Laura Huhtasaari (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
204
Talerrolle
Nordisk Frihed
Dato

Arvoisa presidentti ja läsnäolijat! (Paavo Arhinmäki pyytää odottamaan sen aikaa, että edustajat ehtivät kuuntelemaan tulkkausta) - Kiitos, edustaja Arhinmäki. Oletteko nyt valmiita? Tämä on niin tuttu sali minulle, että olen aina heti tottunut aloittamaan kovasti puhumaan. Tervetuloa tosiaan kaikille tänne Suomeen. On ilo, että olette tänään täällä.

Euroopan unioni pyrkii vahvistamaan puolustusulottuvuutta ja varautuu uhkien torjuntaan. Valtaosa Euroopan unionin jäsenmaista nojaa Natoon oman alueellisen sotilaallisen puolustuksen varautumisjärjestelyissä, mutta Lissabonin sopimuksen keskinäinen avunannon lauseke 42.7 mahdollistaa jäsenmaiden välisen puolustusyhteistyön.

Miten tätä tullaan jatkossa tulkitsemaan? Velvoittaako se antamaan toisille jäsenvaltioille sotilaallista apua? Tullaanko sitä jatkossa kenties tulkitsemaan vielä tiukemmin kuin Naton 5. artiklaa? Mikä on ministerin näkemys siitä, ja mitä me Pohjoismaissa tältä haluamme?

Skandinavisk oversættelse

Ärade president och åhörare! (Paavo Arhinmäki ber talaren vänta tills ledamöterna hinner ta tolkapparaten) – Tack, ledamot Arhinmäki. – Är ni redo nu? Den här salen är så bekant för mig att jag är van vid att börja tala genast. Jag vill hälsa alla välkomna hit till Finland. Det är en glädje att se er här i dag. Europeiska unionen strävar efter att stärka sin försvarsdimension och förbereder sig på att bekämpa hot. En majoritet av medlemmarna i Europeiska unionen stöder sig på Nato i sina egna territoriella försvarsarrangemang, men Lissabonfördragets artikel 42.7 om ömsesidigt bistånd möjliggör ett försvarssamarbete mellan medlemsländerna. Hur kommer detta att tolkas framöver? Förpliktar det medlemsländerna att bistå andra medlemsländer militärt? Kommer det eventuellt att i framtiden tolkas ännu striktare än Natos artikel 5? Vad anser ministern om detta och vad vill vi i Norden få ut av det?