistoon liittyen. En käy niitä nyt toistamaan tässä, kun on sen verran tätä aikaa typistetty, mutta meillä oli tiettyjä ongelmia Pohjoismaiden neuvostossa budjetin muutosehdotuksien kokoamisen suhteen, eivätkä kaikkien ryhmien näkemykset päässeet välttämättä ihan halutulla tavalla esiin. Tämä oikeus budjetin muutosehdotuksiin Pohjoismaiden neuvostollahan Helsingin sopimuksen suoman oikeuden turvin on.

Ryhmämme Vapaa Pohjola pyrki tuomaan muutosehdotuksissaan esille muutamia seikkoja, jotka ovat meillä tärkeitä. Vapaa Pohjola piti positiivisena sitä, että budjetissa ohjataan varoja kieliyhteistyöhön Pohjoismaissa, vaikka siitä ollaankin nyt hieman säästämässä. Kritisoimme kuitenkin sitä, että kieliyhteistyötä ei ole ulotettu suomen tai islannin kieleen. Katsomme, että kyllä sellaisen kieliyhteistyön tulisi ottaa huomioon kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston kielet tasa-arvoisesti. Lisäksi ehdotimme, että EU-edustautumiseen suunnattaisiin varoja, etenkin nyt kun Venäjän toiminnot on valitettavasti jouduttu sulkemaan.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Tack till ministern för redogörelsen.

Michael Tetzschner hade flera bra åsikter till exempel om sommaruniversitetet. Jag ska inte upprepa dem här eftersom talartiden har skurits ned så mycket, men vi hade vissa problem i Nordiska rådet med att sammanställa förslagen till ändringar av budgeten, och alla grupper fick inte nödvändigtvis uttrycka sin åsikt på önskat sätt. Denna rätt till ändringsförslag till budgeten har ju Nordiska rådet enligt Helsingforsavtalet.

Vår grupp Nordisk frihet ville med sina ändringsförslag lyfta fram några punkter som är viktiga för oss. Nordisk frihet fann det positivt att resurser avsätts för språksamarbetet i Norden, även om anslaget minskar något. Vi kritiserar emellertid det att språksamarbetet inte gäller finska eller isländska. Vi anser att ett sådant språksamarbete borde ta lika hänsyn till alla språk i Nordiska ministerrådet. Dessutom föreslog vi att resurser avsätts till EU-representationen i synnerhet nu då vi tyvärr varit tvungna att stänga verksamheterna i Ryssland.