The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Bevara kompetensen i gränskommittéerna

10.04.24 | News
Photographer
Gwenael Akira Helmsdal Carre/norden.org
De nordiska gränskommittéerna bör uppgraderas, inte konkurrensutsättas. Det anser Nordiska rådet och motsätter sig därmed delar av det föreslagna samarbetsprogrammet för regionalsektorn för perioden 2025–2030.

– De tolv gränskommittéerna från Öresundsregionen i söder till Haparanda/Torneå i norr är mycket viktiga i arbetet med att förverkliga visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region. Samarbetet i gränsregionerna är viktigt för hela Norden, säger Per-Arne Håkansson, talesperson för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

I samband med arbetet med ett nytt samarbetsprogram för perioden 2025–2030 har Nordiska ministerrådets regionalsektor gett en extern konsultfirma i uppdrag att genomföra en utvärdering av det gränsregionala samarbetet i Norden och föreslå en ny samarbetsmodell.

Nordiska rådet instämmer inte i rapportens slutsatser. Framför allt motsätter sig rådet förslaget om att de befintliga gränskommittéerna i den kommande programperioden ska konkurrensutsättas i ett öppet anbudsförfarande. Det skulle innebära att gränskommittéer med lång erfarenhet av gränsöverskridande regionalpolitiskt samarbete riskerar att nedprioriteras till förmån för kortsiktiga mål och lösningar utan regionalpolitisk förankring.

Gränskommittéerna är en infrastruktur som på lokala och regionala demokratiskt valda organs vägnar arbetar för att integrera Norden.

– Istället för att uppgradera gränskommittéerna föreslår Nordiska ministerrådet att de ska konkurrensutsättas. Vi är kritiska till det eftersom det inte handlar om företag eller affärsverksamhet, utan om långsiktig samhällsnytta och samarbete med regionala och lokala folkvalda i gränsområdena. Vi vill att inspel som kom från de tolv gränskommittéerna tas tillvara och blir en del av det samarbete och den finansieringsmodell som nu håller på att utformas, avslutar Håkansson.