Tasa-arvo Pohjoismaissa

Far og sønn ligger på gress
Valokuvaaja
Moa Karlberg
Pohjoismaat ovat globaalin tasa-arvoindeksin mukaan maailman tasa-arvoisimpia maita. Sukupuolten täyteen tasa-arvoon on silti vielä matkaa.

Palkka

Sukupuolten välinen palkkaero on yleisesti pienentynyt kymmenen viime vuoden aikana, mutta naiset ansaitsevat yhä miehiä vähemmän. Palkkojen eriarvoisuus on avainindikaattori, joka paljastaa naisten ja miesten epätasa-arvon muillakin osa-alueilla. Koulutuksessa, työmarkkinoilla ja kotona vallitsevat sukupuolistereotypiat luovat taloudellista eriarvoisuutta sukupuolten välille. Pienin sukupuolten palkkaero on Ruotsissa.

Naisten ja miesten välinen palkkaero. Ero prosentteina, 2020

Tasa-arvo työelämässä

Naisten osuus yritysten hallituksissa on Pohjoismaissa suurempi kuin EU:ssa keskimäärin. Tästä huolimatta naiset ovat yhä aliedustettuja. Pohjoismaiden lainsäädännössä on eroja, sillä osa maista käyttää hallituspaikkojen jaossa sukupuolikiintiöitä. Muun muassa kiintiöiden vuoksi Islanti ja Norja johtavat tilastoa ja ovat lähes saavuttaneet sukupuolitasapainon yritysten hallituksissa. Naispuoliset toimitusjohtajat ovat silti harvinaisia kaikissa Pohjoismaissa. 

Suuryritysten hallitusten sukupuolijakauma

.

Perhevapaat

Isien käyttämä osuus perhevapaista on kasvanut Pohjoismaissa tasaisesti 20 viime vuoden aikana. Molemmilla vanhemmilla on oikeus pitkään, tuettuun vapaaseen, ja vapaiden tasa-arvoisempaa jakautumista on edistetty poliittisin panostuksin. Osa viikoista on korvamerkitty jommallekummalle vanhemmalle. Pohjoismaiset isät käyttävät nyt perhevapaita enemmän kuin isät muualla maailmassa.

Isien osuus etuuspäivistä, 2019

Lisäfaktoja tasa-arvosta

Pohjoismaisessa tilastotietokannassa on pohjoismaisten tasa-arvoindikaattorien perustana oleva data. 

Pohjoismaiset tasa-arvoindikaattorit osoittavat, miten pitkälle Pohjola on päässyt ja mitä haasteita mailla yhä on seuraavilla aloilla: väestönkehitys, perhe ja hoivavastuu, terveys, koulutus, työmarkkinat, tulotaso sekä valta ja vaikutusmahdollisuudet.

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK tarjoaa analyyseja ja tietoa Pohjoismaiden tasa-arvoalan kehityksestä. NIKK on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen yhteistyöelin, joka kerää ja levittää tasa-arvo- ja LGBTI-alan kansallista tutkimustyötä, politiikkaa ja käytäntöä pohjoismaisesta näkökulmasta.

State of the Nordic Region -raportti tarjoaa Pohjoismaiden yhteiskuntaoloja kuvaavia analyyseja, lukuja ja tilastoja alueellisesta näkökulmasta. 

Lisätietoja pohjoismaisesta tasa-arvoyhteistyöstä